Menu

Znaki ostrzegawcze

Na stronie przedstawiono znaki bezpieczeństwa stosowane w zakładach pracy według normy PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa Ochrona przeciwpożarowa , PN-92/ N-01256-02Znaki bezpieczeństwa Ewakuacja , PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. Obecnie wprowadzane jest nowa norma PN-EN ISO 7010:2012.
 
Wiadomości wstępne
- Pracodawca powinien zapewnić stosowanie znaków lub sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować  zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy.
- W zależności od rodzaju stosowanego transportu - w zakładzie pracy powinny być stosowane znaki i sygnały używane w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i powietrznym.
- Pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania sie pracowników, których mogą one dotyczyć.
- Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako znaki stałe.
- Miejsca, w których istnieje ryzyko upadku lub kolizji z przeszkodami, powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa lub znakiem bezpieczeństwa.
- Drogi powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa (np. krawędzie drogi barwą białą lub żółtą).
 
Zaleca sie stosowanie następujących barw:
czerwona – oznaczająca sytuację zagrożenia, stan nieprawidłowy, awarie,
żółta - stan nienormalny, ostrzeżenie o zbliżającej sie sytuacji zagrożenia,
zielona - stan normalny, stan bezpieczeństwa,
niebieska - stan, w którym konieczne jest podjecie działań przez operatora.
Zaleca sie tak e stosowanie następujących dźwięków:
zagrożenie - dźwięki modulowane, impulsy dźwiękowe,
ostrzeżenie - ciąg impulsów o stałej wysokości dźwięku,
bezpieczeństwo - dźwięk ciągły o stałym poziomie,
konieczność działania - dźwięk o zmiennym natężeniu.
Kolor zielony jest kolorem oznaczającym bezpieczeństwo. Oznacza się nim wyłączniki bezpieczeństwa lub drogi ewakuacyjne. Kolor czerwony jest stosowany do oznaczania sprzętu ppoż. oraz zakazu (ukośne czerwono-białe pasy oznaczają zakaz przekraczania).
Kolor żółty stosuje sie do ostrzegania o niebezpieczeństwie i jest często stosowany do oznaczenia wewnętrznej powierzchni odchylanej osłony zakrywającej części wirujące. Barwy bezpieczeństwa
Ukośne żółto-czarne pasy, pod katem 45º, oznaczają ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.

Znaki zakazu PN-N-01256/03:1993

   zakaz przejścia

   zakazu używania wody do picia

   zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego

   nieupoważnionym wstęp wzbroniony

   zakaz używania drabin

   zakaz uruchamiania maszyny

Znaki ostrzegawcze PN-N-01256/03:1993

ogólny znak ostrzegawczy

ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi

ostrzeżenie przed substancjami żrącymi

ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi, radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym

ostrzeżenie przed wiszącym ciężarem

ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego

ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym

ostrzeżenie przed promieniowaniem laserowym

ostrzeżenie przed kruchym dachem

ostrzeżenie przed uszkodzeniem głowy

ostrzeżenie przed niskim pułapem

ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się

ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią

ostrzeżenie przed promieniowaniem magnetycznym

ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym

Znaki nakazu PN-N-01256/03:1993

   ogólny znak nakazu

   nakaz stosowania ochrony oczu

   nakaz stosowania ochrony głowy

   nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych

   nakaz stosowania ochrony stóp

   nakaz stosowania ochrony rąk

   nakaz stosowania ochrony twarzy

   nakaz używania sygnałów dźwiękowych

   nakaz stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

   nakaz umycia rąk

   nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu

   nakaz stosowania osłony nastawnej

   nakaz stosowania osłony

   nakaz stosowania zamknięcia

Znaki informacyjne PN-N-01256/03:1993

   punkt medyczny

   prysznic bezpieczeństwa

   myjka do oczu

   nosze

   zatrzymanie awaryjne

zmiana AZ2 do normy jw.

   nie dotykać

   promieniowanie niejonizujace

   niebezpieczeństwo upadku

   niska temperatura

   substancja drażniąca

   nakaz noszenia odzieży ochronnej

PN-N-01256/02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa

PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});