Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Egzamin zawodowy ← wróć

 
Ustawy i rozporządzenia

Kwalifikacja B.8

Test nr 1  (B.08-X-13.10)      

 

Zadanie 1.
Schemat przedstawia sieć kanalizacyjną
A. rozdzielczą.
B. półrozdzielczą.
C. ogólnospławną.
D. podciśnieniową.

 

Zadanie 2.
Urządzeniami, które transportują ścieki z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej
i pozwalają na możliwie płytkie ułożenie całej sieci kanalizacyjnej, są
A. płuczki kanałowe.
B. stacje hydroforowe.
C. pompownie sieciowe.
D. studzienki kaskadowe.

 

Zadanie 3.
Na rysunku przedstawiono wykonanie połączenia
A. spawanego.
B. zgrzewanego.
C. zaciskowego.
D. gwintowanego.

 

Zadanie 4.
Przelew burzowy przedstawiony jest na rysunku

 

 

Zadanie 5.
Wydłużenie termiczne rurociągów z tworzyw sztucznych można niwelować stosując
A. kompensatory.
B. studzienki.
C. trójniki.
D. zasuwy.


Zadanie 6.
Poszczególne elementy studzienki rewizyjnej, wykonywanej na sieci kanalizacyjnej, należy montować
w następującej kolejności:
A. właz żeliwny, kineta, rura teleskopowa, stożek obciążający, rura trzonowa.
B. stożek obciążający, rura teleskopowa, kineta, rura trzonowa, właz żeliwny.
C. kineta, rura trzonowa, rura teleskopowa, stożek obciążający, właz żeliwny.
D. rura trzonowa, kineta, stożek obciążający, właz żeliwny, rura teleskopowa.

 

Zadanie 7.
Przewietrzniki świetlne stosowane na sieciach kanalizacyjnych służą do
A. wentylacji, prześwietlania i kontroli jakości kanałów.
B. odprowadzania wód deszczowych z powierzchni ulic.
C. przeprowadzania ścieków pod przeszkodami terenowymi.
D. udrażniania kanałów z użyciem specjalnych samochodów.


Zadanie 8.

Przedstawiona na rysunku rura kamionkowa bezkielichowa, stosowana w sieciach kanalizacyjnych, jest
łączona za pomocą

A. dwuzłączki kielichowej.
B. obejm polipropylenowych.
C. zgrzewania elektrooporowego.
D. dwuwargowej uszczelki gumowej.

 

Zadanie 9.
Przed ułożeniem przewodów kanalizacyjnych należy wykonać prace przygotowawcze w następującej
kolejności:
A. trasowanie, odwodnienie wykopu, wykonanie wykopu.
B. trasowanie, wykonanie wykopu, odwodnienie wykopu.
C. wykonanie wykopu, trasowanie, odwodnienie wykopu.
D. wykonanie wykopu, odwodnienie wykopu, trasowanie.

 

Zadanie 10.
Na rysunku przedstawiono schemat

A. zdroju ulicznego.
B. zbiornika wieżowego.
C. zbiornika terenowego.
D. urządzenia hydroforowego.

 

Zadanie 11.
Zwiększenie wydajności pomp można uzyskać montując je w

A. układzie szeregowym.
B. układzie równoległym.

C. najniższym punkcie sieci.
D. najwyższym punkcie sieci
.

 

Zadanie 12.
Na rysunku przedstawiono przekrój zaworu
A. kulowego.
B. zwrotnego.
C. stożkowego.
D. redukcyjnego.

 

 

Zadanie 13.
Oznaczenie 8.2, wskazane na rysunku cyfrą 1, informuje o

A. grubości ścianki przewodu.
B. średnicy zewnętrznej przewodu.
C. średnicy wewnętrznej przewodu.
D. chropowatości ścianek przewodu.

 

Zadanie 14.
Oznaczenie na tabliczce orientacyjnej umieszczonej na budynku informuje, że w rzeczywistości zasuwa
znajduje się w położeniu zgodnym z rzutem przedstawionym na rysunku

 

Zadanie 15.
Za pomocą zgrzewania elektrooporowego łączy się przewody
A. stalowe.
B. z polietylenu.
C. kamionkowe.
D. z polichlorku winylu.


Zadanie 16.

Na rysunku przedstawiono izolowanie złącza kołnierzowego na gazociągu za pomocą
A. maty termokurczliwej.
B. farby antykorozyjnej.
C. ochrony katodowej.
D. taśm z polietylenu.

 

Zadania 17.
Wykonanie przyłącza wodociągowego metodą ciśnieniową polega na wcięciu się do sieci wodociągowej
za pomocą
A. kolana.
B. opaski.
C. obejmy.
D. trójnika.


Zadanie 18.
Na rysunku podziemnego zespołu zaporowo-upustowego gazociągu z rur stalowych cyfrą 4 oznaczono

 

A. sączki węchowe.
B. zawory kulowe.
C. rury upustowe.
D. kurki kulowe.

 

Zadanie 19.
Rysunki przedstawiają jeden ze sposobów
A. renowacji zniszczonych kanałów sieci kanalizacyjnej.
B. układania przewodów w izolacji przeciwwilgociowej.
C. produkcji rur kanalizacyjnych wielowarstwowych.
D. umieszczania przewodu w rurze ochronnej.

 

Zadanie 20.
Na rysunku przestawiono sieć ciepłowniczą
A. sześcioprzewodową.
B. jednoprzewodową.
C. dwuprzewodową.
D. trójprzewodową.

 

Zadanie 21.
Deskowanie ażurowe stosuje się w celu zabezpieczenia ścian wykopów wykonanych w gruntach
A. luźnych.
B. sypkich.
C. zwartych.
D. nawodnionych.


Zadanie 22.
Całkowity koszt budowy 50 m gazociągu wyniósł 40 000 zł, a koszt materiałów 25 000 zł. Jaki był
koszt robocizny?
A. 25 000 zł
B. 20 000 zł
C. 15 000 zł
D. 10 500 zł

 

Zadanie 23.
Na przedstawionym rysunku cyfrą 2 oznaczono
A. przyłącze gazowe średniego ciśnienia.
B. przyłącze gazowe niskiego ciśnienia.
C. gazociąg średniego ciśnienia.
D. gazociąg niskiego ciśnienia.

 

Zadanie 24.
W sieciach ciepłowniczych do gromadzenia spływających skroplin służą
A. odwadniacze.
B. odpowietrzniki.
C. kurki upustowe.
D. zbiorniki wodne.


Zadanie 25.
W najniższym punkcie sieci ciepłowniczej montuje się zawór
A. odpowietrzający.
B. bezpieczeństwa.
C. redukcyjny.
D. spustowy.


Zadanie 26.
Do obróbki rur miedzianych używa się
A. lutownicy i gratownika.
B. gwintownika i imadła.
C. giętarki i przecinaka.
D. młotka i przecinaka.

 

Zadanie 27.
Do cięcia rur stalowych należy użyć
A. giętarki ręcznej.
B. piły brzeszczotowej.
C. gwintownicy ręcznej.
D. obcinaka chomątowego.


Zadanie 28.
Przewody obiegowe tzw. obejściowe w sieciach ciepłowniczych umożliwiają
A. ominięcie przeszkody terenowej znajdującej się na trasie sieci.
B. kompensację przewodów w celu niwelowania powstałych naprężeń.
C. zmianę kierunku prowadzenia przewodów zasilających i powrotnych.
D. przepływ nośnika ciepła miedzy przewodami zasilającym i powrotnym.


Zadanie 29.
Sieć gazową wykonuje się z rur z polietylenu w kolorze
A. pomarańczowym.
B. niebieskim.
C. szarym.
D. żółtym.

 

Zadanie 30.
Do obudowy rurociągów sieci ciepłowniczej stosuje się kanały prefabrykowane nieprzechodnie:
A. ceowe, łukowe i elowe.
B. łukowe, esowe i proste.
C. w kształcie litery „U”.
D. w kształcie litery „Z”.


Zadanie 31.
Odwadniacz termiczny montowany na sieci ciepłowniczej działa na zasadzie różnicy
A. temperatury nośnika ciepła, przez co element termostatyczny zamyka lub otwiera przepływ pary.
B. ciśnienia nośnika ciepła, przez co membrana unosi się lub opada sterując przepływem skroplin.
C. prędkości nośnika ciepła, przez co ruchoma płytka steruje przepływem pary i kondensatu.
D. gęstości cieczy, przez co pływak kontroluje poziom pary i kondensatu.

 

Zadanie 32.
Na rysunku przedstawiono przekrój
A. zsypu śniegowego.
B. wpustu ulicznego.
C. płuczki kanałowej.
D. studzienki rewizyjnej.

 

Zadanie 33.
Zadaniem kryzy dławiącej stosowanej na węzłach ciepłowniczych jest
A. zredukowanie ciśnienia w sieci do ciśnienia wymaganego w instalacji centralnego ogrzewania.
B. obniżenie temperatury czynnika sieciowego do zadanych parametrów instalacji grzewczej.
C. zapobieganie cofaniu się nośnika ciepła w celu utrzymania jednokierunkowego przepływu.
D. zatrzymanie zanieczyszczeń wpływających z sieci ciepłowniczej w celu ochrony instalacji.


Zadanie 34.
Przedstawiony na schemacie element połączenia sieci ciepłowniczej z instalacją
centralnego ogrzewania w budynku jest węzłem

A. zmieszania pompowego.
B. hydroelewatorowym.
C. wymiennikowym.
D. bezpośrednim

 

Zadanie 35.
W węźle cieplnym odbywa się proces
A. oczyszczania nośników ciepła.
B. kompensowania zmian objętości nośników ciepła.
C. wyrównania nierównomiernego rozbioru nośników ciepła.
D. zapewniania właściwej temperatury i przepływu nośników ciepła.


Zadanie 36.
Wodomierz oznacza się symbolem przedstawionym na rysunku

 

Zadanie 37.
Na rysunku przedstawiono
A. złączkę.
B. opaskę naprawczą.
C. fragment rury kanalizacyjnej.
D. fragment rury wodociągowej.

 

Zadanie 38.
Na rysunku przedstawiono
A. zasobnik c.w.u.
B. pompę obiegową.
C. wymiennik płytowy.
D. agregat prądotwórczy.

 

 

Zadanie 39.
Regulatory pogodowe stosowane w węzłach ciepłowniczych pozwalają na
A. obniżenie ilości energii cieplnej pobieranej z sieci ciepłowniczej.
B. zmniejszenie oporów przepływów powstałych w przewodach.
C. zwiększenie temperatury na zasilaniu instalacji grzewczej.
D. sterowanie parametrami pracy pompy strumieniowej.


Zadanie 40.
W węzłach ciepłowniczych ciepłej wody użytkowej do wyrównywania nierównomiernego rozbioru
wody ciepłej przez użytkowników w ciągu doby stosuje się
A. odwadniacze.
B. rury upustowe.
C. zasobniki wody.
D. naczynia wzbiorcze.

 

 

 

Klucz odpowiedzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki

Chemia sanitarna

 

 

 

 Internetowe liczniki