Menu

Wodomierze

Podział wodomierzy

   Wodomierze są  urządzeniami służącymi do pomiaru i rejestracji objętości przepływającej wody w instalacji. W zależności od budowy i zasady działania dzielą sie na:
- wodomierze skrzydełkowe
- wodomierze śrubowe
- wodomierze sprzężone
rzadziej stosowane konstrukcje to: wodomierze zwężkowe i przepływomierze
 
Oznaczenia wodomierzy
 
Wodomierze skrzydełkowe produkowane są dla średnic przewodów od DN15-40 mm i mogą mieć wykonanie:
            JS- jednostrumieniowe suchobieżne
            WS- wielostrumieniowe suchobieżne
            Wodomierze śrubowe produkowane są dla średnic przewodów DN 50-500mm i mogą mieć wykonanie:
            MW – z poziomą osią wirnika
            MP – z pionową osią wirnika
             Wodomierzy do pomiaru wody zimnej mają kolor niebieski (maksymalna temperatura wody do 50°C), do pomiaru wody gorącej kolor czerwony (maks. temp. wody do 90°C). Na tabliczce znamionowej wodomierza możemy też odczytać inne istotne dane, jak:
- sposób montażu: H- poziomy,  V- pionowy
- klasę metrologiczną (dokładność pomiaru): A, B, C, przy czym klasa A- ma najniższą dokładność pomiaru przy małym obciążeniu, klasa C- najwyższą.
qmin – minimalny strumień objętości, poniżej tej wartości wodomierz źle wskazuje (błąd pomiaru większy od dopuszczalnego)
qs- próg rozruchu wodomierza
qt- strumień objętości pośredni
qmax- strumień objętości maksymalny, jest dwukrotnie większy od qn , przekroczenie tej wartości powoduje bardzo duży spadek ciśnienia na wodomierzu (powyżej  0,1 MPa)
Przykład – wodomierz o oznaczeniu A·V,B·H, PN- 1,6 MPa, Dp 0,1 MPa, JS1,5m3/h, 90°C – oznacza: wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy do wody ciepłej, przeznaczony do pracy przy maksymalnym ciśnieniu czynnika 16 bar, o przepływie nominalnym 1,5m3/h i maksymalnym 3,0m3/h i stracie ciśnienia przy qmax- 1 bar. Wodomierz ten posiada klasę metrologiczną B przy pracy poziomej i A przy pracy pionowej.
 
Charakterystyka wodomierzy
 
  • wodomierze skrzydełkowe mają wbudowany wirnik (oś wirnika umieszczona jest prostopadle do kierunku przepływającej przez wodomierz wody), zaopatrzony w kilka rozmieszczonych równomiernie łopatek (skrzydełek); wodomierze te można podzielić na:
    - jednostrumieniowe, w których woda dopływa do wirnika jednym zwartym strumieniem; przeznaczone są do pomiaru zużycia wody zimnej o temp. do +50°C i wody ciepłej o temp. do +90°C w budynkach mieszkalnych; nominalny strumień objętości (Qn) wynosi od 1 do 10 m3/h,
  • wodom1.jpg
    - wielostrumieniowe, w których woda dopływa do wirnika wieloma strumieniami - symetrycznie wokół wirnika; przeznaczone są do pomiaru zużycia wody zimnej o temp. do +50°C i wody gorącej o temp. do +120°C; zaleca się ich stosowanie w piwnicach i studzienkach wodomierzowych; dostępne średnice przyłączy tych wodomierzy wynoszą od 15 do 40 mm, a nominalny strumień objętości (Qn) od 1,5 do 10 m3/h;
  • wodomierze śrubowe mają wirnik wyposażony w łopatki tworzące śrubę wielozwojową; wyróżnić można wodomierze śrubowe z pionową lub poziomą osią wirnika; stosuje się je do pomiaru objętości wody zimnej o dużej zmienności natężenia przepływu, przy Qn rzędu 15-500 m3/h; dostępne średnice przyłączy tych wodomierzy wynoszą od 50 do 500 mm;
  • wodom2.jpgwodom11.jpg
Fot. U góry wodomierz śrubowy MW z pozioma osią wirnika, u dołu MP z pionowa osią wirnika
  • wodomierze sprzężone zbudowane są z dwóch wodomierzy o różnych nominalnych strumieniach objętości oraz z urządzenia przełączającego, regulującego samoczynnie strumień objętości w obu wodomierzach; najczęściej są to: wodomierz śrubowy (do pomiaru dużych strumieni objętości wody) i skrzydełkowy wielostrumieniowy (do pomiaru małych strumieni objętości wody). Stosuje się je w instalacjach, w których występuje bardzo duże zróżnicowanie w poborze wody (np. w szpitalach, hotelach, szkołach, budynkach użyteczności publicznej o dużym zagrożeniu pożarowym, gdzie znaczne pobory wody mogą występować w sporadycznych i awaryjnych sytuacjach). Nominalny strumień objętości (Qn) wynosi od 15/2,5 do 150/10 m3/h. Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wodomierze, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 20 lutego 2004 r. (DzU nr 40, poz. 360). wodom3.jpg
Przepływomierze
Należą do urządzeń   mierzących objętość  czynnika poruszającego się przez powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu. W instalacja wodociągowych wykorzystywane są przepływomierze:
- zwężkowe (wykorzystujące do pomiaru przepływu spadek ciśnienia na przeszkodzie w postaci, dyszy, kryzy lub zwężki Venturiego)
- rotametry (wykorzystujące do pomiaru pływak umieszczony w stożkowej rurze)
- przepływomierze turbinowe i wirowe
wodom4.jpg              wodom5.jpg
Fot. Przepływomierz turbinowy po lewej i rotametry po prawej
 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});