Menu

Opis techniczny i zasady jego sporządzania

Opis techniczny
 
Opis techniczny jest uzupełnieniem części rysunkowej projektu technicznego. Podaje się
w nim dane techniczne, których nie można przedstawić na rysunkach, a które głównie dotyczą
warunków wykonania oraz niezbędne dane konstrukcyjne i materiałowe. Ponadto umieszcza
się między innymi informacje o miejscu wznoszenia obiektu, dane o inwestorze i instytucji
zatwierdzającej projekt.
W projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest
rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto
czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne.
Po przeczytaniu opisu technicznego monter powinien być dokładnie zorientowany
w przeznaczeniu dokumentacji i w przyjętych rozwiązaniach.

Przykładowy opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.
- Upoważnienie Inwestora.
- Mapa do celów projektowych.
- Opinia geotechniczna z grudnia 2006r.
- Zgoda na dysponowanie terenem.
- Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.
- Mapa do celów projektowych.
- Warunki techniczne do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej.
- Warunki techniczne do projektowania i wykonania podłączenia do miejskiej sieci
cieplnej.

2. DANE WYJŚCIOWE

- Źródłem wody dla potrzeb budynku jest wodociąg miejski Dn 110 w ul. Krótkiej.
- Minimalne ciśnienie w wodociągu miejskim wynosić będzie 0,35–0,38 MPa.
- Przyłącze wodociągowe wraz z zestawem wodomierzowym ujęto w odrębnym
opracowaniu.
- Ścieki fekalne z projektowanego budynku odprowadzane będą do projektowanej
kanalizacji osiedlowej.
- Przykanaliki sanitarne ujęto w odrębnym opracowaniu.
- Ścieki deszczowe z dachów, utwardzonych ciągów pieszo – jezdnych i parkingów
rozprowadzane będą po terenie własnych nieutwardzonych działek według warunków
technicznych.
- Dane ogólne – ilość mieszkań: 60, zakładana liczba mieszkańców: 180.
- Założeniowe zużycie wody: 120 l/mieszkańca.
Wyszczególnienie przyborów z.w. i c.w.u.

WC 60 szt.               q = 0,13 dm3/s
Umywalki 69 szt.         q = 0,14 dm3/s
Zlewozmywaki 60 szt.     q = 0,14 dm3/s
Wanny 55 szt.            q = 0,30 dm3/s
Pralki 60 szt.           q = 0,25 dm3/s
Natryski 5szt.           q = 0,30 dm3/s

3. OBLICZENIA
- Obliczenia wody zimnej projektowanego budynku.
- Obliczenia wody ciepłej.
- Obliczenia kanalizacji bytowej.

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

4.1. Instalacja wody zimnej
- Instalację wody zimnej projektuje się jako jednostrefową z rozdziałem dolnym.
- Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnic. Piony wody zimnej
prowadzone są w obudowanych szachtach instalacyjnych wraz z przewodami wody
ciepłej i cyrkulacji.
- Projekt zakłada opomiarowanie zimnej wody dla każdego mieszkania. Wodomierze
mieszkaniowe projektuje się w szachtach instalacyjnych odczyty wodomierzy
dostępne będą od strony klatki schodowej. Rozprowadzenie instalacji wodnej do
przyborów w mieszkaniach w systemie podposadzkowym w układzie z trójnikami,
a podłączenia do punktów poboru elastycznymi króćcami.
- Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2% w kierunku spustów wody.

4.2. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji
- Projektuje się centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Przygotowanie wody ciepłej
odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym znajdującym się w piwnicy
budynku.
- Piony wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone są w obudowanych szachtach
instalacyjnych wraz z przewodami wody zimnej, wykonać z rur stalowych
ocynkowanych.
- Rozprowadzenie instalacji wodnej do przyborów w mieszkaniach w systemie
podposadzkowym w układzie z trójnikami, a podłączenie do punktów poboru
elastycznymi króćcami.
- Przewody rozprowadzające w poziomie piwnic wykonać z rur stalowych
ocynkowanych wg PN–82/H–74200 z podwójnym ocynkiem wg ZN–72/8640–01
i zaizolować.
- Kompensacja trasy występuje na załamaniach trasy.
- Średnice przewodów prowadzone są wg części rysunkowej opracowania.
- Regulację rozpływu ciepłej wody projektuje się przez zastosowanie podpionowych
termostatycznych zaworów regulacyjnych ze złączkami odcinającymi
MTCV – A firmy Danfoss.

4.3. Instalacja p. poż.
Projektowany budynek zabezpieczony jest pod względem p. poż. przez sieć istniejących
hydrantów zewnętrznych.
 
4.4 Kanalizacja sanitarna
- Projektuje się instalację z rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej.
- Przewody poziome wykonane będą pod stropem piwnicy. Piony wykonane będą
w szachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów będą w warstwie posadzek
i w listwach przyściennych.
- W piwnicy przy zaprojektowanych umywalkach przewiduje się zamontowanie
agregatów podnoszących SOLOLIFT+ D–3 firmy Grundfos, wyposażonych w pompę
i zawór zwrotny, w celu ciśnieniowego odprowadzenia ścieków do instalacji
kanalizacyjnej.

4.5. Instalacja centralnego ogrzewania
- Obliczeń strat ciepła budynku i obciążeń strat cieplnych poszczególnych pomieszczeń
dokonano na podstawie programu Kan ozc.
- Źródłem ciepła będzie projektowany wymiennikowy węzeł cieplny dwufunkcyjny
zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym.
- Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej c.o. projektuje się w układzie
mieszkaniowym, rozdzielaczowym w systemie KAN–therm. Do rozprowadzenia
czynnika zastosowano rury polietylenowe PE–Xc z osłoną antydyfuzyjną. Rury
układane w podłodze w peszlu. Należy zaizolować rurociągi prowadzone
w posadzkach przy długich ciągach przewodów, gdzie może występować znaczne
schłodzenie wody, obszarów o dużym zagęszczeniu rur prowadzonych w posadzkach
(przy rozdzielaczach, klatki schodowe) ze względu na możliwość występowania
podwyższonej temperatury posadzki w tych obszarach, prowadzenia rur
w posadzkach nad piwnicami, garażami i pomieszczeniami nie ogrzewanymi.
- W instalacji c.o. przewidziano grzejniki płytowe stalowe PURMO firmy RETTIG
HEATING Sp. z o.o. z podłączeniem dolnym w mieszkaniach, z podłączeniem
bocznym na klatce schodowej

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});