Menu

Test 2

Zadanie 1

Zbiornik próżniowy do gromadzenia ścieków jest jednym z elementów wyposażenia sieci kanalizacyjnej

A. rozdzielczej
B. ciśnieniowej
C. ogólnospławnej
D. podciśnieniowej

Zadanie 2

Na rysunku przedstawiono przyłącze

A. gazowe
B. ściekowe
C. kanalizacyjne
D. wodociągowe

Zadanie 3

Do Uzbrojenia czerpalnego sieci wodociągowej zalicza się:

A. hydranty i zdroje uliczne
B. zasuwy i zawory sterujące
C. klapy zwrotne i odpowietrzniki
D. zawory redukcyjne i odwodnienia

Zadanie 4

Na rysunku przedstawiono

A. zbiornik wieżowy
B. zbiornik terenowy
C. urządzenie pompowe
D. urządzenie hydroforowe

Zadanie 5

Studzienki rewizyjne należy montować na sieciach kanalizacyjnych w miejscach

A. przepełnienia kanałów bytowo-gospodarczych
B. występowania dużej różnicy wysokości terenu
C. zmiany kierunku, przekroju i spadku kanału
D. odprowadzenia wód opadowych z ulic i placów

Zadanie 6

Zastosowanie w projekcie sieci wodociągowej oznaczenie przedstawione na rysunku informuje o konieczności zastosowania

A. bloku oporowego
B. zaworu redukcyjnego
C. hydrantu nadziemnego
D. urządzenia odwadniającego

Zadanie 7

Wartość rzędnej dna przewodu w punkcie St2 wynosi

A. 0,12m
B. 0,30m
C. 62,42m
D. 62,66m

Zadanie 8

W dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej wpust uliczny należy oznaczyć symbolem przedstawionym na rysunku

Zadanie 9

Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż szerokość dna wykopu dla rury kanalizacyjnej o średnicy nominalnej 400 mm.

A. 70 cm
B. 100 cm
C. 700 cm
D. 1100 cm

Zadanie 10

Do wykonania podłączenia przyłącza wodociągowego domowego, przedstawionego na rysunku, należy zakupić

A. trójnik 100x50x100 i zasuwę
B. tylko trójnik 100x50x100
C. opaskę 100x50 i zasuwę
D. tylko opaskę 100x50

Zadanie 11

Na rysunku przedstawiono materiał i połączenie, które stosuje się w sieci

A. gazowej
B. ciepłowniczej
C. wodociągowej
D. kanalizacyjnej

Zadanie 12

Do wykonywania połączenia kielichowego przy montażu sieci wodociągowej z rur PVC należy zastosować narzędzie przedstawione na rys.

Zadanie 13

Wodomierz główny w budynku jednorodzinnym należy zamontować na przyłączu domowym za pomocą

A. jednej mufy połączeniowej z gwintem zewnętrznym i dwóch uchwytów
B. dwóch muf połączeniowych z gwintem zewnętrznym i dwóch uchwytów
C. jednego teleskopowego śrubunku osadzonego na konsoli wodomierzowej
D. dwóch teleskopowych śrubunków osadzonych na konsoli wodomierzowej

Zadanie 14

Na podstawie przedstawionego na rysunku profilu przebiegu trasy kanału można stwierdzić, że do wykonania sieci kanalizacyjnej wykorzystano

A. trzy studzienki rewizyjne bez studzienek kaskadowych
B. trzy studzienki kaskadowe bez studzienek rewizyjnych
C. dwie studzienki kaskadowe i jedną rewizyjną
D. dwie studzienki rewizyjne i jedną kaskadową

Zadanie 15

Do dezynfekcji sieci wodociągowej należy zastosować

A. siarczan glinu
B. podchloryn sodu
C. roztwór koagulantu
D. sprężone powietrze
 
Zadanie 16

Przygotowując przewód sieci wodociągowej do przeprowadzenia próby szczelności należy zadbać o to, aby wszystkie miejsca połączeń przewodów były

A. do połowy zasypane, a przewód odsłonięty
B. odsłonięte a przewód do połowy zasypany
C. całkowicie odsłonięte, a przewód zasypany
D. zasypane, a przewód całkowicie odsłonięty

Zadanie 17

W celu wykonania przedstawionej na rysunku wcinki trójnika na przewodzie z PVC należy zastosować

A. dwie zwężki z PVC
B. jedną zwężkę z PVC
C. dwie nasuwki z PVC
D. jedną nasuwkę z PVC

Zadanie 18

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli roboty konserwacyjne sieci kanalizacyjnej, polegające na czyszczeniu wpustów ulicznych, powinny być przeprowadzone

A. 1 raz w miesiącu podczas obchodu sieci
B. 2 razy do roku poprzez usuwanie osadów
C. 2 razy w miesiącu poprzez usuwanie osadów
D. 1 raz w roku podczas przeglądu stanu kanałów

Zadanie 19

Na rysunku przedstawiono

A. podziemny zbiornik kulisty gazu wysokiego ciśnienia
B. teleskopowy zbiornik gazu niskiego ciśnienia
C. urządzenie hydroforowe wysokiego ciśnienia
D. zbiornik wodny wieżowy średniego ciśnienia

Zadanie 20

Gazociąg, w którym prowadzony jest gaz pod ciśnieniem do 10 kPa, zalicza się do gazociągów

A. niskiego ciśnienia
B. średniego ciśnienia
C. wysokiego ciśnienia
D. podwyższonego ciśnienia

Zadanie 21

Na rysunku pokazującym przejście gazociągu pod przeszkodą, cyfrą 2 zaznaczono rurę

A. ochronną
B. izolacyjną
C. przejściową
D. wydmuchową

Zadanie 22

Przelew burzowy stanowi element wyposażenia sieci

A. kanalizacyjnej ogólnospławnej
B. kanalizacyjnej półrozdzielczej
C. wodociągowej pierścieniowej
D. wodociągowej promienistej

Zadanie 23

Przedstawione na rys. oznaczenie stosowane w dokumentacji sieci gazowych należy odczytać jako

A. zmiana kierunku gazociągu
B. zmiana średnicy gazociągu
C. rozgałęzienie gazociągu
D. skrzyżowanie gazociągu

Zadanie 24

Prace przygotowawcze wykonywane przy budowie gazociągu polegają na

A. poddaniu przewodu próbie szczelności, zasypaniu wykopu oraz rozplantowaniu pozostałej ziemi
B. usypaniu warstwy podsypki, ułożeniu i montażu przewodu oraz zasypaniu i znakowaniu wykopu
C. wytyczeniu trasy, niwelacji i zagospodarowaniu terenu oraz budowie tymczasowych obiektów
D. odwodnieniu terenu, wykonaniu i zabezpieczeniu wykopów oraz ułożeniu i montażu przewodów
 
Zadanie 25

Na sieciach gazowych, w miejscach w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności, należy montować

A. rury upustowe
B. sączki węchowe
C. rury wydmuchowe
D. kompensatory sprężyste
 
Zadanie 26

W celu podłączenia budynku mieszkalnego do gazociągu średniego ciśnienia należy zamontować

A. manometr
B. kompensator
C. sączek węchowy
D. reduktor ciśnienia
 
Zadanie 27

Ochrona katodowa gazociągu polega na

A. wykonaniu odprowadzenia prądów błądzących
B. pomalowaniu przewodu farba antykorozyjną
C. zaizolowaniu złączy taśmą z polietylenu
D. nałożeniu izolacji przeciwwilgociowej
 
Zadanie 28

Z zapisu KG3(6) umieszczonego na szafce gazowej wynika, że w budynku wielorodzinnym zamontowano

A. trzy kurki główne i sześć odcinających
B. trzy kurki odcinające i sześć głównych
C. sześć kurków głównych, a ten jest trzeci z kolei
D. sześć kurków odcinających a ten jest trzeci z kolei

Zadanie 29

Na rysunku przedstawiono sieć ciepłowniczą

A. kratownicową
B. pierścieniową
C. promieniową
D. pajęczą

Zadanie 30

Węzeł ciepłowniczy w którym przygotowywana jest woda na potrzeby centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej i wentylacji, nazywany jest węzłem

A. jednofunkcyjnym
B. dwufunkcyjnym
C. trzyfunkcyjnym
D. czterofunkcyjnym

Zadanie 31

Na rysunku węzła ciepłowniczego cyfrą 4 oznaczono

A. filtr siatkowy
B. kryzę dławiącą
C. manometr tarczowy
D. odmulacz cyklonowy

Zadanie 32

Kanał, w którym znajdują się kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, przewody sieci ciepłowniczej, wodociągowej ikanalizacyjnej, nazywany jest kanałem

A. łukowym
B. zbiorczym
C. ciepłowniczym
D. nieprzechodnim

Zadanie 33

Zastosowane w dokumentacji oznaczenie sieci ciepłowniczych napowietrznych przestawione na rysunku nakazuje ich montaż na

A. słupach
B. masztach
C. podporach
D. estakadach

Zadanie 34

Na odcinku sieci ciepłowniczej, ułożonej na trzech podporach ruchomych o długości 500m mają być zamontowane zawory kulowe (3szt.) i wydłużki mieszkowe (2szt.). Na podstawie cennika oblicz, ile wyniesie koszt materiałów potrzebnych do wykonania uzbrojenia tego odcinka.

A. 220,00 zł
B. 420,00 zł
C. 290,00 zł
D. 590,00 zł

Urządzenie Cena jednostkowa
zawór kulowy 50,00 zł
wydłużka mieszkaniowa 70,00 zł
podpory ruchome 100,00 zł

 

Zadanie 35

Odwodnienia i odpowietrzenia kanałów ciepłowniczych powinny być umieszczane w komorach pomocniczych, które wykonuje się

A. ze stalowej blachy ocynkowanej
B. z rur kanalizacyjnych
C. z rur preizolowanych ciepłowniczych
D. z kręgów betonowych lub cegły pełnej
 
Zadanie 36

Z jakich rur powinna być wykonana sieć cieplna jeśli ma być ułożona bezpośrednio w wykopie na głębokości 110 cm

A. preizolowanych
B. polietylenowych
C. stalowych czarnych
D. stalowych ocynkowanych
 
Zadanie 37

Urządzeniami wskazującymi poziom wody, montowanymi na wymiennikach ciepła typu para-woda, są

A. odmulacze
B. manometry
C. wodowskazy
D. odwadniacze

Zadanie 38

Na rysunku przedstawiona jest metoda wykonywania muf

A. skręcanych
B. zaciskowych
C. zgrzewanych
D. termokurczliwych

Zadanie 39

Do montażu zaworu zwrotnego przedstawionego na rysunku należy zastosować połączenie

A. zgrzewane
B. kielichowe
C. gwintowane
D. kołnierzowe

Zadanie 40

Wadliwe działanie automatyki węzła cieplnego, wodomierza lub licznika ciepła może być spowodowane

A. przymknięciem zaworu
B. zbyt wysokim ciśnieniem
C. zapchaniem filtra siatkowego
D. niestabilna temperaturą wody

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});