Menu

Projektowanie sieci kanalizacji deszczowej

1. Określanie ilości ścieków deszczowych

Aby obliczyć ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej należy określić wielkość zlewni, a następnie wyodrębnić w niej zlewnie cząstkowe zasilające poszczególne odcinki sieci. Proces jest identyczny jak w przypadku projektowania kanalizacji sanitarnej. Wyznaczając zlewnię należy zwrócić uwagę na spadki terenu, które zapewniają naturalny spływ powierzchniowy.

Zlewnie cząstkowe mogą mieć różny spływ powierzchniowy z uwagi na zagospodarowanie przestrzenne. Wielkość spływu z danej powierzchni zależy od  tzw. współczynnika spływu powierzchniowego, czyli stosunku ilości ścieków deszczowych odpływających do kanalizacji do całkowitych opadów deszczu.

 

 

gdzie:

Ψ - współczynnik spływu powierzchniowego

Qspl - objętość wód deszczowych spływających do kanalizacji [m3]

Qopad - objętość opadu na dana powierzchnię [m3]

 

Wielkość współczynnika spływu powierzchniowego zależy do wielu czynników:

- rodzaju pokrycia terenu

- konfiguracji terenu

- struktury warstwy gruntu

- roślinności

- wilgotności gruntu w początkowej fazie opadów, itp.

 

Przykładowe wartości współczynnika spływu powierzchniowego (wg Błaszczyka)

Charakterystyka powierzchni

Wielkość współczynnika spływu

powierzchniowego

dachy kryte blachą  0,95
dachy kryte papą lub dachówką, nawierzchnie asfaltowe lub brukowane ze szczelną szczeliną  0,9
nawierzchnie brukowane lub z płytek betonowych z nieuszczelnioną spoiną 0,8
dzielnice śródmiejskie z centrum usługowym, szeregowa zabudowa jednorodzinna 0,6
drogi o nawierzchni żwirowej 0,15-0,3
parki, ogrody, łąki 0,0-0,1

 Wartości współczynnika spływu powierzchniowego według GDDKiA

Jeśli zlewnia ma zróżnicowaną zabudowę współczynnik spływu powierzchniowego oblicza się jako średnia ważoną

  Wielkość przepływu ścieków deszczowych możemy obliczyć z ogólnej zależności

 

gdzie:

qmax – natężenie deszczu miarodajnego (zwanego też nawalnym) o określonym czasie trwania t i częstotliwości występowania p

p – prawdopodobieństwo występowania deszczu nawalnego

A - powierzchnia zlewni [ha]

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego,

φ - współczynnik opóźnienia odpływu (wielkość mniejsza od 1), obliczany ze wzoru:

 

 

gdzie:

A - powierzchnia zlewni [ha]

n- parametr zależny od charakteru zlewni (spadku terenu, kształtu zlewni)

n=3 dla zlewni o małym spadku i wydłużonym kształcie

n=6 dla zlewni wydłużonych o stosunku długości do szerokości >2 i spadku zapewniającym prędkość spływu ścieków 1-2m/s

n=8 dla zlewni zwartych dużym spadku terenu

 

Natężenie deszczu miarodajnego w dm3/sxha może być obliczane ze wzoru Błaszczyka:

 

 

 

gdzie:

H - wysokość roczna opadu w mm

C - okres w ciągu którego może się pojawić deszcz o czasie trwania t C = 100/p, gdzie p -prawdopodobieństwo w % wystąpienia opadu

tm - czas trwania deszczu miarodajnego [min] zwykle 10-15 minut

 

dla warunków tm = 15 minut i p = 20% oraz opadzie rocznym 800 mm wartość q wyniesie około 160 dm3/sxha

 

 

Po obliczeniu wielkości przepływu ścieków deszczowych w poszczególnych odcinkach kanału dobiera się ich średnice przyjmując ich całkowite wypełnienie.

 

Kalkulatory internetowe

Obecnie obliczenia kanałów można wykonać przy pomocy kalkulatora online. Programy dostępne na stronach pozwalają w sposób szybki i skuteczny dobrać dowolną średnicę kanału o różnym kształcie (kołowy, owalny, jajowy, itp.), obliczyć jego współczynnik wypełnienia, obwód zwilżony, itd.  Przykładowy adres kalulatora opracowany przez p. Kazimierza Ziombera jest pod adresem https://www.rationalsewer.com/index.php?action=KalkulatorHydraulicznyPrzewodu

 

 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});