Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Ustawy i rozporządzenia Powrót

 
Ustawy i rozporządzenia  

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

 

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

(Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)


 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
  1)   wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej dalej "wodą", w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne;
  2)   sposób oceny przydatności wody;
  3)   minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań;
  4)   zakres badania wody;
  5)   program monitoringu jakości wody;
  6)   sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;
  7)   sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody;
  8)   sposób informowania konsumentów o jakości wody;
  9)   sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych oraz do wód leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają odrębne przepisy.

 
§ 2. 1. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:
  1)   podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  2)   podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 
§ 3. 1. Wymagania, o których mowa w § 2, dotyczą wody:
  1)   pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych;
  2)   pobieranej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących ponad 50 osób lub dostarczających więcej niż średnio 10 m3 wody na dobę;
  3)   pobieranej z indywidualnych ujęć wody, bez względu na ilość dostarczanej wody, jeżeli woda ta służy do działalności handlowej lub publicznej;
  4)   pobieranej z cystern lub zbiorników;
  5)   pobieranej ze zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego;
  6)   wprowadzanej do jednostkowych opakowań.
2. Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

 
§ 4. Ocena przydatności wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje:
  1)   prowadzenie badań jakości wody:
a)  w zakresie dotyczącym co najmniej parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
b)  z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody oraz
c)  każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie;
  2)   niezwłoczne informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody do tego stopnia, że woda nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia;
  3)   ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań, w ramach częstotliwości, o której mowa w pkt 1 lit. b, w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym, tak aby terminy badania przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne były równomiernie rozłożone w czasie;
  4)   wykonanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody;
  5)   pobieranie próbek wody, w szczególności w ujęciu wody, w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania oraz w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej, w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;
  6)   stosownie do okoliczności wymienionych w pkt 1 lit. c:
a)  wyznaczanie miejsca, częstotliwości i zakresu badania wody w celu określenia spełnienia wymagań rozporządzenia,
b)  zaplanowanie przedsięwzięć naprawczych i ustalenie harmonogramu ich realizacji oraz niezwłoczne poinformowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych i zaplanowanych działaniach;
  7)   przechowywanie wyników badań przez okres co najmniej 5 lat i przekazywanie ich na wniosek właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

 
§ 5. Badania jakości wody wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 
§ 6. 1. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest dokonywane każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, na podstawie:
  1)   zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody;
  2)   wykazu badań prowadzonych przez laboratorium oraz charakterystyki metod badawczych;
  3)   dokumentów potwierdzających udział laboratorium w badaniach biegłości;
  4)   zestawienia wyników i oceny badań biegłości.
2. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem.

 
§ 7. 1. Ustalenie zakresu prowadzenia badań wody przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego wymaga uwzględnienia następujących czynników, określonych dla obszaru zaopatrzenia w wodę:
  1)   jakości i rodzaju ujmowanej wody;
  2)   zastosowanych metod uzdatniania;
  3)   długości sieci wodociągowej;
  4)   materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej;
  5)   wieku wodociągu;
  6)   zanieczyszczeń występujących w środowisku;
  7)   sytuacji epidemicznej, w szczególności w zakresie chorób wodozależnych;
  8)   aktualnych potrzeb i celów badań.
2. Z przeprowadzonego badania wody laboratoria, o których mowa w § 5, sporządzają sprawozdanie.

 
§ 8. 1. Miejsca pobierania próbek wody, równomiernie rozmieszczone na całym obszarze zaopatrzenia w wodę, są zlokalizowane w:
  1)   ujęciach wody;
  2)   miejscach, w których woda jest wprowadzana do sieci;
  3)   sieci wodociągowej;
  4)   punktach czerpalnych, znajdujących się w urządzeniach i instalacjach wodociągowych, zainstalowanych na stałe, używanych do pobierania wody przez odbiorcę usług;
  5)   pompach lub innych używanych punktach czerpalnych, jeżeli woda dostarczana jest z indywidualnych ujęć wody.
2. Miejsca pobierania próbek ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp. są zlokalizowane w:
  1)   wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym punkcie czerpalnym;
  2)   punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody;
  3)   miejscu powrotu wody do podgrzewacza;
  4)   wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu.

 
§ 9. 1. Minimalną częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. Minimalną częstotliwość pobierania próbek wody wprowadzanej do jednostkowych opakowań określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

 
§ 10. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może zwiększyć częstotliwość badań określonych w § 9, w zależności od występowania czynników, o których mowa w § 7 ust. 1.

 
§ 11. Częstotliwość badań wody z cystern oraz zbiorników w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego określa właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny.

 
§ 12. 1. Monitoring jakości wody realizowany w miejscach, o których mowa w § 8 ust. 1, obejmuje monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy.
2. Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez regularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej jakości.
3. Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz spełnione parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4. Koordynatorem monitoringu jakości wody jest Główny Inspektor Sanitarny.
5. Badania w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych należy prowadzić metodami zgodnymi z charakterystyką metod badań określoną w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części A.
6. Badania w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych należy prowadzić metodami określonymi w załączniku nr 9 do rozporządzenia w części B.
7. W ramach monitoringu jakości wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
  1)   pobiera próbki wody do badań;
  2)   wykonuje badania wody;
  3)   prowadzi wykaz:
a)  przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
b)  urządzeń wodociągowych,
c)  miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody;
  4)   pozyskuje od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej;
  5)   gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody, zwane dalej "danymi monitoringowymi";
  6)   przekazuje dane monitoringowe do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
  7)   informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym terenie.
8. W ramach monitoringu jakości wody właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny:
  1)   koordynuje wykonywanie badań wody i ustala ich harmonogram;
  2)   wykonuje ustalone w harmonogramie badania monitoringowe jakości wody;
  3)   gromadzi, analizuje i ocenia uzyskane dane monitoringowe;
  4)   przekazuje dane monitoringowe do Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
§ 13. 1. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, w ramach monitoringu przeglądowego, może zmniejszyć częstotliwość badań wody określonej w § 4 pkt 1 lit. b, jednak nie więcej niż o 50 %.
2. Zmniejszenie częstotliwości badań, o którym mowa w ust. 1, następuje przy uwzględnieniu następujących czynników:
  1)   liczby odbiorców usług;
  2)   rodzaju i jakości ujmowanej wody;
  3)   sezonowego wykorzystania wody;
  4)   rodzaju użytkowania wody;
  5)   zanieczyszczenia środowiska.

 
§ 14. 1. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2, stwierdza:
  1)   przydatność wody do spożycia, w przypadku gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
  2)   przydatność wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, w odniesieniu do przypadków określonych w § 21 ust. 1, § 24 ust. 2 i § 28 ust. 1;
  3)   warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia;
  4)   brak przydatności wody do spożycia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wskazuje zakres i termin realizacji działań naprawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa się dopuszczalne wartości parametrów, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie wodociągu lub innego urządzenia zaopatrującego ludność w wodę oraz podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wraz z określeniem terminu ich realizacji.
5. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.

 
§ 15. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru określonego w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i jest możliwe do usunięcia w ciągu trzydziestu dni, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa, z wyłączeniem sytuacji, gdy przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru utrzymuje się łącznie przez okres dłuższy niż trzydzieści dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy.

 
§ 16. 1. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 2, wydaje okresowe oceny jakości wody.
2. Oceny, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia w okresie, dla którego opracowywana jest ocena.
3. Oceny, o których mowa w ust. 1, służą do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.
4. Oceny, o których mowa w ust. 1, są wydawane:
  1)   nie rzadziej niż raz na rok - gdy jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub z indywidualnego ujęcia wody badana jest z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia;
  2)   nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy - gdy jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana wielokrotnie w ciągu miesiąca, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia;
  3)   w zależności od przyznanego odstępstwa albo stwierdzonej warunkowej przydatności wody do spożycia - gdy jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.

 
§ 17. 1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie oceny, o której mowa w § 16 ust. 1, dokonują ocen obszarowych jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
  1)   wykaz producentów wody zaopatrujących ludność;
  2)   informacje:
a)  o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów,
b)  o liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,
c)  o jakości wody,
d)  o przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody,
e)  o prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
f)  o działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy:
  1)   obszaru zaopatrzenia ludności w wodę;
  2)   gminy;
  3)   powiatu;
  4)   województwa;
  5)   kraju.
4. Ocenę, o której mowa w ust. 1, wydaje nie rzadziej niż raz na rok, odpowiednio:
  1)   właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów określonych w ust. 3 pkt 1-3;
  2)   właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dla obszaru określonego w ust. 3 pkt 4;
  3)   Główny Inspektor Sanitarny dla obszaru określonego w ust. 3 pkt 5.
5. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, są przekazywane do wiadomości właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są przekazywane do wiadomości właściwego marszałka województwa.

 
§ 18. 1. Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
  1)   nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał lub wyrób używany do uzdatniania i dystrybucji wody;
  2)   rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów;
  3)   określenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiałów, wyrobów, preparatów używanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody;
  4)   w przypadku produktów biobójczych także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu z określonym zakresem jego stosowania.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna być poparta wynikiem badania wody przeprowadzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego pozwalającym na stwierdzenie spełniania wymagań określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.
5. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody.
6. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody.

 
§ 19. 1. Wprowadzenie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2. Do oceny nowej technologii uzdatniania wody stosuje się przepisy § 18 ust. 2-4.
3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz zgód, o których mowa w ust. 1.
4. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatniania i dystrybucji wody.

 
§ 20. 1. Konsumenci uzyskują informacje o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
  1)   dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych;
  2)   dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym;
  3)   informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów;
  4)   informacje o planowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji;
  5)   zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

 
§ 21. 1. W przypadku gdy woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne występuje do właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zgodę na odstępstwo.
2. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, a zaopatrzenie w wodę o właściwej jakości nie będzie mogło być zrealizowane niezwłocznie za pomocą żadnych innych środków.
3. Wniosek o zgodę na odstępstwo powinien zawierać następujące dane:
  1)   wskazanie przyczyn występowania w wodzie przekroczeń dopuszczalnych parametrów, a także podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działania w celu uzyskania poprawy jakości wody;
  2)   wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartości;
  3)   wyniki kontroli jakości wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 2, z ostatnich trzech lat;
  4)   propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartości parametrów, o których mowa w pkt 2;
  5)   proponowany maksymalny okres odstępstwa;
  6)   określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego dotyczy odstępstwo;
  7)   określenie dobowej produkcji wody;
  8)   określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę;
  9)   określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji żywności;
  10)  propozycje zwiększenia częstotliwości badań w ramach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt 2;
  11)  harmonogram działań naprawczych, ocenę kosztów oraz źródła finansowania działań naprawczych;
  12)  harmonogram działań sprawdzających efektywność procesów naprawczych.
4. Zgoda na odstępstwo przyznawana jest na możliwie najkrótszy okres, nie dłużej jednak niż na trzy lata.

 
§ 22. 1. Pierwszą zgodę na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów przyznaje właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, informując o tym w terminie czternastu dni właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2. W przypadku produkcji wody w ilości powyżej 1.000 m3/dobę lub przeznaczonej dla więcej niż 5.000 osób, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie czternastu dni Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
§ 23. Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską o każdorazowym udzieleniu zgody na odstępstwo dotyczące produkcji wody w ilości powyżej 1.000 m3/dobę lub przeznaczonych dla więcej niż 5.000 osób oraz przekazuje dane, o których mowa w § 21 ust. 3, w terminie dwóch miesięcy od dnia przyznania odstępstwa.

 
§ 24. 1. Podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, przekazuje właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu w okresie do sześciu miesięcy przed upływem terminu przyznanego odstępstwa, proporcjonalnie do okresu przyznanego odstępstwa, szczegółowe sprawozdanie z efektywności przeprowadzonych działań naprawczych.
2. W sytuacji braku efektywności przeprowadzonych działań naprawczych, o których mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, składa ponadto wniosek o drugą zgodę na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata. Wniosek ten zawiera dane wymienione w § 21 ust. 3.

 
§ 25. 1. Wniosek o zgodę na odstępstwo wraz ze szczegółowym sprawozdaniem właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny przekazuje niezwłocznie właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
2. Drugą zgodę na odstępstwo przyznaje właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny powiadamia Głównego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni, o udzieleniu zgody na drugie odstępstwo.
4. Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską w terminie miesiąca o udzieleniu drugiej zgody na odstępstwo oraz przekazuje dane, o których mowa w § 21 ust. 3, wskazując powody udzielenia tego odstępstwa.

 
§ 26. Podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu szczegółowe sprawozdanie z efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w okresie do sześciu miesięcy przed upływem drugiego okresu odstępstwa, proporcjonalnie do okresu przyznanego odstępstwa.

 
§ 27. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia działań naprawczych w ciągu sześciu lat właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zawiadamia o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 
§ 28. 1. Jeżeli z powodu szczególnych okoliczności nie było możliwe pełne wprowadzenie zamierzonych działań naprawczych w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, składa wniosek do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o udzielenie trzeciej zgody na odstępstwo. Wniosek ten zawiera dane wymienione w § 21 ust. 3.
2. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wniosek wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 26.
3. Główny Inspektor Sanitarny przekazuje Komisji Europejskiej do zaopiniowania dokumentację, o której mowa w ust. 2.
4. Główny Inspektor Sanitarny może udzielić trzeciej zgody na odstępstwo po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.

 
§ 29. 1. W przypadku gdy właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny uzna, że przekroczenie parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz jeżeli działania naprawcze podjęte przez podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, są wystarczające do tego, żeby rozwiązać problem w ciągu trzydziestu dni, wniosek o udzielenie odstępstwa nie musi zawierać wszystkich danych wymienionych w § 21 ust. 3. W takiej sytuacji podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, przedstawi właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu maksymalną dopuszczalną wartość parametru, w odniesieniu do którego udzielane jest odstępstwo, oraz termin niezbędny do przeprowadzenia działań naprawczych.
2. Jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru utrzymuje się łącznie przez okres dłuższy niż trzydzieści dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy, nie stosuje się trybu postępowania wskazanego w ust. 1.

 
§ 30. Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny niezwłocznie po udzieleniu zgody na odstępstwo informuje o udzielonej zgodzie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w szczególności o rodzaju i warunkach przyznanego odstępstwa, a także zapewnia doradztwo konsumentom, dla których odstępstwo może stanowić szczególne ryzyko.

 
§ 31. 1. Właściwy państwowy powiatowy, państwowy graniczny oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzą wykaz udzielonych zgód na odstępstwo.
2. Właściwy państwowy powiatowy oraz państwowy graniczny inspektor sanitarny raz w miesiącu przekazują informacje o zgodach na odstępstwo państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje wykaz udzielonych zgód na odstępstwo w ciągu roku Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu do końca stycznia roku następnego.

 
§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3), z wyjątkiem:
  1)   przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, § 18 ust. 6 oraz § 19 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
  2)   przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 13, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 
______
1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)   Przepisy rozporządzenia dokonują wdrożenia przepisów dyrektywy 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 330 z 05.12.1998, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90).
3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718), które utraciło moc z dniem 18 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729).

 
ZAŁĄCZNIKI

 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 
PODSTAWOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE

 
A. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda
 
    Najwyższa dopuszczalna wartość
Lp. Parametr liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml]
1 Escherichia coli 0 100
2 Enterokoki 0 100
 
B. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda wprowadzana do jednostkowych opakowań
 
    Najwyższa dopuszczalna wartość
Lp. Parametr liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml]
1 Escherichia coli 0 250
2 Enterokoki 0 250
3 Pseudomonas aeruginosa 0 250
4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h 20 1
5 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h 100 1
 
C. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego
 
    Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej
Lp. Parametr liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml]
1 Escherichia coli 0 100
2 Enterokoki 0 100
3 Pseudomonas aeruginosa 0 100
4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h 100 1
 
D. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda
 
Lp. Parametr Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml]
1 Legionella sp.1) <100 100
 
Objaśnienia:
1)   Należy badać w ciepłej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej (od dnia 1 stycznia 2008 r.).
Uwaga:  W zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej na oddziałach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym, pałeczki Legionella sp. powinny być nieobecne w próbce wody o objętości 1.000 ml.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 
PODSTAWOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA
 
Lp. Parametry Najwyższe dopuszczalne stężenie Jednostka
1 Akryloamid 0,101),2) µg/l
2 Antymon 0,005 mg/l
3 Arsen 0,010 mg/l
4 Azotany 503) mg/l
5 Azotyny 0,503) mg/l
6 Benzen 1,0 µg/l
7 Benzo(a)piren 0,010 µg/l
8 Bor 1,0 mg/l
9
9a
Bromiany
Bromiany
0,0253a)
0,0104),5)
mg/l
mg/l
10 Chlorek winylu 0,502),6) µg/l
11 Chrom 0,050 mg/l
12 Cyjanki 0,050 mg/l
13 1,2-dichloroetan 3,0 µg/l
14 Epichlorohydryna 0,101),2) µg/l
15 Fluorki 1,5 mg/l
16 Kadm 0,005 mg/l
17 Miedź 2,07) mg/l
18 Nikiel 0,020 mg/l
19
19a
Ołów
Ołów
0,0257a)
0,0107b)
mg/l
mg/l
20 Pestycydy 0,108),9) µg/l
21 Σ pestycydów 0,508),10) µg/l
22 Rtęć 0,001 mg/l
23 Selen 0,010 mg/l
24 Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu 10 µg/l
25 Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 0,1011) µg/l
26
26 a
Σ THM
Σ THM
1503a)
1004),5),12)
µg/l
µg/l
 
Objaśnienia:
1)   Oznaczać, gdy wystąpienie parametru w wodzie może wynikać ze stosowanej technologii uzdatniania wody lub materiałów konstrukcyjnych zastosowanych w instalacjach.
2)   Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.
3)   Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 Ł 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, ponadto aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l.
3a)  Stosuje się do dnia 1 stycznia 2008 r.
4)   Stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
5)   W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję, powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości.
6)   Oznaczać w wodzie przesyłanej instalacjami z polichlorku winylu.
7)   Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych.
7a)  Stosuje się do dnia 1 stycznia 2013 r.
7b)  Stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.
8)   Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji; oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać.
9)   Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 μg/l.
10)  ? pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.
11)  Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków:
benzeno(b)fluoranten,
benzeno(k)fluoranten,
benzeno(gih)perylen,
indeno(1,2,3,-c,d)piren.
12)  ? THM - wartość oznacza sumę stężeń związków:
trichlorometan,
dichlorobromometan,
dibromochlorometan,
tribromometan.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 3 

 
DODATKOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, ORGANOLEPTYCZNE, FIZYKOCHEMICZNE ORAZ RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA

 
A. Wymagania mikrobiologiczne
 
    Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody
Lp. Parametr liczba mikroorganizmów [jtk] objętość próbki [ml]
1 Bakterie grupy coli1) 0 100
2 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h 50 1
3 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h 100 1
4 Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)2) 0 100
 
B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne
 
Lp. Parametr Dopuszczalne zakresy wartości3) Jednostka
1 Amonowy jon 0,50 mg/l
2 Barwa 154) mg/l5)
3 Chlorki 2506) mg/l
4 Glin 0,200 mg/l
5 Mangan 0,050 mg/l
6 Mętność 1 NTU
7 Ogólny węgiel organiczny 5,07) mg/l
8 pH 6,5-9,56)  
9 Przewodność 25006) µS/cm8)
10 Siarczany 2506) mg/l
11 Smak akceptowalny4) -
12 Sód 200 mg/l
13 Utlenialność z KMnO4 59),10) mg/l
14 Zapach akceptowalny4) -
15 Żelazo 0,200 mg/l
 
C. Wymagania radiologiczne
 
Lp. Parametr Dopuszczalne zakresy wartości3) Jednostka
1 Tryt 100 Bq/l
2 Całkowita dopuszczalna dawka 0,1011),12) mSv/rok
 
Objaśnienia:
1)   Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.
2)   Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, należy zbadać, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych, np.: Cryptosporidium.
3)   W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
4)   Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
5)   Wyrażona w mg/l Pt.
6)   Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.
7)   Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10.000 m3 dziennie.
8)   Oznaczana w temperaturze 25 °C.
9)   Nie musi być oznaczany, jeśli badane jest OWO.
10)  Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min. w temperaturze 100 °C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
11)  Wyłączając tryt, potas-40, radon i produkty rozkładu radonu.
12)  Częstotliwość i metody monitorowania zostaną określone w terminie późniejszym.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 4 

 
DODATKOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA
 
Lp. Parametry Dopuszczalne zakresy wartości1) Jednostka
1 Bromodichlorometan 0,015 mg/l
2 Chlor wolny2) 0,33) mg/l
3 Chloraminy 0,5 mg/l
4 Σ chloranów i chlorynów4) 0,7 mg/l
5 Ozon5) 0,05 mg/l
6 Formaldehyd 0,050 mg/l
7 Ftalan dibutylu 0,020 mg/l
8 Magnez 30-1256) mg/l
9 Srebro 0,010 mg/l
10 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) 0,002 mg/l
11 Σ trichlorobenzenów 0,020 mg/l
12 2,4,6-trichlorofenol 0,200 mg/l
13 Trichlorometan (chloroform) 0,030 mg/l
14 Twardość 60-5007) mg/l
 
Objaśnienia:
1)   W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
2)   W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
3)   Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.
4)   W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.
5)   W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania wody.
6)   Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.
7)   W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 5 

 
ZAKRES PARAMETRÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM KONTROLNYM I PRZEGLĄDOWYM
 
1. Minimalny zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
pochodząca z ujęć powierzchniowych pochodząca z ujęć podziemnych
1.1. Parametry fizyczne i organoleptyczne
1. Barwa 1. Barwa
2. Mętność 2. Mętność
3. pH 3. pH
4. Przewodność 4. Przewodność
5. Zapach 5. Zapach
6. Smak 6. Smak
1.2. Parametry chemiczne
1. Amonowy jon 1. Amonowy jon
2. Azotany 2. Azotany
3. Azotyny 3. Azotyny
4. Chlor wolny1) 4. Chlor wolny1)
5. Σ chloranów i chlorynów2) 5. Σ chloranów i chlorynów2)
6. Glin3) 6. Glin3)
  7. Mangan
  8. Żelazo
1.3. Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli 1. Escherichia coli
2. Enterokoki 2. Enterokoki
3. Bakterie grupy coli 3. Bakterie grupy coli
4. Clostridium perfringens łącznie ze sporami  
2. Zakres parametrów objętych monitoringiem przeglądowym
Obejmuje wszystkie parametry zawarte w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametry o lp. 2, 4 i 5 z załącznika nr 4 do rozporządzenia w zależności od stosowanych metod dezynfekcji wody.
 
Objaśnienia:
1)   Oznaczać, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
2)   Oznaczać, jeżeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.
3)   Oznaczać przy stosowaniu związków glinu jako koagulanta lub gdy glin zawarty w wodzie jest pochodzenia naturalnego; w obu przypadkach zawartość glinu w wodzie powinna być badana u konsumenta.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 6 

 
MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ
 
Objętość rozprowadzanej lub produkowanej wody w strefie zaopatrzenia1),2) [m3/24 h] Monitoring kontrolny [liczba próbek/rok] Monitoring przeglądowy [liczba próbek/rok]
Ł 100 3) 3)
> 100 Ł 1.000 4 1
> 1.000 Ł 10.000 4+3 na każde 1.000 m3/24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości 1+1 na każde 3.300 m3/24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości
> 10.000 Ł 100.000   3+1 na każde 10.000 m3/24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości
> 100.000   10+1 na każde 25.000 m3/24 h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości
 
Objaśnienia:
1)   Strefa zaopatrzenia jest geograficznie określonym obszarem, do którego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dochodzi z jednego lub więcej źródeł i na którym jakość wody może być traktowana w przybliżeniu jako jednolita.
2)   Objętości wody obliczane jako średnie w ciągu roku. Do określenia minimalnej częstotliwości można też stosować liczbę mieszkańców w zaopatrywanej strefie, przyjmując wielkość zużycia wody równą 200 l/dobę na 1 osobę.
3)   Ustalenie częstotliwości zależy od właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jednak nie rzadziej niż 2 próbki na rok dla monitoringu kontrolnego; 1 próbkę na 2 lata dla monitoringu przeglądowego.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 7 

 
MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK CIEPŁEJ WODY ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO1)
 
Liczba Legionella sp. w 100 ml Ocena skażenia Postępowanie Badanie
<100
<102
brak/ znikome System pod kontrolą - nie wymaga podjęcia specjalnych działań. Po 1 roku lub po 3 latach2)
>100
102 - 103
średnie Jeżeli większość próbek jest pozytywna, należy sieć wodną uznać za skolonizowaną przez pałeczki Legionella, znaleźć przyczynę (dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii. Dalsze działania (czyszczenie i dezynfekcja) zależą od wyniku następnego badania. Po 4 tygodniach, jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku.
>1.000
103 - 104
wysokie Przystąpić do działań interwencyjnych jw., włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu - woda nie nadaje się do pryszniców. Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące3)
>10.000
>104
bardzo wysokie Natychmiast wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej oraz przeprowadzić zabiegi ich czyszczenia i dezynfekcji. Po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące3)
 
Objaśnienia:
1)   Jeżeli jest to wynik badania 1-2 próbek, w celu wykluczenia skażenia punktowego powinno być pobranych i zbadanych więcej próbek.
2)   Jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml.
3)   Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok.

 
Uwaga:
Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać ponadto podjęte zawsze:
  1)   w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na dłużej niż 1 miesiąc;
  2)   jeśli instalacja lub jej część została wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogły prowadzić do jej zanieczyszczenia;
  3)   w instalacji wodociągowej w miejscu przebywania osób, u których wystąpiło podejrzenie lub stwierdzono zachorowanie na legionellozę.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 8 

 
MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY WPROWADZANEJ DO JEDNOSTKOWYCH OPAKOWAŃ
 
Objętość wody produkowanej i dostarczanej do sprzedaży w butelkach i pojemnikach w ciągu doby m3 Monitoring kontrolny liczba próbek1) Monitoring przeglądowy liczba próbek1)
Ł 10 1 1
> 10 Ł 60 12 1
>60 1 na każde 5 m3 i na część tej wartości stanowiącą uzupełnienie do całości 1 na każde 100 m3 i na część tej wartości, stanowiącą uzupełnienie do całości
 
Objaśnienie:
1)   Zakres badań mikrobiologicznych zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, część B.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 9 

 
CHARAKTERYSTYKI METOD BADAŃ

 
A. Parametry chemiczne, dla których określono charakterystykę metod badawczych

 
Dla podanych w tabeli parametrów określono, że stosowana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną poprawnością, precyzją i granicą wykrywalności. Niezależnie od czułości zastosowanej metody analizy, wyniki należy wyrażać z co najmniej taką samą liczbą miejsc po przecinku, jaką podano w wartościach dopuszczalnych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.
 
Lp. Parametry
Poprawność
[% wartości parametrów]1)
Precyzja
[% wartości parametrów]2)
Granica wykrywalności
[% wartości parametrów]3)
Warunki
l 2 3 4 5 6
1 Akryloamid - - - 4)
2 Amonowy jon 10 10 10  
3 Antymon 25 25 25  
4 Arsen 10 10 10  
5 Azotany 10 10 10  
6 Azotyny 10 10 10  
7 Barwa 10 10 10  
8 Benzen 25 25 25  
9 Benzo(a)piren 25 25 25  
10 Bor 10 10 10  
11 Bromiany 25 25 25  
12 Bromodichlorometan 25 25 25  
13 Chlor wolny 10 10 10  
14 Chloraminy 10 10 10  
15 Chlorany 25 25 25  
16 Chloryny 25 25 25  
17 Chlorki 10 10 10  
18 Chrom 10 10 10  
19 Chlorek winylu 25 25 25 4)
20 Cyjanki 10 10 10 5)
21 1,2-dichloroetan 25 25 10  
22 Epichlorohydryna 25 25 25 4)
23 Fluorki 10 10 10  
24 Formaldehyd 25 25 25  
25 Ftalan dibutylu 25 25 10  
26 Glin 10 10 10  
27 Kadm 10 10 10  
28 Magnez 10 10 10  
29 Mangan 10 10 10  
30 Mętność 25 25 25  
31 Miedź 10 10 10  
32 Nikiel 10 10 10  
33 Ołów 10 10 10  
34 Pestycydy 25 25 25 6)
35 Rtęć 20 10 20  
36 Selen 10 10 10  
37 Siarczany 10 10 10  
38 Srebro 10 10 10  
39 Sód 10 10 10  
40 Σ trichlorobenzeny 25 25 25  
41 Σ trichloetenu i tetrachloetenu 25 25 10  
42 Σ THM 25 25 10  
43 Tetrachlorometan 25 25 25  
44 2,4,6-trichlorofenol 25 25 25  
45 Trichlorometan 25 25 25  
46 Twardość 10 10 10  
47 Utlenialność 10 10 10 8)
48 WWA 25 25 25 7)
49 Żelazo 10 10 10  
 
Objaśnienia:
1)   Poprawność jest błędem systematycznym i jest to stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.
2)   Precyzja jest błędem przypadkowym i zwykle wyrażona jest jako odchylenie standardowe (wewnątrz i między partiami) rozkładu wyników od średniej; aprobowana dokładność stanowi dwukrotność względnego odchylenia standardowego.
3)   Granica wykrywalności jest to wartość trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz próbek o niskim stężeniu badanego parametru lub pięciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz prób ślepych.
4)   O ile nie ma możliwości oznaczania w wodzie, należy kontrolować dopuszczalny poziom monomerów zawarty w specyfikacji dla produktu.
5)   Metoda powinna określać całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach.
6)   Charakterystyka poprawności metody powinna być stosowana do każdego pestycydu z osobna i jej wartość zależy od rozpatrywanego pestycydu.
7)   Charakterystyki poprawności stosuje się do poszczególnych substancji na poziomie 25 % wartości dopuszczalnych.
8)   Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min. w temperaturze 100 °C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

 
B. Parametry mikrobiologiczne, dla których określono metody badań
 
Lp. Parametr Zalecane normy1)
1 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C i w 22°C PN-EN ISO 6222
2 Bakterie grupy coli, Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1
3 Enterokoki PN-EN ISO 7899-2
4 Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) -
5 Pseudomonas aeruginosa PN-EN 12780
6 Legionella sp.
PN-ISO 11731
PN-ISO 11731-2
 
Objaśnienie:
1)   Dopuszcza się możliwość stosowania metod alternatywnych pod warunkiem udokumentowania, że dana metoda jest równoważna lub lepsza od zalecanej i zgłoszona właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Komisji Europejskiej.

 
C. Parametry, dla których nie podano charakterystyki metod badań

 
  1)   zapach;
  2)   smak;
  3)   całkowity węgiel organiczny.

 


 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki


 

 Internetowe liczniki