Strona dla uczniów technikum

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt PSBiG Filmy  

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

     Ustawy i rozporządzenia z energetyki odnawialnej

 
Ustawy i rozporządzenia

Normy dotyczące energetyki wiatrowej

Normy dotyczące energetyki wodnej

Normy dotyczące energetyki solarnej

Normy dla biopaliw

Normy dla pomp ciepła

Inne normy

Nowe normy polskie i rozporządzenia wyszukane w sieci przedstawiam na osobnej stronie.

Lp. Nazwa aktu prawnego Ściągnij

1

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008—2013

 http://www.pigeo.org.pl/?menu=przegladaj&id=138

2

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKIz dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U z 1012 ro. poz.1229)

     ustawa 2

2

USTAWA  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

http://www.pigeo.org.pl/pliki/tresci_pl/138/Ustawa%20Prawo%20energetyczne_01.07.2011.pdf

3

USTAWA  z dnia 25 sierpnia 2006 r o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. (Dz.U nr 169, poz.1199) ustawa 4

4

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1362

 

5

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/487/1

6

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/490/1
7

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/478/1
8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/595/1
9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/598/1
10 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1618/1
11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2059/1
12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2063/1
13 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2075/1
14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2167/1
15 USTAWA
z dnia 29 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2365
16 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/925/1
17 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/961/1
18 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1165/1
19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII  z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1753/1
20 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1925

Normy dotyczące energetyki wiatrowej

PN-EN 50308 Turbozespoły wiatrowe. Zabezpieczenia. Wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu
PN-EN 50308:2005 Turbozespoły wiatrowe -- Zabezpieczenia -- Wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu
PN-EN 50308:2005/AC:2006 Turbozespoły wiatrowe -- Zabezpieczenia -- Wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu
PN-EN 61400-1:2004 Turbozespoły wiatrowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 61400-1:2005 Turbozespoły wiatrowe. Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
PN-EN 61400-1:2006 Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania

PN-EN 61400-2 Turbozespoły wiatrowe -- Część 2: Wymagania projektowe dotyczące małych turbozespołów wiatrowych
PN-EN 61400-2:1999 Turbozespoły wiatrowe -- Bezpieczeństwo małych turbin wiatrowych
PN-EN 61400-2:2006 Turbiny wiatrowe -- Część 2: Wymagania dotyczące projektowania małych turbin wiatrowych
PN-EN 61400-2:2014-11 Wersja angielska Turbozespoły wiatrowe -- Część 2: Małe turbozespoły wiatrowe

PN-EN 61400-4:2013-07 Wersja angielska Turbozespoły wiatrowe -- Część 4: Wymagania projektowe dla
skrzyń przekładniowych turbozespołów wiatrowych
PN-EN 61400-11:2013-07  Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: Procedury pomiaru hałasu
PN-EN 61400-12:2001 Turbozespoły wiatrowe -- Część 12: Badania energetyczne
PN-EN 61400-12-1:2006 Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych wiatrowych turbozespołów prądotwórczych

PN-EN 61400-12-2:2013-12 Wersja angielska Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-2: Pomiary własności
energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych z użyciem anemometrów mocowanych na gondoli

PN-EN 61400-13:2016-05 Wersja angielska Turbozespoły wiatrowe -- Część 13: Pomiary obciążeń mechanicznych
PN-EN 61400-21 Turbozespoły wiatrowe. Część 21: Pomiar i ocena parametrów jakości energii dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączone do sieci elektroenergetycznej
PN-EN 61400-21:2002 Turbozespoły wiatrowe. Część 21: Pomiar i ocena charakterystyk jakości energii wytwarzanej z elektrowni wiatrowych przyłączanych do sieci
PN-EN 61400-21:2004 Turbozespoły wiatrowe -- Część 21: Pomiar i ocena parametrów jakości energii dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączone do sieci elektroenergetycznej

PN-EN 61400-23:2014-12 Wersja angielska Turbozespoły wiatrowe -- Część 23: Badania wytrzymałościowe
łopat wirnika w pełnej skali
PN-EN 61400-25-1:2007 Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli
PN-EN 61400-25-2:2016-01 Wersja angielska Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-2: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele informacyjne
PN-EN 61400-25-3:2016-01 Wersja angielska Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-3: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele wymiany informacji
PN-EN 61400-25-5:2007 Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności

PN-EN 61400-27-1:2015-12 Wersja angielska Turbozespoły wiatrowe -- Część 27-1: Modele symulacji elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe

PN-EN 61427-2:2015-12 Wersja angielska Akumulatory do magazynowania energii odnawialnej -- Wymagania ogólne i metody badań -- Część 2: Zastosowanie w systemach podłączonych do publicznej sieci energetycznej
PN-IEC 61400-1:2000 Turbozespoły wiatrowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
PrPN-EN 50308 Turbozespoły wiatrowe. Zabezpieczenia. Wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu
PrPN-prEN 61400-25-1 Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli
PrPN-prEN 61400-25-2 Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-2: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele informacyjne
PrPN-prEN 61400-25-3 Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-3: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Modele wymiany informacji
PrPN-prEN 61400-25-4 Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-4: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Odwzorowania profili komunikacyjnych opartych na standardzie XML
PrPN-prEN 61400-25-5 Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności

Normy z hydroenergetyki

PN-EN 60041:1999 Badania odbiorcze przeprowadzane w warunkach eksploatacyjnych celem określenia hydraulicznych parametrów ruchowych turbin wodnych, pomp zasobnikowych i turbin odwracalnych
PN-EN 60193:2002 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze
PN-EN 60308:2005 Turbiny wodne -- Badanie układów regulacji
PN-EN 60308:2007 Turbiny wodne -- Badania układów regulacji
PN-EN 60609-1 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Ocena erozji kawitacyjnej -- Część 1: Ocena erozji w turbinach reakcyjnych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach
PN-EN 60609-1:2005 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Ocena erozji kawitacyjnej -- Część 1: Ocena erozji w turbinach reakcyjnych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach
PN-EN 60609-1:2007 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Ocena erozji kawitacyjnej -- Część 1: Ocena erozji w turbinach reakcyjnych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach
PN-EN 60609-2:2002 Ocena uszkodzeń kawitacyjnych turbin wodnych, pomp zasobnikowych i turbin odwracalnych -- Część 2: Turbiny Peltona
PN-EN 61362 Wytyczne dotyczące specyfikacji układów regulacji turbin wodnych
PN-EN 61362:2002 Przewodnik dotyczący specyfikacji technicznej układów sterowania turbin wodnych
PN-EN 61362:2004 Wytyczne dotyczące specyfikacji układów regulacji turbin wodnych
PN-EN 61850-7-410:2008 Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-410: Elektrownie wodne -- Komunikacja dla celów nadzoru i sterowania

PN-EN 61850-7-410:2013-06/A1:2016-06 Wersja angielska Systemy i sieci komunikacyjne automatyzacji
przedsiębiorstw elektroenergetycznych -- Część 7-410: Podstawowa struktura komunikacyjna -- Elektrownie
wodne -- Komunikacja dla celów nadzoru i sterowania
PN-EN 62256:2008 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Wytyczne dotyczące modernizacji i poprawy własności eksploatacyjnych
PN-EN 62270 Automatyka elektrowni wodnej. Wytyczne do sterowania komputerowego
PN-EN 62270:2005 Automatyka elektrowni wodnej -- Wytyczne do sterowania komputerowego
PN-EN 62270:2006 Automatyka elektrowni wodnej -- Wytyczne do sterowania komputerowego

Normy z energetyki słonecznej

PN-EN 12975-1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12975-1:2004 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12975-1:2006 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12975-2 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 2: Metody badań
PN-EN 12975-2:2002 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 2: Metody badań
PN-EN 12975-2:2002/AC:2004 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 2: Metody badań
PN-EN 12975-2:2006 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 2: Metody badań
PN-EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 2: Metody badań
PN-EN 12976-1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12976-1:2002 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12976-1:2006 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12976-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12976-2 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań
PN-EN 12976-2:2002 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań
PN-EN 12976-2:2006 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 2: Metody badań
PN-EN 12977-3:2008 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy instalowane przez użytkowników -- Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych magazynujących ciepło słoneczne

PN-EN 15377-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia – Część 3: Optymalizacja w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
PN-EN 50380:2003 Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów fotowoltaicznych
PN-EN 50461:2007 Ogniwa słoneczne -- Karta informacyjna produktu i specyfikacja parametrów dla krystalicznych ogniw krzemowych

PN-EN 50513:2009 Płytki do ogniw słonecznych – Karta wyrobu i informacje techniczne dotyczące płytek z krystalicznego krzemu stosowanych do wytwarzania ogniw słonecznych

PN-EN 50530:2010/A1:2013-07 Wersja angielska Całkowita sprawność falowników fotowoltaicznych

PN-EN 50548:2011/A1:2014-02 Wersja angielska Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych

PN-EN 50548:2011/A2:2015-05 Wersja angielska Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych

PN-EN 50583-1:2016-02 Wersja angielska Fotowoltaika w budownictwie -- Część 1: BIPV moduły

PN-EN 50583-2:2016-02 Wersja angielska Fotowoltaika w budownictwie -- Część 2: BIPV systemy
PN-EN 60891:2002 Postępowanie zapewniające korekturę temperatury i natężenia promieniowania do pomierzonych charakterystyk prądowo napięciowych krystalicznych urządzeń krzemowo-fotowoltaicznych
PN-EN 60904-1:2002 Elementy fotowoltaiczne -- Część 1: Określanie fotowoltaicznych charakterystyk prądowo-napięciowych
PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne -- Część 1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych elementów fotowoltaicznych
PN-EN 60904-10:2002 Elementy fotowoltaiczne -- Część 10: Metody pomiaru liniowości
PN-EN 60904-2 Elementy fotowoltaiczne -- Część 2: Wymagania dotyczące wzorcowych ogniw słonecznych
PN-EN 60904-2:2002 Elementy fotowoltaiczne -- Część 2: Wymagania dla wzorcowych ogniw słonecznych
PN-EN 60904-2:2015-07 Wersja angielska Elementy fotowoltaiczne -- Część 2: Wymagania dotyczące
fotowoltaicznych elementów wzorcowych
PN-EN 60904-2:2008 Elementy fotowoltaiczne -- Część 2: Wymagania dla elementów wzorcowych do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego
PN-EN 60904-3:2002 Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych dla zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego
PN-EN 60904-3:2006 Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych dla zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego
PN-EN 60904-3:2008 Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego
PN-EN 60904-5:2002 Elementy fotowoltaiczne -- Część 5: Określanie równoważnej temperatury ogniwa (ETC) urządzeń fotowoltaicznych (PV) metodą napięcia przy otwartym obwodzie
PN-EN 60904-7 Elementy fotowoltaiczne -- Część 7: Obliczanie błędu wynikającego z niedopasowania spektralnego powstającego w trakcie testowania elementu fotowoltaicznego
PN-EN 60904-7:2002 Elementy fotowoltaiczne -- Część 7: Obliczanie błędu mieszaniny widmowej wprowadzanej przy badaniu urządzenia fotowoltaicznego
PN-EN 60904-7:2007 Elementy fotowoltaiczne -- Część 7: Obliczanie błędu wynikającego z niedopasowania spektralnego powstającego w trakcie testowania elementu fotowoltaicznego
PN-EN 60904-8 Elementy fotowoltaiczne -- Część 8: Pomiar czułości widmowej elementu fotowoltaicznego (PV)
PN-EN 60904-8:2002 Elementy fotowoltaiczne -- Część 8: Pomiar właściwości widmowej urządzenia fotowoltaicznego (PV)
PN-EN 60904-8:2014-12 Wersja angielska Elementy fotowoltaiczne -- Część 8: Pomiar odpowiedzi widmowej elementu fotowoltaicznego (PV)
PN-EN 60904-9:2008 Elementy fotowoltaiczne -- Część 9: Wymagania dla symulatorów promieniowania słonecznego
PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej -- Przewodnik
PN-EN 61194:2002 Parametry charakterystyczne autonomicznych systemów fotowoltaicznych (PV)
PN-EN 61215:2002 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
PN-EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
PN-EN 61277:2002 Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy -- Uwagi ogólne i przewodnik
PN-EN 61345:2002 Badanie UV dla modułów fotowoltaicznych (PV)
PN-EN 61427:2002 Ogniwa i baterie wtórne dla fotowoltaicznych systemów energii słonecznej. Wymagania ogólne i metody badań
PN-EN 61427:2005 Ogniwa i baterie wtórne dla fotowoltaicznych systemów energii słonecznej (PVES) -- Wymagania ogólne i metody badań

PN-EN 61427-1:2013-12 Wersja angielska Wtórne ogniwa i akumulatory wykorzystywane w celu magazynowania energii w systemach energetyki odnawialnej -- Wymagania ogólne i metody badan -- Część 1: Zastosowanie w systemach fotowoltaicznych nie podłączonych do publicznej sieci energetycznej
PN-EN 61646:2002 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z cienkimi warstwami -- Kwalifikacja konstrukcji i badanie typu
PN-EN 61646:2008 Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu
PN-EN 61683:2002 Układy fotowoltaiczne -- Stabilizatory mocy -- Procedura pomiaru sprawności
PN-EN 61701:2002 Badanie korozyjne modułów fotowoltaicznych (PV) mgłą solną
PN-EN 61702:2002 Znamionowanie bezpośrednio połączonych fotowoltaicznych (PV) układów pompujących
PN-EN 61721:2002 Podatność modułów fotowoltaicznych na zniszczenie na skutek przypadkowego uderzenia (badanie odporności na uderzenie)
PN-EN 61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego -- Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy
PN-EN 61725:2003 Przedstawianie analityczne dziennych profili słonecznych
PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych
PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań

PN-EN 61730-1:2007/A11:2015-06 Wersja angielska Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) --
Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji

PN-EN 61829:2016-04 Wersja angielska Panel modułów fotowoltaicznych (PV) -- Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych na miejscu ich instalacji
PN-EN 62093:2005 Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych -- Założenia kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego
PN-EN 62108:2008 Moduły fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami światła (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu

PN-EN 62116:2014-11 Wersja angielska Falowniki fotowoltaiczne włączone do publicznej sieci energetycznej --Procedura badania ochrony przed zanikiem napięcia
PN-EN 62124:2005 Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące -- Weryfikacja projektu

PN-EN 62670-1:2014-09 Wersja angielska Koncentratory fotowoltaiczne (CPV) -- Badanie wydajności -- Część 1: Warunki standardowe

PN-EN 62670-2:2015-11 Wersja angielska Koncentratory fotowoltaiczne (CPV) -- Badanie wydajności -- Część 2: Pomiar energii

PN-EN 62716:2014-02 Wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) -- Badanie korozji w atmosferze amoniaku

PN-EN 62716:2014-02/AC1:2015-04 Wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) -- Badanie korozji w atmosferze amoniaku

PN-EN 62759-1:2015-11 Wersja angielska Moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kontrola warunków transportu -- Część
1: Transport i przewóz opakowań zawierających moduły

PN-EN 62790:2015-05 Wersja angielska Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych -- Wymagania
bezpieczeństwa i badania
PN-EN 62817:2015-05 Wersja angielska Systemy fotowoltaiczne -- Kwalifikacja konstrukcji urządzeń śledzących
położenie słońca

PN-EN 62852:2015-05 Wersja angielska Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych -- Wymagania
bezpieczeństwa i badania

PN-HD 60364-7-712:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Słoneczne fotowoltaiczne (PV) systemy zasilania
PN-HD 60364-7-712:2016-05 Wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

PN-EN ISO 22975-3:2014-10 Wersja angielska Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powłoki absorbera

 

Normy dla biopaliw
PN-EN ISO 16559:2014-09 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

PN-EN ISO 16993:2015-05 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Przeliczanie wyników oznaczeń na różne stany

PN-EN ISO 17225-1:2014-07 Wersja polska Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN ISO 17225-2:2014-07 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy
peletów drzewnych
PN-EN ISO 17225-3:2014-07 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 3: Klasy
brykietów drzewnych

PN-EN ISO 17225-4:2014-07 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 4: Klasy
zrębków drzewnych

PN-EN ISO 17225-5:2014-08 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 5: Klasy
drewna kominkowego
PN-EN ISO 17225-6:2014-08 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 6: Klasy
peletów niedrzewnych
PN-EN ISO 17225-7:2014-08 Wersja angielska. Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 7: Klasy brykietów niedrzewnych

PN-EN ISO 17828:2016-02 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Określanie gęstości nasypowej

PN-EN ISO 17831-1:2016-02 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej
peletów i brykietów -- Część 1: Pelety

PN-EN ISO 17831-2:2016-02 Wersja angielska Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej
peletów i brykietów -- Część 2: Brykiety

 

Normy dla pomp ciepła

PN-EN 378-1+A2:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru; (oryg.); (gr. cen. V)
PN-EN 378-2+A2:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie; (oryg.); (gr. cen. V)
PN-EN 378-3+A1:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista; (oryg.); (gr. cen. K)
PN-EN 378-4+A1:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk; (oryg.); (gr. cen. M)

PN-EN 12102:2014-01 Wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania -- Pomiary hałasu -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej
PN-EN 12309-1:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o
obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 1: Terminy i definicje

PN-EN 12309-2:2015-09 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o
obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 2: Bezpieczeństwo

PN-EN 12309-7:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o
obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 7: Szczegółowe przepisy dla urządzeń hybrydowych

PN-EN 12309-3:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o
obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 3: Warunki badania

PN-EN 12309-4:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o
obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 4: Metody badania

PN-EN 12309-5:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o
obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 5: Wymagania

PN-EN 12309-6:2015-04 Wersja angielska Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o
obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 6: Obliczanie sprawności sezonowej

PN-EN 13136:2014-03 Wersja angielska Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy
bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń

PN-EN 14511-3:2013-12 Wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o
napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 3: Metody badań

PN-EN 16147:2011 Wersja polska Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Badanie i wymagania dotyczące znakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej

PN-EN 16147:2011/Ap1:2015-12 Wersja angielska Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej

PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2014-03 Wersja angielska Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Cześć 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy

 

INNE NORMY

PN-EN ISO/IEC 13273-1:2016-03 Wersja angielska Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii --
Wspólna międzynarodowa terminologia -- Część 1: Efektywność energetyczna

PN-EN ISO/IEC 13273-2:2016-03 Wersja angielska Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii --
Wspólna międzynarodowa terminologia -- Część 2: Odnawialne źródła energii

PN-EN 62282-3-200:2016-06 Wersja angielska Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-200: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Metody badan wydajności

 

 

 

 


 


 

 

 


 
 

 
 

 

 

 

 


 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum energetyki odnawialnej

Ciekawe linki

 

 

 Internetowe liczniki