Menu

Armatura zaporowa

15.1 Armatura zaporowa

 

Preizolowana armatura odcinająca w pełni odpowiada warunkom pracy sieci cieplnych. Funkcję armatury odcinającej w systemie PRIM pełnią przede wszystkim preizolowane zawory kulowe.
Wymiary armatury preizolowanej podano na kartach katalogowych systemu, . Warunki montażu i eksploatacji określono w dziale "Montaż sieci cieplnych podziemnych".

  Preizolowane zawory odcinające mogą być  instalowane w dowolnym miejscu rurociągu jednak
na etapie projektowania, sugerujemy przestrzeganie kilku podstawowych zasad  w zakresie lokalizacji na sieci armatury preizolowanej. I tak:
- maksymalne rozstawy armatury przyjmować zgodnie z obowiązującymi w kraju normami, (zob. p. 1)
- armatury nie należy umiejscawiać w pobliżu kolan kompensacyjnych – w strefie kompensacji
czynnej długości ramienia kompensacyjnego – rysunek R-1.

 

 R-1. Strefa w której należy unikać projektowania armatury.

 

- trzpienie armatury należy umieszczać w specjalnie
wykonanych obudowach – rysunek R-2 - a w przypadku armatury o mniejszej średnicy nominalnej trzpienie można obudowywać we wspólnej obudowie łącznie z króćcami odpowietrzającymi czy odwadniającymi - rysunek R-3.
- trzpienie muszą być obłożone strefami kompensacyjnymi dobranymi na wielkość przemieszczenia przewodu w miejscu w którym został zastosowany element odcinający.

- armaturę należy lokalizować poza obszarem dróg o dużych obciążeniach komunikacyjnych. Jeżeli lokalizacja taka jest nieunikniona, należy obudowy trzpieni montować na odpowiednio dobranych żelbetowych płytach odciążających.
- w przypadku montowania armatury na odgałęzieniach od rurociągu głównego w miejscu odgałęzienia elastycznego, element odcinający powinien być zlokalizowany jak najbliżej naturalnego punktu stałego.

  

 

 

UWAGA!
- W przypadku technologii mieszanej (komora tradycyjna - sieć bezkanałowa) w systemie PRIM nie należy stosować typowej armatury o połączeniach kołnierzowych bez zastosowania układów zabezpieczających armaturę przed niepożądanym wzrostem naprężeń.
- W miejscach gdzie zawory mogą być zalewane wodą należy stosować kaptury z blachy stalowej
ocynkowanej założone na trzpień zaworu lub inne zabezpieczenia w tym także uszczelniające.
- Preizolowane zawory odcinające wykonywane są również z zaworami kulowymi, ze stali nierdzewnej,
do odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu.

 

 

15.3 

 

    

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});