Menu

Test 1

Zadanie 1

Schemat przedstawia sieć kanalizacyjną
A. rozdzielczą
B. półrozdzielczą
C. ogólnospławną
D. podciśnieniową

Zadanie 2

Urządzeniami, które transportują ścieki z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej i pozwalają na możliwie płytkie ułożenie całej sieci kanalizacyjnej, są
A. płuczki kanałowe
B. stacje hydroforowe
C. pompownie sieciowe
D. studzienki kaskadowe

Zadanie 3

Na rysunku przedstawiono wykonanie połączenia
A. spawanego
B. zgrzewanego
C. zaciskowego
D. gwintowanego

Zadanie 4

Przelew burzowy przedstawiony jest na rysunku

Zadanie 5

Wydłużenie termiczne rurociągów z tworzyw sztucznych można niwelować stosując
A. kompensatory
B. studzienki
C. trójniki
D. zasuwy

Zadanie 6

Poszczególne elementy studzienki rewizyjnej, wykonywanej na sieci kanalizacyjnej, należy montować w następującej kolejności:
A. właz żeliwny, kineta, rura teleskopowa, stożek obciążający, rura trzonowa
B. stożek obciążający, rura teleskopowa, kineta, rura trzonowa, właz żeliwny
C. kineta, rura trzonowa, rura teleskopowa, stożek obciążający, właz żeliwny
D. rura trzonowa, kineta, stożek obciążający, właz żeliwny, rura teleskopowa
 
Zadanie 7

Przewietrzniki świetlne stosowane na sieciach kanalizacyjnych służą do
A. wentylacji, prześwietlania i kontroli jakości kanałów
B. odprowadzania wód deszczowych z powierzchni ulic
C. przeprowadzania ścieków pod przeszkodami terenowymi
D. udrażniania kanałów z użyciem specjalnych samochodów

Zadanie 8

Przedstawiona na rysunku rura kamionkowa bezkielichowa, stosowana w sieciach kanalizacyjnych, jest łączona za pomocą
A. dwuzłączki kielichowej
B. obejm polipropylenowych
C. zgrzewania elektrooporowego
D. dwuwargowej uszczelki gumowej

Zadanie 9

Przed ułożeniem przewodów kanalizacyjnych należy wykonać prace przygotowawcze w następującej kolejności:
A. trasowanie, odwodnienie wykopu, wykonanie wykopu
B. trasowanie, wykonanie wykopu, odwodnienie wykopu
C. wykonanie wykopu, trasowanie, odwodnienie wykopu
D. wykonanie wykopu, odwodnienie wykopu, trasowanie
 
Zadanie 10

Na rysunku przedstawiono schemat
A. zdroju ulicznego
B. zbiornika wieżowego
C. zbiornika terenowego
D. urządzenia hydroforowego

Zadanie 11

Zwiększenie wydajności pomp można uzyskać montując je w
A. układzie szeregowym
B. układzie równoległym
C. najniższym punkcie sieci
D. najwyższym punkcie sieci
 
Zadanie 12

Na rysunku przedstawiono przekrój zaworu
A. kulowego
B. zwrotnego
C. stożkowego
D. redukcyjnego

Zadanie 13

Oznaczenie 8.2, wskazane na rysunku cyfrą 1, informuje o
A. grubości ścianki przewodu
B. średnicy zewnętrznej przewodu
C. średnicy wewnętrznej przewodu
D. chropowatości ścianek przewodu

Zadanie 14

Oznaczenie na tabliczce orientacyjnej umieszczonej na budynku informuje, że w rzeczywistości zasuwa znajduje się w położeniu zgodnym z rzutem przedstawionym na rysunku

Zadanie 15

Za pomocą zgrzewania elektrooporowego łączy się przewody
A. stalowe
B. z polietylenu
C. kamionkowe
D. z polichlorku winylu

Zadanie 16

Na rysunku przedstawiono izolowanie złącza kołnierzowego na gazociągu za pomocą
A. maty termokurczliwej
B. farby antykorozyjnej
C. ochrony katodowej
D. taśm z polietylenu

Zadania 17

Wykonanie przyłącza wodociągowego metodą ciśnieniową polega na wcięciu się do sieci wodociągowej za pomocą
A. kolana
B. opaski
C. obejmy
D. trójnika

Zadanie 18

Na rysunku podziemnego zespołu zaporowo-upustowego gazociągu z rur stalowych cyfrą 4 oznaczono
A. sączki węchowe
B. zawory kulowe
C. rury upustowe
D. kurki kulowe

Zadanie 19

Rysunki przedstawiają jeden ze sposobów
A. renowacji zniszczonych kanałów sieci kanalizacyjnej
B. układania przewodów w izolacji przeciwwilgociowej
C. produkcji rur kanalizacyjnych wielowarstwowych
D. umieszczania przewodu w rurze ochronnej

Zadanie 20

Na rysunku przestawiono sieć ciepłowniczą
A. sześcioprzewodową
B. jednoprzewodową
C. dwuprzewodową
D. trójprzewodową

Zadanie 21

Deskowanie ażurowe stosuje się w celu zabezpieczenia ścian wykopów wykonanych w gruntach
A. luźnych
B. sypkich
C. zwartych
D. nawodnionych

Zadanie 22

Całkowity koszt budowy 50 m gazociągu wyniósł 40 000 zł, a koszt materiałów 25 000 zł. Jaki był koszt robocizny?
A. 25 000 zł
B. 20 000 zł
C. 15 000 zł
D. 10 500 zł

Zadanie 23

Na przedstawionym rysunku cyfrą 2 oznaczono
A. przyłącze gazowe średniego ciśnienia
B. przyłącze gazowe niskiego ciśnienia
C. gazociąg średniego ciśnienia
D. gazociąg niskiego ciśnienia

Zadanie 24

W sieciach ciepłowniczych do gromadzenia spływających skroplin służą
A. odwadniacze
B. odpowietrzniki
C. kurki upustowe
D. zbiorniki wodne

Zadanie 25
W najniższym punkcie sieci ciepłowniczej montuje się zawór
A. odpowietrzający
B. bezpieczeństwa
C. redukcyjny
D. spustowy

Zadanie 26

Do obróbki rur miedzianych używa się
A. lutownicy i gratownika
B. gwintownika i imadła
C. giętarki i przecinaka
D. młotka i przecinaka
 
Zadanie 27

Do cięcia rur stalowych należy użyć
A. giętarki ręcznej
B. piły brzeszczotowej
C. gwintownicy ręcznej
D. obcinaka chomątowego

Zadanie 28

Przewody obiegowe tzw. obejściowe w sieciach ciepłowniczych umożliwiają
A. ominięcie przeszkody terenowej znajdującej się na trasie sieci
B. kompensację przewodów w celu niwelowania powstałych naprężeń
C. zmianę kierunku prowadzenia przewodów zasilających i powrotnych
D. przepływ nośnika ciepła miedzy przewodami zasilającym i powrotnym

Zadanie 29

Sieć gazową wykonuje się z rur z polietylenu w kolorze
A. pomarańczowym
B. niebieskim
C. szarym
D. żółtym
 
Zadanie 30

Do obudowy rurociągów sieci ciepłowniczej stosuje się kanały prefabrykowane nieprzechodnie:
A. ceowe, łukowe i elowe
B. łukowe, esowe i proste
C. w kształcie litery „U”
D. w kształcie litery „Z”

Zadanie 31

Odwadniacz termiczny montowany na sieci ciepłowniczej działa na zasadzie różnicy
A. temperatury nośnika ciepła, przez co element termostatyczny zamyka lub otwiera przepływ pary
B. ciśnienia nośnika ciepła, przez co membrana unosi się lub opada sterując przepływem skroplin
C. prędkości nośnika ciepła, przez co ruchoma płytka steruje przepływem pary i kondensatu
D. gęstości cieczy, przez co pływak kontroluje poziom pary i kondensatu

Zadanie 32

Na rysunku przedstawiono przekrój
A. zsypu śniegowego
B. wpustu ulicznego
C. płuczki kanałowej
D. studzienki rewizyjnej

Zadanie 33

Zadaniem kryzy dławiącej stosowanej na węzłach ciepłowniczych jest
A. zredukowanie ciśnienia w sieci do ciśnienia wymaganego w instalacji centralnego ogrzewania
B. obniżenie temperatury czynnika sieciowego do zadanych parametrów instalacji grzewczej
C. zapobieganie cofaniu się nośnika ciepła w celu utrzymania jednokierunkowego przepływu
D. zatrzymanie zanieczyszczeń wpływających z sieci ciepłowniczej w celu ochrony instalacji

Zadanie 34

Przedstawiony na schemacie element połączenia sieci ciepłowniczej z instalacją  centralnego ogrzewania w budynku jest węzłem
A. zmieszania pompowego
B. hydroelewatorowym
C. wymiennikowym
D. bezpośrednim

Zadanie 35

W węźle cieplnym odbywa się proces
A. oczyszczania nośników ciepła
B. kompensowania zmian objętości nośników ciepła
C. wyrównania nierównomiernego rozbioru nośników ciepła
D. zapewniania właściwej temperatury i przepływu nośników ciepła

Zadanie 36

Wodomierz oznacza się symbolem przedstawionym na rysunku

Zadanie 37

Na rysunku przedstawiono
A. złączkę
B. opaskę naprawczą
C. fragment rury kanalizacyjnej
D. fragment rury wodociągowej

Zadanie 38

Na rysunku przedstawiono
A. zasobnik c.w.u.
B. pompę obiegową
C. wymiennik płytowy
D. agregat prądotwórczy

Zadanie 39

Regulatory pogodowe stosowane w węzłach ciepłowniczych pozwalają na
A. obniżenie ilości energii cieplnej pobieranej z sieci ciepłowniczej
B. zmniejszenie oporów przepływów powstałych w przewodach
C. zwiększenie temperatury na zasilaniu instalacji grzewczej
D. sterowanie parametrami pracy pompy strumieniowej

Zadanie 40

W węzłach ciepłowniczych ciepłej wody użytkowej do wyrównywania nierównomiernego rozbioru wody ciepłej przez użytkowników w ciągu doby stosuje się
A. odwadniacze
B. rury upustowe
C. zasobniki wody
D. naczynia wzbiorcze


 

Klucz odpowiedzi:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});