Menu

Bilans mocy cieplnej

Wybór nośnika ciepła

Sieci c.o. w zależności od nośnika ciepła można podzielić na:

- wodne o temperaturze czynnika <100°C, lub powyżej 100° C

- parowe, niskoprężne o ciśnieniu pary <70 kPa, wysokoprężne o ciśnieniu pary >70 kPa.

Bilans mocy cieplnej

Bilans mocy cieplnej dla danego odbiorcy tworzy się sumując zapotrzebowanie mocy
cieplnej na cele:
- centralnego ogrzewania Qco
- ciepłej wody użytkowej Qcwu 
- wentylacji Qw 
- technologiczne  QT
zgodnie z zależnością

siecco12.gif

 Zapotrzebowanie mocy na potrzeby c.o.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do centralnego ogrzewania oblicza się korzystając ze wzoru:

siecco13.gif

gdzie: qco-   wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby c.o. w W/m3 , V - kubatura zewnętrzna budynku w m3 ,

Zapotrzebowanie mocy na potrzeby c.w.u.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do ciepłej wody użytkowej można obliczyć ze wzoru:

siecco14.gif

gdzie: qcwu-  wskaźnikowe zapotrzebowania ciepła na potrzeby przygotowania c.w.u. w W/m3 , V - kubatura zewnętrzna budynku w m3 ,

Obliczenia powyższe są mało precyzyjne, dokładniejsze można przeprowadzić według wzoru:

siecco15.gif

gdzie: a - współczynnik zależny od rodzaju węzła cieplnego, przyjmuje się 1,0 dla węzłów indywidualnych, 1,0+Δt/50 dla węzłów grupowych, przy czym Δt oznacza schłodzenie wody w najbardziej oddalonym obiegu (przyjmujemy 5K); cp - ciepło właściwe wody w J/kgxK,  Δtcwu - obliczeniowa różnica temperatury ciepłej i zimnej wody (przyjmujemy 50K).

G - strumień masy nośnika ciepła obliczany ze wzoru:

siecco18.gif

gdzie: 5,4 - średnie zużycie ciepłej wody na jednego mieszkańca w kg/h; n- liczba mieszkańców korzystających z węzła ciepłowniczego, K - godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody przyjmowany z Tabeli 1.

Tabela1

siecco19.gif

 Zapotrzebowanie mocy na potrzeby wentylacji

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do wentylacji można obliczyć ze wzoru

siecco16.gif

gdzie: qw-  wskaźnik zapotrzebowania mocy cieplej na potrzeby wentylacji. w W/m3 , V - kubatura wewnętrzna wentylowanych pomieszczeń w m3

Zapotrzebowanie mocy na potrzeby technologiczne

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do technologii można obliczyć ze wzoru

siecco17.gif

gdzie: qt-  wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania mocy cieplej na potrzeby technologii w W/m3 , V - kubatura budynków przemysłowych w m3

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});