Strona dla uczniów technikum

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt PSBiG Filmy  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

     Vademecum energetyki odnawialnej

Energia wód płynących Energia słoneczna Energia geotermalna Energia wiatru
Pompy ciepła Biomasa Biogaz Energia oceanów
Ustawy i rozporządzenia  
 Jesteś:
Energia słonecznaKolektory słoneczneMontaż kolektorów słonecznych

 

10. Montaż instalacji solarnych

10.1 Zasady transportu i składowania kolektorów dachowych

10.2 Montaż kolektorów na dachach płaskich i elewacjach

10.3 Montaż kolektorów na dachach stromych

10.4 Montaż zespołu pompowego

10.5 Montaż sterownika

10.6 Montaż naczynia wzbiorczego

 

10.1 Zasady transportu i składowania

 

Przepisy montażowe

Montaż na dachach:
– DIN 18338, VOB, część C1): pokrycia dachowe i uszczelnienia dachów
– DIN 18339, VOB, część C: roboty instalacyjne
– DIN 18451, VOB, część C: rusztowania
– DIN 1055: oddziaływanie na elementy nośne
•Podłączanie słonecznych systemów grzewczych:
– EN 12976: Słoneczne systemy grzewcze i ich części konstrukcyjne (instalacje prefabrykowane)
– EN 12977: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy  konstrukcyjne (instalacje wykonane na zamówienie klienta)
– DIN 1988: Zasady techniczne dla instalacji wody użytkowej (TRWI)
• Podłączenie elektryczne:
– DIN EN 62305 część 3/VDE 0185-305-3: ochrona odgromowa, zabezpieczenie instalacji budowlanych i osób

 

W Polsce obowiązują następujące przepisy

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami
B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75/02, poz. 690)
C Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348) z
późniejszymi zmianami
D Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
(Dz. Ust. Nr 89, poz. 828)

Przepisy BHP

Podczas montażu kolektorów przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych dotyczących prac na wysokościach.
• Należy zapewnić wymagane zabezpieczenie przed upadkiem, np. przez stosowanie rusztowań dachowych lub dachowych ścianek ochronnych.
• Gdy zastosowanie rusztowania ochronnego dachu lub dachowej ścianki ochronnej jest niecelowe, należy zastosować zabezpieczenie przed upadkiem w postaci uprzęży zabezpieczającej, jak np. pasy zabezpieczające

- Kolektory dachowe potrafią się nagrzewać do bardzo wysokich temperatur. zaleca się więc nie zdejmować osłon (folii zabezpieczających) do momentu uruchomienia kolektora.

 

Transport na dach

Kolektory są duże gabarytowo i ciężkie z uwagi na tafle szklane. Waga jednego modułu przekracza z reguły 40 kg. Transport na dach powinien się więc odbywać:

- na pasach transportowych

- za pomocą wyciągów i bloczków

- za pomocą wind przyściennych

  Należy też dostatecznie odgrodzić powierzchnie w pobliżu i poniżej miejsca montażu, aby zapobiec obrażeniom ciała przez spadające przedmioty. Miejsce pracy powinno być oznakowane  tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  UWAGA - Zabrania się używać przyłączy kolektora jako punktów transportowych, zaczepiając na nich linki lub pasy. Może to prowadzić do ich deformacji.

 

 Niektóre kolektory posiadają wykonane fabrycznie osłony transportowe chroniące główny kolektor przed uszkodzeniem. Osłony takie można zdjąć dopiero na dachu bezpośrednio przed montażem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Montaż na dachach płaskich

 

Wymaga usytuowania kolektorów na konstrukcjach wsporczych zapewniających odpowiedni kąt kolektora. Planowanie usytuowania kolektorów na dachu powinno uwzględniać następujące elementy:

- Pole kolektorów powinno być usytuowane możliwe w kierunku południowym  .
– Pole kolektorów należy ustawić tak, aby jego płaszczyzna pokrywała się z płaszczyzną okien i drzwi  .
– Należy unikać ewentualnego zacienienia

przez pobliskie budynki 
– Należy unikać obszarów z uskokami wysokości dachu  ..
–Należy ocenić zapotrzebowanie miejsca na dachu 
– Na dachach nachylonych pole kolektorów ustawiać równolegle do kalenicy (bez spadku bocznego).

 

- W przypadku uskoków wysokości dachów trzeba unikać zsuwania się
mas śniegu, poczynając od kąta nachylenia dachu α> 15°. Długość
dodatkowego obciążenia wynikającego ze zsuwających się mas śniegu
wynika z uskoku wysokości dachu 

ls = 2 x h
 
- Należy unikać montowania kolektorów w obszarze ls pod uskokami wysokości.
- W przypadku montażu pod uskokami wysokości:
– Na wyższej połaci dachu należy zamontować kratę śniegową.
– Podczas montażu należy uwzględnić dodatkowe obciążenia.

 

Rys.4 Układ kolektorów przy uskokach wysokości.

[1] Dodatkowe obciążenie powodowane przez zsuwający się śnieg
[2] Normalne obciążenie śniegiem
[α] Nachylenie dachu
[h] Uskok wysokości

[ls] Długość dodatkowego obciążenia

 

 

Montaż czujnika

Przebieg przewodu czujnika kolektora należy zaplanować tak, aby
czujnik kolektora [1](rys.5) można było zamontować w kolektorze z
podłączonym zasilaniem.

 

   Rys.5 Sposób umieszczenia czujnika kolektora. Po lewej nieprawidłowy, po prawej prawidłowy - czujnik na przewodzie zasilającym zasobnik ciepła.

1 - czujnik

2- przewód powrotny z zasobnika ciepła

3-przewód zasilający do zasobnika ciepła

 

 

 

 

 

Kąt ustawienia kolektorów

Kąt ustawienia kolektorów zależy od obszaru zastosowania oraz od kąta nachylenia dachu. W zależności od obszaru zastosowania, kąta nachylenia dachu oraz kąta ustawienia kolektora określa się kąt nachylenia wsporników kolektora. Dla różnych zastosowań instalacji słonecznych przewidziano różne kąty ustawienia, które zapewniają optymalne wykorzystanie energii słonecznej w zależności od danej pory roku. (zob. projektowanie kolektorów dachowych).

W przypadku dachów pochylonych kąt ustawienia oblicza się następująco:

W przypadku dachów zorientowanych nieznacznie w kierunku południowym:
- kąt ustawienia [2] = kąt nachylenia [1] - nachylenie dachu [3]
W przypadku dachów lekko nachylonych w kierunku północnym:
- kąt nachylenia [2] = kąt ustawienia [1] + nachylenie dachu [3]

Rys.9 Kąt ustawienia na dachach pochylonych.

 

Przy montażu kolektorów na fasadach budynków, kolektor może wisieć pionowo i nie wymaga wtedy konstrukcji wsporczej, jednak jego moc użyteczna znacznie spada. Zwykle nie przekracza 70% mocy kolektora pochylonego, stąd przy obliczeniach i doborze należy stosować współczynniki korygujące. Przy zastosowaniu konsoli ściennej kąt ustawienia kolektora liczy się następująco: kąt nachylenia [2] = 90° — kąt ustawienia [1]

rys.10 Kąt ustawienia kolektora na fasadach mocowanych na konsoli ściennej.

[1] Kąt ustawienia kolektora (wielkość bezwzględna kąta w stosunku
do płaszczyzny poziomej)
[2] Kąt nachylenia wspornika kolektora

UWAGA - W przypadku montażu na fasadzie kąt ustawienia musi mieścić się w przedziale od 45° do 60°.

Zapotrzebowanie miejsca na dachu

Minimalny odstęp X między rzędami kolektorów wynika z kąta ustawienia kolektorów.
- Odstęp X należy obliczyć na podstawie danych dotyczących wymiarów kolektora (dostępne u producenta). W przypadku pól wielorzędowych przestrzegać wartości odstępu X, aby nie dochodziło do zacienień .


Rys. 11 Unikanie zacienienia, montaż na dachu płaskim
[α] Kąt ustawienia
[β] Najniższe położenie słońca
[X] Odstęp między rzędami kolektorów

 

 

 

Rys.12 Minimalny odstęp X pomiędzy kolektorami umieszczonymi na fasadzie budynku.

[α] Kąt ustawienia
[β] Najwyższe położenie słońca
[X] Odstęp między rzędami kolektorów

 

Zapotrzebowanie miejsca na kolektory

Przy projektowaniu położenia kolektorów na dachu czy fasadzie budynku bardzo ważne jest wzięcie pod uwagę obciążenia wiatrem.

 Kolektory nie wytrzymujące obciążenia wiatrem stanowią śmiertelne zagrożenie!

Minimalne odległości podaję na podstawie materiałów firmy JUNKERS.


 Rys.13 Wymagane odległości na dachu płaskim. h - wysokość budynku liczona do najwyższej części dachu.

 

 

 

 

 

 

 

Rys.14 Wymagane odległości na fasadzie

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Ciekawe linki

 

 

 

 Internetowe liczniki