Egzamin zawodowy – zadania praktyczne

Przykładowe zadanie z kwalifikacji B.34 wraz z kluczem

Zadanie egzaminacyjne

Określ współrzędne prostokątne oraz wysokość punktu  15  na podstawie pomiaru kąta poziomego, kąta pionowego  i odległości do punktu 15 ze stanowiska w punkcie 13 z kierunkiem nawiązania na punkt  14.  Współrzędne punktów 13,14  podano w tabeli.   Na stanowisku w punkcie 13 wykonaj pomiar wysokości instrumentu oraz  w dwóch położeniach lunety pomiar:
-kąta poziomego α (14-13-15),
-odległości poziomej d13-15 od stanowiska 13 do punktu 15,
-kąta pionowego Z15 do punktu 15.
Do pomiaru użyj tachimetru elektronicznego.
Po spoziomowaniu  i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania zadania.
Po obliczeniu współrzędnych punktu  15 i jego  wysokości skartuj punkty 13, 14, 15 na mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:100 i dokonaj interpolacji warstwic dla cięcia warstwicowego
1 m z warstwicami pomocniczymi.
Wyniki pomiarów kątowych podaj z dokładnością do 0,0001g, a wyniki pomiarów liniowych z dokładnością do 0,01 m.
Szkic sytuacyjny rozmieszczenia punktów.

Kryteria oceniania
               
                Rezultat 1
                W dzienniku obliczenia azymutu 13-14 i długości boku 13-14
1             wpisane oznaczenia punktów 13 i 14 i zwrotu boku 13-14
2             wpisane współrzędne X, Y punktu 13
3             wpisane współrzędne X, Y punktu 14
4             obliczona wartość przyrostów dx5,96=i dy=-2,10
5             obliczona wartość azymutu A13-14=378,4335
6             obliczona wartość azymutu A13-14+50=28,4335
7             obliczona długość d13-14=6,32
8             obliczona kontrola długoścD13-14=6,32
                Rezultat 2
                W dzienniku pomiaru kątów poziomych:
1             Wpisane stanowisko 13
2             Wpisane oznaczenie celów 14,15
3             Wpisane wartości odczytów do dwóch kierunków w pierwszym położeniu lunety
4             Wpisane wartości odczytów do dwóch kierunków w drugim położeniu lunety
5             Prawidłowo obliczone średnie kierunki w I położeniu lunety
6             Prawidłowo obliczone średnie kierunki w II położeniu lunety
7             Obliczona wartość kąta poziomego z I położenia lunet
8             Obliczona wartość kąta poziomego z II położenia lunet
9             Średnia wartość kąta poziomego α (13-14-15) wynosi 50,4000grada +-0,3000
10           Wpisana suma średnich odczytów OI i OII kol. 8
11           Wykonana kontrola (kol. 9)
12           Wartość kąta z kolumny 10 jest taka sama jak w kolumnie 8
               
Rezultat 3
                W dzienniku pomiaru długości:
1             Wpisane stanowisko 13
2             Wpisane oznaczenie celu 12
3             Wpisany odczyt długości  w I położeniu lunety
4             Wpisany odczyt długości  w II położeniu lunety
5             Obliczona średnia odległość13-15 wynosi 6,63+-0,10 m
6             Odległość policzona do 2 miejsc po przecinku
                Rezultat 4
                W dzienniku pomiaru kątów pionowych.
1             Wpisane stanowisko 13
2             Wpisane oznaczenie celu 15
3             Wpisane odczyty w I i II położeniu lunety.
4             Wpisana wartość kąta zenitalnego w I położeniu lunety
5             Wpisana wartość kąta zenitalnego w II położeniu lunety
6             Wpisana średnia  wartość kąta zenitalnego do punktu 12
7             Obliczony błąd indeksu.
8             Wykonana kontrola w kolumnie 10
9             Wartość kąta zenitalnego i będu indeksu w kolumnie 10 zgadza się z kolumną 8
                Rezultat 6
                Obliczenie współrzędnych i wysokości punktu 12
1             Współrzędna X punktu 15  wynosi X15=100,00+-0,10 m
2             Współrzędna Y punktu 15  wynosi Y15=105,00+-0,10 m
3             Wysokość punktu 15 wynosi H15=203,23
                Rezultat 5
                Mapa sytuacyjno-wysokościowa
1             Prawidłowo skartowany punkt 13
2             Prawidłowo skartowany punkt 14
3             Prawidłowo skartowany punkt 15
4             Prawidłowo wykonana interpolacja warstwic między punktami
5             Prawidłowo opisane warstwice – zgodnie ze spadkiem
                Przebieg egzaminu
1             Uczeń prawidłowo spoziomował i scentrował instrument
2             Uczeń posługiwał się bezpiecznie sprzętem geodezyjnym
3             Uczeń uporządkował stanowisko po zakończeniu pracy
 

Przykładowe zadanie z kwalifikacji B.35

 

Wytyczenie osi trasy drogowej

Zaprojektuj trasę drogową mając dane współrzędne punktów początku i końca trasy oraz wierzchołki łuków kołowych. Punkty wierzchołkowe łuków są dostępne do pomiaru.

Oblicz dane do wytyczenia punktów głównych łuków kołowych przyjmując promień pierwszego łuku równy 50 m, a drugiego łuku 30 m.  Oblicz dane do wytyczenia punktów pośrednich dla pierwszego łuku co 20 m metodą ortogonalną od stycznej P1-W1 i do wytyczenia punktów pośrednich dla drugiego łuku co 10 m metodą biegunową od stycznej P2-W2.

Oblicz współrzędne punktów głównych łuku.

Oblicz długość całej trasy, podziel  ją na odcinki hektometrowe oraz podaj, w jakiej odległości od początku trasy znajdować się będą punkty główne łuków.

Sporządź szkic dokumentacyjny do wytyczenia osi trasy drogowej.

Kryteria oceniania

 1. Obliczenie kąta wierzchołkowego przy W1 = 102,5516g
 2. Obliczenie kąta zwrotu stycznych α = 97,4484g
 3. Obliczenie stycznej  t1 = 48,04 m
 4. Obliczenie długości odcinka WS1 = 19,34 m
 5. Obliczenie współrzędnej X punktu P1, XP1=728,71 m
 6. Obliczenie współrzędnej Y punktu P1, YP1=827,53 m
 7. Obliczenie współrzędnej X punktu K1, XK1 =717,56 m
 8. Obliczenie współrzędnej Y punktu K1, YK1=895,91 m
 9. Obliczenie współrzędnej X punktu S1, YS1=736,90 m
 10. Obliczenie współrzędnej Y punktu S1, YS1=863,93 m
 11. Obliczenie kąta wierzchołkowego przy W2 = 112,2722g
 12. Obliczenie kąta zwrotu stycznych α = 87,7278g
 13. Obliczenie stycznej  t2 = 24,71 m
 14. Obliczenie długości odcinka WS2 = 8,87 m
 15. Obliczenie współrzędnej X punktu P2, XP2=706,76 m
 16. Obliczenie współrzędnej Y punktu P2, YP2=904,02 m
 17. Obliczenie współrzędnej X punktu K2, XK2 =668,65 m
 18. Obliczenie współrzędnej Y punktu K2, YK2=902,30 m
 19. Obliczenie współrzędnej X punktu S2, YS2=687,40 m
 20. Obliczenie współrzędnej Y punktu S2, YS2=909,09 m
 21. Obliczenie danych do tyczenia punktów pośrednich

 

Szkic dokummentacyjny w trakcie opracowywania.

Wyznaczenie łuku poziomego

W terenie  pomierzono punkty A i B leżące na stycznych oraz wierzchołek W łuku kołowego i obliczono ich współrzędne. Oblicz współrzędne punktów głównych łuku wiedząc, że promień wynosi 250,00m. Określ kilometraż trasy dla punktów głównych łuku i punktów hektometrowych na całej trasie jeżeli punkt A jest początkiem trasy o kilometrażu 0/0. Oblicz dane do tyczenia punktów głównych oraz punktów pośrednich na łuku. Punkty pośrednie do środka łuku wyznacz metodą biegunową od stycznej, a punktu pośrednie za środkiem łuku wyznacz metodą ortogonalną od drugiej stycznej.

Nr punktu

X

Y

A

645,14

398,72

W

798,43

912,55

B

143,85

664,51

Przykładowe zadanie z kwalifikacji B.36

Dokonaj podziału działki o numerze ewidencyjnym 16-442 na trzy działki o równych powierzchniach, linie podziału powinny być prostopadłe do boku działki oznaczonego numerami punktów 16-596 i 16-598. Działki o numerach ewidencyjnych 16-616 i 16-439 są drogami. Oblicz współrzędne punktów granicznych nowo utworzonych działek i ich czołówki. Dane do wykonania zadania poniżej.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.