Menu

Etap centralny 2018

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

etap centralny

rok 2018

 

Pytanie 1
Skrót „PVT” pochodzący od anglojęzycznego określenia urządzenia oznacza:
A) kolektor słoneczny skupiający liniowo,
B) kolektor słoneczny skupiający punktowo,
C) hybrydowe urządzenie łączące kolektor słoneczny z panelem fotowoltaicznym,
D) elastyczne panele fotowoltaiczne.


Pytanie 2
Tzw. „napięcie rozwarcia” lub inaczej „napięcie obwodu otwartego” modułu fotowoltaicznego jest:
A) niższe niż napięcie w którym moduł osiąga najwyższą moc,
B) wyższe niż napięcie w którym moduł osiąga najwyższą moc,
C) takie samo jak napięcie w którym moduł osiąga najwyższą moc,
D) napięcie to czasami może być wyższe a czasami niższe niż napięcie w którym moduł osiąga
najwyższą moc.


Pytanie 3
Czy w systemie „on-grid” paneli fotowoltaicznych niezbędny jest akumulator?
A) nie,
B) tak, ale tylko w instalacjach o mocy powyżej 10kW,
C) tak, ale tylko gdy nie ma regulatora napięcia,
D) tak.


Pytanie 4
Sprawność kolektorów zależy od:
A) grubości i rodzaju materiału izolacyjnego,
B) temperatury otoczenia,
C) temperatury absorbera,
D) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.


Pytanie 5
Co to jest tracker?
A) jeden z rodzajów kolektora słonecznego,
B) układ nadążny kolektora słonecznego,
C) układ śledzący stopień zachmurzenia,
D) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.


Pytanie 6
Na terenie Polski występuje sezonowo zmienna prędkość wiatru, która charakteryzuje się większą
prędkością wiatru:
A) wiosną i jesienią,
B) wiosną,
C) zimą,
D) zimą i latem.


Pytanie 7
Elektrownia wiatrowa pracująca na potrzeby energetyki zawodowej musi mieć takie same
parametry jak sieć z którą współpracuje. Jakie to parametry:
A) rezystancja i częstotliwość,
B) częstotliwość i napięcie,
C) napięcie i prąd,
D) prąd i rezystancja.


Pytanie 8
Turbiny, które nie wymagają mechanizmu kierunkowania na wiatr to:
A) turbiny VAWT,
B) turbiny HAWT,
C) odpowiedź a i b jest poprawna,
D) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.


Pytanie 9
Z jakich powodów nie stosuje się w praktyce gruntowych pomp ciepła z powietrzem jako
czynnikiem pośredniczącym:
A) niskich współczynników przejmowania ciepła gruntu,
B) niskich współczynników przejmowania ciepła powietrza,
C) wysokich współczynników przejmowania ciepła powietrza,
D) powietrze bardzo często jest stosowane jako czynnik pośredniczący w gruntowych pompach
ciepła.


Pytanie 10
Które źródło ciepła można wykorzystywać w pompach ciepła w sposób bezpośredni:
a) wodę
b) grunt
c) powietrze
d) wszystkie wymienione powyżej


Pytanie 11
Stronę wysokociśnieniową od niskociśnieniowej w pompie ciepła oddzielają:
A) parowacz i sprężarka,
B) tylko skraplacz,
C) tylko parowacz,
D) zawór dławiący i sprężarka.


Pytanie 12
Zbiornik czynnika w pompie ciepła służy do:
A) zasilania cieczą zaworu dławiącego,
B) zasilania cieczą sprężarki,
C) zasilania cieczą skraplacza,
D) zasilania cieczą parowacza.
 
Pytanie 13
Który z zakresów współczynnika nadmiaru powietrza charakteryzuje optymalny zakres pracy
domowego kotła zasilanego peletami z biomasy?
A) 1,15 < λ <1,25,
B) 1,60 < λ <2,35,
C) 2,55 < λ <3,00,
D) 3,20 < λ <3,60.


Pytanie 14
Jakiej wilgoci nie zawiera paliwo podawane do spalania w stanie roboczym?
A) Przemijającej,
B) Higroskopijnej,
C) Analitycznej,
D) Surowej.


Pytanie 15
Który ze składników gazowych występuje w największej ilości w spalinach ze spalania ślazowca
pensylwańskiego w kotle wodnym o mocy 15kW?
A) O2,
B) N2,
C) CO2,
D) H2O.


Pytanie 16
Większą produkcje roczną można uzyskać eksploatując elektrownię przepływową o takich samych
parametrach na rzece:
A) górskiej,
B) nizinnej,
C) jeziorowej,
D) produkcja nie zależy od typu rzeki.


Pytanie 17
Turbiną wolnobieżną jest turbina:
A) natryskowa,
B) Kaplana,
C) śmigłowa z małą liczbą łopatek,
D) o wyróżniku szybkobieżności nsN = 1000.


Pytanie 18
Rolą kierownicy w turbinie reakcyjnej jest:
A) regulowanie ilości i kąta napływu wody na wirnik,
B) odzysk energii kinetycznej unoszonej z wirnika,
C) regulowanie kąta ustawień łopatek wirnika,
D) nie ma takiego elementu.
 
Pytanie 19
Sprawność cieplna geotermalnych elektrowni dwuczynnikowych (binarnych) zwykle wynosi:
1. 5 ÷ 10%,
2. 10 ÷ 15%,
3. 15 ÷ 25%,
4. 25 ÷ 40%.


Pytanie 20
Co to jest albedo?
A) parametr określający moc paneli fotowoltaicznych w punkcie ich pracy w którym występuje
najwyższa sprawność,
B) parametr charakteryzujący stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego,
C) rodzaj ogniwa krzemowego wykorzystywanego w budowie paneli fotowoltaicznych,
D) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});