Menu

Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego dla garażu

Na podstawie VDI 2053

Ilość powietrza zewnętrznego dla garażu:

projwe51.jpg

gdzie:

Eco - emisja tlenku węgla dla pojedynczego pojazdu [m3/h]

CCOdop - najwyższe dopuszczalne stężenie tlenku węgla [ppm]

CCOzew - stężenie tlenku węgla w powietrzu zewnętrznym

n - ilość miejsc parkingowych 

projwe52.jpg 

 Dla małego ruchu samochodów norma VDI zaleca:

CCOdop - 100 ppm

CCOzew - 5 ppm

Obliczanie emisji tlenku węgla

projwe53.jpg

gdzie:

e1 - emisja tlenku węgla na biegu jałowym [m3/h x pojazd]

e2 - emisja tlenku węgla podczas przejazdu samochodu przez garaż [m3/h x pojazd], przyjmuje się prędkość pojazdu 10 km/h = 10000m/h

s - droga przejazdu przez garaż [m]

τ - czas rozruchu pojazdu (około 20s)

φ - współczynnik jednoczesności ruchu pojazdów

Tabela Orientacyjne ilości tlenku węgla emitowane przez pojazdy

projwe54.jpg

Tabela Współczynnik jednoczesności ruchu pojazdów

projwe55.jpg

Obliczanie ilości powietrza dla akumulatorowni

na podsatwie DIN VDE 0510

Strumień powietrza wentylacyjnego

projwe56.jpg

gdzie:

V- współczynnik rozcieńczenia = 24

q - godzinowa ilość wydzielającego się wodoru podczas ładowania prądem q = 0,41∙10-3 m3/(hA)

s - współczynnik bezpieczeństwa = 5, przy zwiększonym bezpieczeństwie s = 10

n - liczba ogniw w akumulatorach

I - prąd ładowania w [A], dla akumulatorów kwasowych I = 1-2 A na każde 100 Ah pojemności, dla kadmowo-niklowych I = 1-4 A na każde 100 Ah pojemności

Powierzchnia otworów nawiewnych i wywiewnych przy wentylacji naturalnej A= 28V [cm2]

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});