Menu

Turniej ZŁOTA KIELNIA marzec 2011

1. Żeliwo to stop:

A) żelaza z węglem o procentowej zawartości węgla większej od 2%
B) żelaza z węglem o procentowej zawartości węgla mniejszej do 2%
C) miedzi i cyny
D) miedzi i aluminium

2. Do zapewnienia jednokierunkowego przepływu wody służy:

A) zawór przelotowy prosty
B) zawór zwrotny
C) zawór odcinający
D) rura przelotowa

3. Do wykonania zadania przedstawionego obok zużyto żeber grzejnikowych:

A) 5 sztuk
B) 10 sztuk
C) 15 sztuk
D) 20 sztuk

4. Na podstawie rysunków przedstawionych obok określ cenę jednego żebra:

A) 5,00 zł
B) 10,00 zł
C) 15,00 zł
D) 20,00 zł

5. Na podstawie rysunku obok podaj długość potrzebnej rury Ø 15 od rury zasilającej do grzejnika z lewej strony

A) 0,15 m
B) 0,80 m
C) 1,00 m
D) 1,20 m

6. Do pomiaru ciśnienia wody w instalacji służy:

A) wodomierz
B) manometr
C) wodowskaz
D) termometr

7. Baterie umywalkowe ścienne montuje się nad umywalką na wysokości

A) 0,25 – 0,30 m
B) 0,30 – 0,35 m
C) 0,15 – 0,20 m
D) 0,20 – 0,25 m

8. W budynkach mieszkalnych wysokich wykonuje się instalacje przeciwpożarowe:

A) nawodnione
B) suche piony
C) tryskaczowe
D) zraszaczowe

9. Odległość przewodu wodociągowego od przewodów gazowych przy prowadzeniu równoległym nie może być mniejsza niż:

A) 10 cm
B) 15 cm
C) 20 cm
D) 25 cm

10. Poziome przewody w instalacji wody zimnej umieszczamy:

A) pod przewodami wody ciepłej, c.o. i gazu
B) nad przewodami wody ciepłej
C) pod przewodami kanalizacyjnymi
D) nad przewodami gazowymi

11. Woda wypłukana z grzejników podczas ich czyszczenia powinna być:

A) odprowadzona do studzienki ściekowej
B) odprowadzona bezpośrednio na trawnik
C) gromadzona w kadziach do odzyskania osadu
D) gromadzona w pojemnikach do ponownego użytku

12. Przycinaną nożycami blachę należy trzymać dłonią zabezpieczoną rękawicą:

A) gumową
B) bawełnianą
C) brezentową
D) lateksową

13. Do łączenia rur o średnicy 200 mm najlepszy będzie klucz:

A) skośny
B) nastawny
C) łańcuchowy
D) szwedzki

14. Pozostawienie resztek topnika po lutowaniu przewodów instalacji spowoduje:

A) zmianę ciśnienia przepływającego przez przewód czynnika
B) korozję w miejscu lutowania przewodu
C) uszkodzenie mechaniczne przewodu
D) zwężenie przekroju przewodu

15. Ciśnienie próbne dla rur instalacji wody powinno być:

A) równe ciśnieniu roboczemu
B) większe o 25 % od ciśnienia roboczego
C) większe o 50 % od ciśnienia roboczego
D) mniejsze od ciśnienia roboczego

16. Instalację wodociągową wielostrefową stosuje się w:

A) budynkach przemysłowych
B) budynkach wysokich
C) budynkach wieloklatkowych niskich
D) budynkach jednorodzinnych
 
17. Przykanalik jest to:

A) przyłącze kanalizacyjne
B) Przyłącze wodociągowe
C) Odcinek sieci gazowej od ulicy do kurka głównego
D) Odcinek sieci kanalizacyjnej między dwiema studzienkami

18. Długość podejścia kanalizacyjnego pod wannę nie powinna przekraczać:

A) 2,5 m
B) 1,5 m
C) 3,5 m
D) 1,0 m

19. Przy włączeniu przykanalika do sieci montuje się:

A) studzienkę rewizyjną
B) studzienkę połączeniową
C) studzienkę wodomierzową
D) wpust uliczny

20. Rysunek przedstawia fragment instalacji kanalizacyjnej. Przy  tak wykonanym spadku i długości odgałęzienia, różnica poziomów wynosi:

A) 0,3 m
B) 0,5 m
C) 1,20 m
D) 1,50 m

21. Budynek, który ma cztery piętra, to budynek:

A) 2-kondygnacyjny
B) 3-kondygnacyjny
C) 4-kondygnacyjny
D) 5-kondygnacyjny

22. Jakie urządzenie węzła cieplnego oznaczono na rysunku cyfrą 4 ?

A) wodomierz
B) odmulacz
C) hydroelewator
D) odkraplacz

23. Wodomierz w węźle cieplnym zamontowano na przewodzie o średnicy

A) 70mm
B) 40mm
C) 20mm
D) 12mm

24. Element oznaczony cyfrą 2 służy do

A) odpowietrzania i napowietrzania przewodu
B) utrzymywania bezpiecznego ciśnienia
C) pomiaru natężenia przepływu wody
D) utrzymywania stałej temperatury
 
25. Oblicz całkowity koszt robocizny, zakładając, że czas pracy montera wynosi 2 godz 30 min, koszt roboczogodziny 60 zł.

A) 120 zł
B) 150 zł
C) 180 zł
D) 240 zł

26. W instalacjach c.o. urządzeniem, które przejmuje 4% przyrost objętości wody powstały w wyniku wzrostu jej temperatury do 100°C jest

A) hydroelewator
B) zbiornik kondensatu
C) naczynie wzbiorcze
D) hydrofor

27. Instalację ciepłej wody użytkowej uważa się za szczelną, jeżeli podczas wykonywania próby ciśnieniem próbnym równym 1,5–krotnej wartości ciśnienia roboczego, ciśnieniomierz nie wykazuje spadku ciśnienia w ciągu

A) 10 minut
B) 20 minut
C) 30 minut
D) 60 minut

28. Jaki system wentylacji mieszkań w budynku przedstawiono na rysunku?

A) grawitacyjny
B) mechaniczno–wywiewny
C) mechaniczny nawiewno–wywiewny
D) nawiewny

29. Na rysunku obok pokazano uproszczone oznaczenie wydłużki

A) U- kształtowej
B) lirowej
C) mieszkowej
D) dławicowej

30. Obiegiem grzejnika nazywa się odcinek

A) instalacji między grzejnikiem a naczyniem wzbiorczym
B) przewodu między kotłem a grzejnikiem
C) instalacji o jednakowej średnicy i jednakowym strumieniu masy nośnika ciepła
D) instalacji od pompy do grzejnika

31. Rysunek przedstawia rynnę

A) okapową
B) koszową
C) gzymsową
D) leżącą

32. Wąż parciany łączy się z hydrantem nawodnionej instalacji pożarowej za pomocą

A) zaworu redukcyjnego
B) zaworu zwrotnego
C) połączenia kołnierzowego
D) złącza typu momentalnego

33. Urządzenie, którego schemat przedstawiono obok, to

A) odbenzyniacz
B) odtłuszczacz
C) neutralizator
D) szambo

34. Do izolacji cieplnej przewodów rurowych należy zastosować

A) płyty z korka
B) otuliny gazobetonowe
C) płyty z wełny mineralnej
D) otuliny z wełny mineralnej

35. W sytuacji, gdy stwierdziłeś uszkodzenie urządzenia elektrycznego, powinieneś niezwłocznie

A) wyłączyć dopływ prądu do urządzenia
B) powiadomić majstra i dokończyć wykonywaną pracę
C) dokończyć wykonywaną pracę i wyłączyć urządzenie
D) bez wyłączania wtyczki z gniazda ustalić przyczynę uszkodzenia

36. Do budowli nie zalicza się

A) pomników
B) zapór wodnych
C) torowisk kolejowych
D) obiektów małej architektury

37. Element konstrukcyjny, znajdujący się nad otworem okiennym lub drzwiowym, to

A) strop
B) stropodach
C) nadproże
D) wieniec

38. Grzejnik jest oddalony od pionu zasilającego o 1,5 m, natomiast odległość między pionem zasilającym i powrotnym wynosi 0,1 m. Ile metrów rury należy użyć do podłączenia grzejnika?

A) 1,5 m
B) 1,6 m
C) 3,0 m
D) 3,1 m

39. Jaką minimalną ilość uchwytów należy użyć do przymocowania przewodu poziomego instalacji wodociągowej o średnicy 50 mm i długości 6 m, jeżeli maksymalna odległość między uchwytami wynosi 1,2 m?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 8

40. Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym pracownik narażony jest na

A) poparzenie
B) utratę wzroku
C) porażenie prądem
D) uszkodzenie słuchu

41. W stacji uzdatniania wody nastąpiło uszkodzenie instalacji chloru. Do pracy przy usuwaniu awarii pracownicy powinni przystąpić w:

A) ubraniu roboczym indywidualnym i półmasce przeciwpyłowej
B) ubraniu roboczym dyżurnym i aparacie tlenowym
C) gazoszczelnym ubraniu ochronnym i aparacie tlenowym
D) gazoszczelnym ubraniu ochronnym i półmasce przeciwpyłowej

42. Na podstawie tabeli podaj, ile powinien wynosić przepływ strumienia powietrza w sali kinowej

A) ok. 3 litry /godz.
B) ok. 5 litrów /godz.
C) ok. 8 litrów /godz.
D) ok. 10 litrów /godz.

43. Urządzenie w komorze klimatyzacyjnej zapewniające odpowiednią ilość wilgotności w powietrzu to

A) komora zraszania
B) filtr powietrza
C) nagrzewnica
D) przepustnica

44. Aby ograniczyć niepożądany hałas powstający podczas pracy wentylatora promieniowego, należy zastosować

A) przekładnię pasową oraz ograniczniki obrotów wirnika
B) łożyska ślizgowe oraz podstawy amortyzujące drgania
C) elastyczne króćce oraz przekładnię pasową
D) kratkę wentylacyjną oraz przepustnicę

45. Na podstawie tabeli oblicz koszty całkowite ułożenia 3 m instalacji ciepłej wody użytkowej

A) 126 zł
B) 124 zł
C) 104 zł
D) 76 zł

46. Którą technikę łączenia należy zastosować do rur z polietylenu usieciowanego?

A) Klejenie
B) Spawanie
C) Lutowanie
D) Zgrzewanie

47. Do wykonywania instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki bytowe wewnątrz budynku mieszkalnego stosuje się przede wszystkim rury i kształtki

A) miedziane
B) kamionkowe
C) z polichlorku winylu
D) z polietylenu usieciowanego

48. Pionowe przewody wodociągowe, prowadzone w budynkach wielokondygnacyjnych, mocuje się do ścian co najmniej

A) dwoma uchwytami na każdej kondygnacji
B) jednym uchwytem na każdej kondygnacji
C) jednym uchwytem co drugą kondygnację
D) dwoma uchwytami co drugą kondygnację

49. Wstępną próbę szczelności instalacji wodociągowej przeprowadza się pod ciśnieniem równym

A) wartości ciśnienia roboczego
B) 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego
C) 2-krotnej wartości ciśnienia roboczego
D) 2,5-krotnejwartości ciśnienia roboczego

50. Przed przystąpieniem do wymiany kotła opalanego koksem na kocioł olejowy należy w pierwszej kolejności

A) spuścić wodę z kotła
B) zdemontować czopuch
C) wygasić ogień w palenisku
D) wypoziomować kocioł olejowy


 

CZĘŚĆ II – PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje

A) prezydent miasta
B) dyrektor urzędu pracy
C) dyrektor urzędu statystycznego
D) naczelnik urzędu skarbowego

2. Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania przez niego składek na ubezpieczenie

A) chorobowe
B) emerytalne
C) rentowe
D) zdrowotne

3. Ilość towaru oferowanego do sprzedaży, znajdującego się w danej chwili na rynku, to

A) popyt
B) podaż
C) elastyczność cenowa popytu
D) elastyczność cenowa podaży

4. Dyrektor cukrowni, zwolnił 60 pracowników po zakończeniu kampanii cukrowniczej. Zwolnienie to spowodowało na rynku lokalnym bezrobocie

A) fikcyjne
B) sezonowe
C) chroniczne
D) koniunkturalne

5. Pracownik został zatrudniony na 10 dni. Za wykonanie 1 produktu otrzymywał 2,00 zł. Wykonywał 50 produktów dziennie. Pracodawca przyznał mu 200 zł premii za wysoką wydajność pracy. Jaką kwotę wypłacił pracodawca pracownikowi?

A) 100 zł
B) 200 zł
C) 1000 zł
D) 1200 zł

6. Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego?

A) umowy – zlecenia
B) umowy o dzieło
C) umowy o pracę
D) umowy agencyjnej

7. W lokalnej prasie ukazało się ogłoszenie następującej treści Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która:

A) ukończyła technikum budowlane, posiada prawo jazdy kategorii B, zna język niemiecki, posiada status bezrobotnego
B) ukończyła wyższą uczelnię, wykonuje pracę na umowę zlecenie, jest gotowa podjąć własną działalność gospodarczą
C) posiada prawo jazdy kategorii B, status bezrobotnego absolwenta, jest gotowa podjąć własną działalność gospodarczą i ma ukończoną szkołę zawodową
D) posiada dyplom wyższej uczelni oraz prawo jazdy kategorii B i jest gotowa podjąć własną działalność gospodarczą

8. Podatkiem od nieruchomości obciążony jest

A) właściciel biura notarialnego
B) właściciel nieruchomości
C) nabywca nieruchomości
D) sprzedawca nieruchomości

9. Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym:

A) udzielenie pożyczki
B) zaciągnięcie pożyczki
C) udział w kapitale spółki akcyjnej
D) udział w kapitale Skarbu Państwa

10. Poprzez określenie płacy netto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika

A) bez podatku dochodowego
B) określoną w umowie o pracę
C) obliczoną do wypłaty
D) pomniejszoną o składki ZUS

11. Najkorzystniejsza wysokość oprocentowania lokaty terminowej to:

A) 1 %
B) 2,5 %
C) 3 %
D) 4,5 %

12. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wy-tworzył w ciągu miesiąca 6 000 sztuk produktu, otrzymując 0,40 zł za 1 sztukę wyniesie:

A) 1400,00 zł
B) 2400,00 zł
C) 4000,00 zł
D) 6000,00 zł

13. Która z niżej wymienionych osób może ubiegać się o status bezrobotnego?

A) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
B) bezrobotny cudzoziemiec nie posiadający karty stałego pobytu
C) słuchacz Technikum dla Dorosłych zatrudniony na czas określony
D) osoba niezatrudniona, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia

14. Wskaż instytucję właściwą do rozwiązywania spraw spornych związanych z zakupem towarów i usług

A) Federacja Zdrowej Żywności
B) Federacja Konsumentów
C) Państwowa Inspekcja Pracy
D) Państwowa Inspekcja Sanitarna

15. Przedsiębiorstwo „NOWBUD” Spółka z o. o. osiągnęło zysk w roku obrotowym. Który z niżej wymienionych podatków powinno odprowadzić to przedsiębiorstwo do urzędu skarbowego z tytułu osiągniętego zysku?

A) dochodowy od osób fizycznych
B) dochodowy od osób prawnych
C) od towarów i usług
D) akcyzowy

16. Do jakiego rodzaju działalności gospodarczej zakwalifikujesz prowadzenie hurtowni z materiałami budowlanymi?

A) doradczej
B) handlowej
C) produkcyjnej
D) usługowej

17. Materiał budowlany, którego cena netto wynosi 50,00 zł jest opodatkowany podstawową stawką VAT. Cena brutto tego materiału wynosi:

A) 50,00 zł
B) 53,50 zł
C) 55,00 zł
D) 61,00 zł

18. Zakładając własną firmę otrzymasz od Urzędu Statystycznego dokument:

A) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
B) nadanie numeru REGON
C) nadanie numeru NIP
D) rejestracji działalności gospodarczej

19. Wykorzystując informacje zawarte w poniższej tabeli, podaj, na jaką kwotę przedsiębiorstwo budowlane wystawi fakturę klientowi, który zamówił wykona-nie ścianki

A) 214,60 zł
B) 1221,00 zł
C) 1435,60 zł
D) 14356,00 zł

20. Wykorzystując informacje zawarte w poniższej tabeli, podaj ile wynosi koszt robocizny wykonania ścianki

A) 21,00 zł
B) 300,00 zł
C) 321,00 zł
D) 450,00 zł

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});