Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków

 

   Jesteś: Instalacje kanalizacyjne >Drenaż rozsączający

 

Podział metod utylizacji ścieków                              Osadnik gnilny i złoże biologiczne

Szambo                                                                 Osadnik gnilny i komora osadu czynnego

Studnia chłonna                                                      Oczyszczalnia gruntowo-korzeniowa

Osadnik gnilny

Osadnik gnilny i drenaż rozsączający

Osadnik gnilny i filtr gruntowo-piaskowy

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji   

Podział metod utylizacji ścieków

    Metody oczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących z gospodarstw domowych zależą od wielu czynników, jak:

- ilość odprowadzanych ścieków w ciągu doby, miesiąca

- cykliczność odprowadzania ścieków (np. działka letniskowa, dom mieszkalny),

- charakter odprowadzanych ścieków (zawartość części pływających, zawartość tłuszczów)

- skład i budowa geologiczna gruntu

- wymiary działki, odległości od innych zabudowań, studni, etc.

- rodzaj końcowego odbiornika

   Budowa własnej przydomowej oczyszczalni ścieków ma sens w przypadku zabudowy rozproszonej i braku miejscowej sieci kanalizacyjnej. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do odbiorników gruntowych (zwykle wierzchnie warstwy gruntu o głębokości do 3m) lub powierzchniowych (staw, rzeka, jezioro, rów melioracyjny, strumień). W tym drugim przypadku odprowadzanie ścieków nie może pogorszyć klasy wód odbiornika. Odprowadzanie ścieków do wód i ziemi wymaga:

- uzyskania pozwolenia na budowę (tylko w odniesieniu do instalacji odprowadzających powyżej 7,5 m3 ścieków na dobę)

- uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (dla dobowej ilości ścieków powyżej 5 m3 ).

   Do najważniejszych krajowych przepisów dotyczących budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków należą:

- Prawo wodne

- Prawo budowlane

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

   Podstawowe przepisy i wytyczne znajdują się w dwóch dokumentach:

- Rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód i do ziemi

 

Schematy oczyszczalni ścieków

  Szambo

Jest rozwiązaniem preferowanym dla małych działek lub dla działek, które w niedługim czasie zostaną podłączone do miejscowej sieci kanalizacyjnej. Szambo, to szczelny, bezodpływowy, zbiornik gromadzący ścieki w sposób okresowy (najczęściej nie dłużej niż z 14 dni), opróżniany następnie przez tabor asenizacyjny. Szamba mogą być wykonane z kręgów betonowych, z tłoczonych zbiorników z tworzyw sztucznych, mogą być też betonowane metodą zalewową bezpośrednio na placu budowy z wykorzystaniem form betoniarskich. Minimalne odległości szamb od budynku i uzbrojenia działki podaje rysunek.

    Przepisy montażowe

  Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na szambo określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690). Rozdział 7 rozporządzenia (Zbiorniki na nieczystości stałe)

   Budowa szamba

Typowy przekrój przez zbiornik ścieków pokazuje poniższy rysunek. Szambo może mieć tzw. wentylację niską, tzn. rurę wywiewną zamontowaną bezpośrednio na poziomie włazu (odległość od budynku wynosi wtedy minimum 5m), lub wentylację wysoką, z rura wywiewna wyprowadzona ponad okap budynku (minimum 0,6 m powyżej okapu). Szambo może w takim wypadku być zamocowane w pobliżu budynku.

  Opróżnianie szamba należy przeprowadzać w momencie, gdy pojemność zbiornika przekroczy dopuszczalną wartość. Zwykle jest to poziom rury dopływowej. Stopień napełnienia zbiornika może być odczytywany przez okresowe zaglądanie do szamba (mało wygodne) lub z zastosowaniem sygnalizatora poziomu. Sygnalizatory są to urządzenia z czujnikami poziomu, ze zdalnym wskazaniem. Zamocowane wewnątrz budynku sygnalizują dźwiękiem lub sygnałem optycznym stopień napełnienia zbiornika (przekroczenie poziomu).


 

Studzienka chłonna

 

 Jest rozwiązaniem służącym do odprowadzania ścieków wstępnie oczyszczonych jak i ścieków deszczowych bezpośrednio do gruntu. Wybór studni chłonnej ma uzasadnienie w przypadku:

- płytko posadowionej warstwy nieprzepuszczalnej poniżej której znajduje się warstwa przepuszczalna gruntu

- małej powierzchni działki uniemożliwiającej zastosowanie drenażu rozsączającego

  Studzienki chłonne wykonywane są najczęściej jako murowane, lub betonowe. W odróżnieniu od szamb studzienki nie są konstrukcją szczelną i umożliwiają rozpływanie się ścieków ku dołowi i na boki przez specjalnie wykonane w tym celu otwory filtracyjne. Studzienki chłonne wypełnia się dodatkowo materiałem filtracyjnym w postaci żwiru o różnej granulacji, pełni on dodatkową warstwę doczyszczającą ścieki o właściwościach zbliżonych do złoża biologicznego. Studzienki ulegają stopniowemu zamulaniu osadzającym się wewnątrz ziaren żwiru osadem. Wymagają okresowego wglądu i usunięcia wierzchniej warstwy żwiru wraz z mułem (średnio raz na 3 lata). Raz na 10 lat studnię trzeba gruntownie przeczyścić usuwając większość żwiru.

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie