Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Ustawy i rozporządzenia, normy krajowe 

 
Ustawy i rozporządzenia

 

 

Uzdatnianie wody, badania wody

 


PN-EN 878:2016-04 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --
Siarczan (VI) glinu

PN-EN 882:2016-04 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Glinian sodu

PN-EN 887:2016-04 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --
Siarczan (VI) glinu żelaza (III)

PN-EN 890:2012 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Roztwór siarczanu(VI) żelaza (III); (oryg.); (gr. cen. S)

PN-EN 902:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Ditlenek diwodoru

PN-EN 937:2016-07 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlor

PN-EN 938:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --
Chloran(III) sodu

PN-EN 939:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas chlorowodorowy

PN-EN 1018+A1:2015-03 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --Węglan wapnia

PN-EN 12671:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Ditlenek chloru wytwarzany in situ

PN-EN 12678:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Peroksomonosiarczan(VI) potasu

PN-EN 12672:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia
-- Manganian(VII) potasu

PN-EN 12926:2015-03 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia --Peroksodisiarczan(VI) sodu

PN-EN ISO 13160:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Stront 90 i stront 89 -- Metody badań z
zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego lub zliczania proporcjonalnego

PN-EN ISO 13161:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Pomiar stężenia aktywności polonu 210 w wodzie za pomocą spektrometrii alfa

PN-EN ISO 13162:2015-11 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie aktywności węgla 14C -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego

PN-EN 13176:2015-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Etanol

PN-EN 13752:2012 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Ditlenek manganu; (oryg.); (gr. cen. J)

PN-EN ISO 14403-1:2012 Jakość wody -- Oznaczanie cyjanków ogólnych i wolnych przy zastosowaniu analizy przepływowej (FIA i CFA) -- Część 1: Metoda wstrzykowej analizy przepływowej (FIA); (oryg.); (gr. cen. J)

PN-EN ISO 14403-2:2012 Jakość wody -- Oznaczanie cyjanków ogólnych i wolnych przy zastosowaniu analizy przepływowej (FIA i CFA) -- Część 2: Metoda analizy przepływowej ciągłej (CFA); (oryg.); (gr. cen. M)

PN-EN 14757:2015-09 Wersja angielska Jakość wody -- Odłowy kontrolne ryb za pomocą zestawów wontonów o zróżnicowanej wielkości oczek

PN-EN 15030+A1:2015-03 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Sole srebra do okresowej ochrony wody pitnej

PN-EN 15039:2014-05 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Środki przeciw osadzaniu się kamienia na membranach -- Kwasy polikarboksylowe i ich sole

PN-EN 15074:2015-01 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Ozon

PN-EN 15362:2014-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Węglan sodu

PN-EN 15513:2014-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Ditlenek węgla

PN-EN 15514:2014-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Kwas chlorowodorowy
PN-EN 16037:2012 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Wodorosiarczan sodu; (oryg.); (gr. cen. M)
PN-EN 16038:2012 Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Wodorosiarczan sodu; (oryg.); (gr. cen. G)

PN-EN 16070:2014-05 Wersja angielska Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Zeolit naturalny

PN-EN 16161:2012 Jakość wód -- Wytyczne do użycia metody przyżyciowej absorpcji dla oceny stężenia chlorofilu-a w próbkach wody morskiej i słodkiej; (oryg.); (gr. cen. M)

PN-EN 16691:2015-12 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) 

PN-EN 16693:2015-12 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie wybranych chloroorganicznych
pestycydów (OCP) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)

PN-EN 16694:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie wybranych polibromowanych
difenyloeterów (PBDE) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z
zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)

PN-EN 16695:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Wytyczne do określania bioobjętości fitoplanktonu

PN-EN 16698:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Wytyczne dotyczące pobierania próbek ilościowych i jakościowych fitoplanktonu z wód śródlądowych

PN-EN ISO 5667-3:2013-05 Wersja angielska Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody

PN-EN ISO 7827:2013-06 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie "podatności na biodegradacje" i "całkowitej" tlenowej biodegradacji związków organicznych w środowisku wodnym -- Metoda z oznaczaniem rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)

PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 Wersja polska Jakość wody -- Badanie i oznaczanie barwy

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Wersja polska Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej

PN-EN ISO 9698:2015-10 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie stężenia aktywności trytu -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego

PN-EN ISO 10703:2016-01 Wersja angielska Jakość wody -- Oznaczanie stężenia aktywności radionuklidów -- Metoda spektrometrii promieniowania gamma o wysokiej rozdzielczości

PN-EN ISO 11704:2015-11 Wersja angielska Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego

PN-EN ISO 10704:2015-11 Wersja angielska Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych -- Metoda cienkiego depozytu źródła

PN-EN ISO 10710:2013-06 Wersja angielska Jakość wody -- Badanie hamowania wzrostu z użyciem
makroglonów wód morskich i słonawych Ceramium tenuicorne

PN-EN ISO 10870:2012 Jakość wody -- Wytyczne wyboru metod i urządzeń do pobierania próbek makrobentosu w wodach słodkich; (oryg.); (gr. cen. N)

PN-EN ISO 12846:2012 Jakość wody -- Oznaczanie rtęci -- Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) ze wzbogacaniem lub bez wzbogacania


 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki

Chemia sanitarna

 

 Internetowe liczniki