Menu

Test 1

Zadanie 1

Przelew burzowy stanowi element wyposażenia sieci

A. kanalizacyjnej ogólnospławnej
B. kanalizacyjnej półrozdzielczej
C. wodociągowej pierścieniowej
D. wodociągowej promienistej

Zadanie 2

Na rysunku przedstawiono sieć wodociągową
  
A. pierścieniową ze zbiornikiem wodnym początkowym
B. promienistą ze zbiornikiem wodnym początkowym
C. pierścieniową ze zbiornikiem wodnym końcowym
D. promienistą ze zbiornikiem wodnym końcowym

Zadanie 3

Cyfrą 7, na przedstawionym schemacie sieci kanalizacyjnej, zaznaczono kanał
 
A. główny deszczowy
B. boczny deszczowy
C. główny sanitarny
D. boczny sanitarny

Zadanie 4

Przewód wodociągowy rozpoczynający swój bieg za stacją uzdatniania wody, przeznaczony wyłącznie do transportu wody na duże odległości, bez możliwości jej poboru na cele bytowo-gospodarcze, nazywa się przewodem

A. magistralnym
B. rozdzielczym
C. tranzytowym
D. osiedlowym

Zadanie 5

Jeżeli średnica przyłącza wodociągowego wynosi do 50 mm, wówczas podłączenia do istniejącej, pracującej sieci wodociągowej, należy dokonać za pomocą

A. studzienki
B. trójnika
C. zasuwy
D. opaski

Zadanie 6

Na rysunku przedstawiono

A. odwodnienie przewodu
B. hydrant nadziemny
C. pompę sieciową
D. zdrój uliczny

Zadanie 7

Studzienki rewizyjne należy budować w miejscach, gdzie występuje

A. konieczność zamknięcia całego przekroju kanału
B. potrzeba zbierania wód opadowych z chodników
C. zmiana kierunku, spadku lub średnicy przewodu
D. duża różnica rzędnych kanału górnego i dolnego

Zadanie 8

Na odcinku 103-107 sieci kanalizacyjnej przewidziano montaż przewodu

A. ø800, L = 150 m, i = 0,25% w stronę punktu 100
B. ø800, L = 150 m, i = 0,25% w stronę punktu 103
C. ø600, L = 100 m, i = 0,5% w stronę punktu 107
D. ø600, L = 100 m, i = 0,5% w stronę punktu 103

Zadanie 9

Przedstawiony fragment profilu podłużnego przewodu sieci wodociągowej zawiera 5 hydrantów pożarowych oraz

A. 2 zasuwy ø100 i 2 zasuwy ø150
B. 2 zasuwy ø100 i 3 zasuwy ø150
C. 3 zasuwy ø100 i 2 zasuwy ø150
D. 3 zasuwy ø100 i 3 zasuwy ø150

Zadanie 10

Jeżeli długość przewodu wodociągowego przedstawionego na planie sytuacyjnym w skali 1:500 wynosi 10 cm, to jego rzeczywista długość jest równa

A. 5000 m
B. 50 m
C. 20 m
D. 2 m

Zadanie 11

Płukanie i dezynfekcję przewodów sieci wodociągowej należy wykonać

A. przed wykonaniem próby szczelności i przed zasypaniem wykopu.
B. po wykonaniu próby szczelności i przed zasypaniem wykopu.
C. przed wykonaniem próby szczelności i po zasypaniu wykopu.
D. po wykonaniu próby szczelności i po zasypaniu wykopu.

Zadanie 12

Do wykonania podłączenia przyłącza domowego, przedstawionego na rysunku, należy zakupić
 
A. trójnik 100 x 50 x 100 i zasuwę
B. tylko trójnik 100 x 50 x 100
C. opaskę 100 x 50 i zasuwę
D. tylko opaskę 100 x 50

Zadanie 13

Betonowe bloki oporowe stosuje się na sieciach wodociągowych z rur PVC w celu

A. zwiększenia ciężaru układanych przewodów
B. utrzymania przewodów na zadanej głębokości
C. zapewnienia przewodom odpowiedniego spadku
D. zabezpieczenia przed rozłączeniem kształtek połączeniowych

Zadanie 14

Do wykonania studzienki kanalizacyjnej, tylko z prawym dopływem, należy zastosować kinetę przedstawioną na rysunku

Zadanie 15

Na rysunku przedstawiono

A. zgrzewarkę elektrooporową
B. gwintownicę elektryczną
C. zgrzewarkę doczołową
D. giętarkę mechaniczną

Zadanie 16

Na rysunku przedstawiono elementy złączki

A. gwintowanej
B. zgrzewanej
C. zaciskowej
D. spawanej

Zadanie 17

Wartość ciśnienia próbnego dla sieci wodociągowej powinna być

A. taka sama jak wartość największego przewidzianego ciśnienia roboczego, ale nie mniejsza niż 1 MPa
B. taka sama jak wartość największego przewidzianego ciśnienia roboczego, ale nie mniejsza niż 0,2 MPa
C. o 50% mniejsza od największego przewidzianego ciśnienia roboczego, ale nie mniejsza niż 0,2 MPa
D. o 50% większa od największego przewidzianego ciśnienia roboczego, ale nie mniejsza niż 1 MPa

Zadanie 18

Stan kanałów przełazowych w sieciach kanalizacyjnych należy kontrolować jeden raz

A. w ciągu roku
B. w miesiącu
C. na dwa lata
D. na kwartał

Zadanie 19

Przyłączem gazowym nazywamy odcinek sieci gazowej od osi gazociągu do

A. osi gazomierza
B. kurka głównego
C. kurka za gazomierzem
D. ściany zewnętrznej budynku

Zadanie 20

Na zewnętrznej ścianie budynku wielorodzinnego, na wysokości 0,5 m (licząc od poziomu terenu), w tej samej odległości od okien i drzwi, należy zamontować

A. czujnik temperatury
B. wodomierz główny
C. kurek główny
D. licznik gazu

Zadanie 21

Urządzeniami montowanymi w najniższych punktach gazociągu są

A. odpowietrzniki
B. odwadniacze
C. reduktory
D. zasuwy

Zadanie 22

Przedstawione na rysunku oznaczenie, stosowane w dokumentacji sieci gazowych, należy odczytać jako

A. zmianę kierunku gazociągu
B. zmianę średnicy gazociągu
C. rozgałęzienie gazociągu
D. skrzyżowanie gazociągu

Zadanie 23

Jaką kolejność należy zachować podczas układania gazociągu z PE w wykopie?

A. Warstwa podsypki z piasku, rura, warstwa obsypki i nadsypki z piasku, grunt rodzimy
B. Grunt rodzimy, warstwa podsypki z piasku, rura, warstwa obsypki i nadsypki z piasku
C. Rura, warstwa gruntu rodzimego, warstwa obsypki i nadsypki z piasku
D. Warstwa gruntu rodzimego, rura, warstwa obsypki i nadsypki z piasku

Zadanie 24

Na podstawie rysunku sytuacyjnego określ uzbrojenie oraz odczytaj średnicę i długość przewodu potrzebnego do wykonania przyłącza gazowego.

A. Trójnik, rura o średnicy 150 mm i długości 10 metrów
B. Zasuwa, kurek główny, rura o średnicy 80 mm i długości 15,5 metra
C. Kurek główny, zasuwa, rura o średnicy 40 mm i długości 17,5 metra
D. Dwie zasuwy, dwie rury o średnicy 65 mm i długości 11,5 metra każda

Zadanie 25

W celu podłączenia budynku mieszkalnego do gazociągu średniego ciśnienia należy zamontować

A. reduktor domowy
B. sączek węchowy
C. kompensator
D. manometr

Zadanie 26

Połączenie dwóch bosych końców rur wykonanych z PE przedstawiono na rysunku

Zadanie 27

Na estakadach są montowane sieci ciepłownicze

A. podziemne
B. nadziemne
C. wylewane
D. kanałowe

Zadanie 28

Na rysunku przedstawiono węzeł ciepłowniczy

A. bezpośredniego zasilania
B. zmieszania pompowego
C. hydroelewatorowy
D. wymiennikowy

Zadanie 29

Ułożenie przewodów ciepłowniczych w kształcie litery „U” umożliwia ich

A. odpowietrzenie
B. kompensację
C. odwodnienie
D. czyszczenie

Zadanie 30

Na rysunku przedstawiono wymiennik ciepła

A. krzyżowy
B. obrotowy
C. płytowy
D. rurowy

Zadanie 31

Z planu sytuacyjnego sieci parowej niskiego ciśnienia wynika, że w trakcie jej budowy należy wykonać
 
A. 5 komór ciepłowniczych i 5 punktów stałych
B. 3 komory ciepłownicze i 5 punktów stałych
C. 5 komór ciepłowniczych i 3 punkty stałe
D. 3 komory ciepłownicze i 3 punkty stałe

Zadanie 32

Węzeł ciepłowniczy, w którym przygotowywana jest woda na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji nazywany jest węzłem

A. jednofunkcyjnym
B. dwufunkcyjnym
C. trzyfunkcyjnym
D. czterofunkcyjnym

Zadanie 33

Do wykonania przedstawionego na rysunku fragmentu węzła ciepłowniczego wykorzystano

A. 3 wodomierze, 1 hydroelewator, 1 zawór bezpieczeństwa
B. 3 manometry, 1 hydroelewator, 1 zawór bezpieczeństwa
C. 3 termometry, 1 zwężkę, 1 zawór bezpieczeństwa
D. 3 manometry, 1 zawór redukcyjny, 1 zasuwę

Zadanie 34

W celu ochrony węzła ciepłowniczego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia należy zamontować zawór

A. bezpieczeństwa
B. redukcyjny
C. odcinający
D. zwrotny

Zadanie 35

Do wykonania odgałęzienia na sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych pod kątem 45° należy zastosować kształtkę przedstawioną na rysunku

Zadanie 36

Przy budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych należy zastosować połączenia

A. zgrzewane
B. kielichowe
C. zaciskowe
D. spawane

Zadanie 37

Odpowietrzenia sieci ciepłowniczej należy montować w najwyższych punktach sieci, dlatego instaluje się je

A. w węzłach i komorach ciepłowniczych
B. w kanałach przechodnich i elowych
C. w kanałach ceowych i łukowych
D. bezpośrednio w gruncie

Zadanie 38

Do izolacji przewodów sieci ciepłowniczej nie należy stosować

A. pianki poliuretanowej
B. maty z waty szklanej
C. maty z wełny mineralnej
D. peszli karbowanych z PE

Zadanie 39

Na 24 godziny przed przeprowadzeniem głównej próby szczelności sieć ciepłowniczą należy napełnić

A. powietrzem
B. azotem
C. wodą
D. parą

Zadanie 40

Przyczyną spadku wydajności cieplnej poprawnie działającego wymiennikowego węzła ciepłowniczego może być

A. osadzenie się zanieczyszczeń w wymienniku
B. odwrotne zamontowanie zaworu zwrotnego
C. brak automatyki pogodowej
D. źle dobrana kryza dławiąca

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});