Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Instalacje gazu ziemnego

 

   Jesteś: Instalacje gazu >Instalacje gazu ziemnego

  

Wiadomości wstępne

Budowa instalacji gazowej

 

 

 

 

 

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

Wiadomości wstępne

 Instalacją gazową według normy PN-EN 1775:2001 nazywamy układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Podstawowe definicje:

Pionem gazowym - nazywamy odcinek pionowy instalacji gazowej zasilający co najmniej dwie kondygnacje

Poziomem gazowym - nazywamy odcinek poziomy instalacji zasilający jeden lub więcej pionów

Pomieszczenie mieszkalne - to pokoje w budynku mieszkalnym i sypialnie oraz pokoje pobytu dziennego w budynkach zamieszkania zbiorowego

Pomieszczenie pomocnicze - pomieszczenie znajdujące sie w obrębie mieszkania spełniające funkcje komunikacyjne, higieniczno-sanitarne, przygotowania posiłków a także przechowywania ubrań, żywności.

Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń do obsługi technicznej budynku

Pomieszczenia przeznaczone na   pobyt ludzi dzielą się na:

- pomieszczenia na stały pobyt, w których czas przebywania w ciągu doby przekracza 4h

- pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi, w których osoby przebywają 2-4h w ciągu doby

Budowa instalacji gazowej

Typowa instalacja gazowa w budynku mieszkalnych ma układ przedstawiony na poniższym rysunku. Instalacja rozpoczyna sie kurkiem głównym umieszczonym na zewnątrz budynku,  a kończy przyborami gazowymi. Zasady montażu instalacji gazowej omawia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) oraz z późniejszymi zmianami ( Dz.U. 2003.33.270 i Dz.U. 2004.109.1156)

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie