Menu

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego ścieków deszczowych

Obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych qd oblicza się ze wzoru:

prokan6.gif

gdzie:
ψ – współczynnik spływu (bezwymiarowy),
A – powierzchnia odwadniana [m2],
I – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s×ha)].


Wartość współczynnika spływu zależy od rodzaju pokrycia powierzchni na którą pada deszcz i należy go przyjmować zgodnie z tabelą 3.


Tabela 3. Wartości współczynników spływu wg PN–92/B–01707

prokan7.gif

 
Wartość współczynnika spływu 
"ψ" ujmuje zmniejszenie ilości odpływających do kanału ścieków deszczowych ze względu na parowanie i wsiąkanie w teren, może on być zdefiniowany jako stosunek ilości ścieków, które spłyną do kanału qspł. do ilości deszczu, który spadł na daną powierzchnię qop.:


 prokan8.gif


Miarodajne natężenie deszczu zgodnie z PN–92/B–01707 można przyjmować jako równe
150, 200, 300, i 400 dm3/(s×ha)), zaleca się przyjmować natężenie nie mniejsze niż I = 300
dm3/(s×ha)).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});