Menu

Rozprowadzanie gazu

Gaz ziemny rozprowadzany jest siecią gazową. Jest to układ rurociągów rozprowadzających
 paliwo gazowe od miejsca wydobycia do odbiorcy z uzbrojeniem i urządzeniami służącymi do
 jej obsługi. Sieć gazowa kończy się kurkiem głównym, który jest ostatnim jej elementem.
 Podstawowego podziału sieci gazowej można dokonać uwzględniając jej funkcję, ciśnienie
 i układ.
 Ze względu na funkcję gazociągi dzielimy na:
 – magistralne (tranzytowe),
 – zasilające,
 – rozdzielcze,
 – przyłącza.
 Ze względu na ciśnienie gazociągi dzielimy na:
 – wysokiego ciśnienia – powyżej 1,6 MPa,
 – średniego podwyższonego ciśnienia – od 0,5 do 1,6 MPa,
 – średniego ciśnienia – powyżej 10 kPa do 0,5 MPa,
 – niskiego ciśnienia – poniżej 10 kPa.
 Ze względu na układ prowadzonych rurociągów wyróżniamy gazociągi w układzie:
 – zamkniętym,
 – otwartym,
 – mieszanym.
 Gazociągi magistralne transportują gaz na bardzo duże odległości: od miejsca wydobycia do
 najdalej położonego rejonu zasilania (przykładem gazociągu tranzytowego jest Gazociąg
 Jamajski). Panuje w nich ciśnienie bardzo wysokie, gdyż tylko pod dużym ciśnieniem transport
 gazu jest ekonomiczny. Na drodze gazu występują urządzenia:
 – stacje oczyszczania gazu i jego pomiarów,
 – tłocznie gazu podwyższające ciśnienie w rurociągu,
 – stacje gazowe obniżające ciśnienie w sieci do zadanej wartości i rozdzielające gaz do poszczególnych odgałęzień,
 – podziemne zbiorniki magazynujące gaz budowane w celu zapewnienia ciągłości dostaw i zapewnienia zapasu strategicznego.      

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});