Menu

Rodzaje i elementy dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna jest to zespół dokumentów zawierający niezbędne dane techniczne, które umożliwiają wykonanie określonego przedmiotu (wyrobu, budowli, instalacji itp.). Zakres dokumentacji i jej skład jest uzależniony od przeznaczenia.
Dokumentacja techniczna budowlana obejmuje opis techniczny danej budowli, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów itp. Zawarte są w niej również rysunki orientacyjne i sytuacyjne. Dokumentacja techniczna urządzeń sanitarnych jest podobna do dokumentacji budowlanej.
Ogólnie w budownictwie występują dwa rodzaje dokumentacji:
- prawna,
- techniczna.
Dokumentacja prawna
Do dokumentacji prawnej zaliczamy lokalizację ogólną i lokalizację szczegółową. Lokalizacja ogólna to stwierdzenie potrzeby danej inwestycji na danym terenie, natomiast lokalizacja szczegółowa określa dokładnie, w którym miejscu ma stanąć dany obiekt budowlany, inaczej jest to akt stwierdzający prawa do terenu, na którym ma stanąć obiekt. Do
dokumentacji prawnej zaliczamy również wszystkie uzgodnienia z dostawcami, np.: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu.
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna jest to zespół obliczeń i projektów, na podstawie którego wykonuje się dany budynek, instalację, maszynę, itp. Do dokumentacji technicznej załącza się kosztorys. Dokumentację techniczną budowlaną wykonuje się w dwóch etapach:
- etap pierwszy – założenia techniczno-ekonomiczne,
- etap drugi – projekt techniczny.
Założenia techniczno-ekonomiczne podają ogólną koncepcję rozwiązania bez ustalania szczegółów. W projekcie technicznym rysuje się otwory okienne, drzwiowe, podaje się również wszystkie wymiary. Do projektu technicznego dołącza się obliczenia, z których wynikają wymiary poszczególnych konstrukcji przyjętych w projekcie.
W skład dokumentacji technicznej wchodzą:
- karta tytułowa,
- opis techniczny,
- obliczenia,
- plan orientacyjny,
- plan sytuacyjny,
- rysunki,
- kosztorys,
- zestawienie materiałów.
Karta tytułowa zawiera dane o dokumentacji technicznej, tzn. czego dotyczy, kto
wykonał, nazwę biura projektów lub nazwisko projektanta oraz nazwisko osoby
zatwierdzającej dokumentację.
Opis techniczny podaje w formie opisowej dane dotyczące projektu. Na przykład przy
projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest
rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto
czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne.
Obliczenia stanowią bardzo ważną część dokumentacji technicznej. Błędne obliczenia
bardzo łatwo mogą spowodować katastrofę budowlaną, błędnie obliczony projekt instalacji
ogrzewania centralnego może być przyczyną np. niedogrzewania pomieszczeń. Obliczenia
wykonuje się na podstawie wzorów zawartych w odpowiednich normach.
Plan orientacyjny określa położenie działki, na której ma być budowany projektowany
obiekt. Teren lokalizacji oznacza się na podkładzie mapy lub planu zagospodarowania terenu
czy osiedla w podziałce nie mniejszej niż 1:25000. Orientację północną zaznacza się strzałką,
określającą kierunek północny (rys. 1).

Rys.1 Rysunek planu orientacyjnego

Plan sytuacyjny określa dokładniej w porównaniu z rysunkiem orientacyjnym położenie (lokalizację) obiektu; na tych rysunkach podaje się kierunek przebiegu sieci i jej rodzaj;uwzględnia się również sieć istniejącą i projektowaną (rys. 2).

Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rysunki są potrzebne do wykonania danego elementu budynku, instalacji, itp.
W zależności od przeznaczenia projektowanego przedmiotu liczba rysunków oraz ich rodzaj będą różne. W dokumentacji technicznej instalacji przemysłowych i sanitarnych znajdują się rysunki obrazujące rzuty kondygnacji, rozwinięcia instalacji oraz rysunki szczegółowe.
Instalacyjne rysunki szczegółowe obejmują części urządzeń lub urządzenia bardziej skomplikowane, których wykonanie na zasadach rysunków przedstawiających rzuty czy rozwinięcia byłoby niemożliwe; wykonuje się je z zachowaniem odpowiedniej podziałki.
Kosztorys zawiera: zestawienie robót przewidzianych do wykonania, ilości poszczególnych robót, ceny jednostkowe oraz całkowity koszt obiektu.
W zestawieniu materiałów wyszczególnia się wszystkie potrzebne do wykonania robót materiały objęte kosztorysem i projektem. Zestawienie obejmuje materiały zasadnicze i pomocnicze. Ilość materiałów zasadniczych podaje się na podstawie projektu technicznego, natomiast ilość materiałów pomocniczych – na podstawie tabel, normatywów lub orientacyjnie.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});