Egzamin zawodowy – zadania praktyczne

Przykładowe zadanie z kwalifikacji B.34 wraz z kluczem

Zadanie egzaminacyjne

Określ współrzędne prostokątne oraz wysokość punktu  15  na podstawie pomiaru kąta poziomego, kąta pionowego  i odległości do punktu 15 ze stanowiska w punkcie 13 z kierunkiem nawiązania na punkt  14.  Współrzędne punktów 13,14  podano w tabeli.   Na stanowisku w punkcie 13 wykonaj pomiar wysokości instrumentu oraz  w dwóch położeniach lunety pomiar:
-kąta poziomego α (14-13-15),
-odległości poziomej d13-15 od stanowiska 13 do punktu 15,
-kąta pionowego Z15 do punktu 15.
Do pomiaru użyj tachimetru elektronicznego.
Po spoziomowaniu  i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania zadania.
Po obliczeniu współrzędnych punktu  15 i jego  wysokości skartuj punkty 13, 14, 15 na mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:100 i dokonaj interpolacji warstwic dla cięcia warstwicowego
1 m z warstwicami pomocniczymi.
Wyniki pomiarów kątowych podaj z dokładnością do 0,0001g, a wyniki pomiarów liniowych z dokładnością do 0,01 m.
Szkic sytuacyjny rozmieszczenia punktów.

Kryteria oceniania
               
                Rezultat 1
                W dzienniku obliczenia azymutu 13-14 i długości boku 13-14
1             wpisane oznaczenia punktów 13 i 14 i zwrotu boku 13-14
2             wpisane współrzędne X, Y punktu 13
3             wpisane współrzędne X, Y punktu 14
4             obliczona wartość przyrostów dx5,96=i dy=-2,10
5             obliczona wartość azymutu A13-14=378,4335
6             obliczona wartość azymutu A13-14+50=28,4335
7             obliczona długość d13-14=6,32
8             obliczona kontrola długoścD13-14=6,32
                Rezultat 2
                W dzienniku pomiaru kątów poziomych:
1             Wpisane stanowisko 13
2             Wpisane oznaczenie celów 14,15
3             Wpisane wartości odczytów do dwóch kierunków w pierwszym położeniu lunety
4             Wpisane wartości odczytów do dwóch kierunków w drugim położeniu lunety
5             Prawidłowo obliczone średnie kierunki w I położeniu lunety
6             Prawidłowo obliczone średnie kierunki w II położeniu lunety
7             Obliczona wartość kąta poziomego z I położenia lunet
8             Obliczona wartość kąta poziomego z II położenia lunet
9             Średnia wartość kąta poziomego α (13-14-15) wynosi 50,4000grada +-0,3000
10           Wpisana suma średnich odczytów OI i OII kol. 8
11           Wykonana kontrola (kol. 9)
12           Wartość kąta z kolumny 10 jest taka sama jak w kolumnie 8
               
Rezultat 3
                W dzienniku pomiaru długości:
1             Wpisane stanowisko 13
2             Wpisane oznaczenie celu 12
3             Wpisany odczyt długości  w I położeniu lunety
4             Wpisany odczyt długości  w II położeniu lunety
5             Obliczona średnia odległość13-15 wynosi 6,63+-0,10 m
6             Odległość policzona do 2 miejsc po przecinku
                Rezultat 4
                W dzienniku pomiaru kątów pionowych.
1             Wpisane stanowisko 13
2             Wpisane oznaczenie celu 15
3             Wpisane odczyty w I i II położeniu lunety.
4             Wpisana wartość kąta zenitalnego w I położeniu lunety
5             Wpisana wartość kąta zenitalnego w II położeniu lunety
6             Wpisana średnia  wartość kąta zenitalnego do punktu 12
7             Obliczony błąd indeksu.
8             Wykonana kontrola w kolumnie 10
9             Wartość kąta zenitalnego i będu indeksu w kolumnie 10 zgadza się z kolumną 8
                Rezultat 6
                Obliczenie współrzędnych i wysokości punktu 12
1             Współrzędna X punktu 15  wynosi X15=100,00+-0,10 m
2             Współrzędna Y punktu 15  wynosi Y15=105,00+-0,10 m
3             Wysokość punktu 15 wynosi H15=203,23
                Rezultat 5
                Mapa sytuacyjno-wysokościowa
1             Prawidłowo skartowany punkt 13
2             Prawidłowo skartowany punkt 14
3             Prawidłowo skartowany punkt 15
4             Prawidłowo wykonana interpolacja warstwic między punktami
5             Prawidłowo opisane warstwice – zgodnie ze spadkiem
                Przebieg egzaminu
1             Uczeń prawidłowo spoziomował i scentrował instrument
2             Uczeń posługiwał się bezpiecznie sprzętem geodezyjnym
3             Uczeń uporządkował stanowisko po zakończeniu pracy
 

Przykładowe zadanie z kwalifikacji B.35

 

Wytyczenie osi trasy drogowej

Zaprojektuj trasę drogową mając dane współrzędne punktów początku i końca trasy oraz wierzchołki łuków kołowych. Punkty wierzchołkowe łuków są dostępne do pomiaru.

Oblicz dane do wytyczenia punktów głównych łuków kołowych przyjmując promień pierwszego łuku równy 50 m, a drugiego łuku 30 m.  Oblicz dane do wytyczenia punktów pośrednich dla pierwszego łuku co 20 m metodą ortogonalną od stycznej P1-W1 i do wytyczenia punktów pośrednich dla drugiego łuku co 10 m metodą biegunową od stycznej P2-W2.

Oblicz współrzędne punktów głównych łuku.

Oblicz długość całej trasy, podziel  ją na odcinki hektometrowe oraz podaj, w jakiej odległości od początku trasy znajdować się będą punkty główne łuków.

Sporządź szkic dokumentacyjny do wytyczenia osi trasy drogowej.

Kryteria oceniania

 1. Obliczenie kąta wierzchołkowego przy W1 = 102,5516g
 2. Obliczenie kąta zwrotu stycznych α = 97,4484g
 3. Obliczenie stycznej  t1 = 48,04 m
 4. Obliczenie długości odcinka WS1 = 19,34 m
 5. Obliczenie współrzędnej X punktu P1, XP1=728,71 m
 6. Obliczenie współrzędnej Y punktu P1, YP1=827,53 m
 7. Obliczenie współrzędnej X punktu K1, XK1 =717,56 m
 8. Obliczenie współrzędnej Y punktu K1, YK1=895,91 m
 9. Obliczenie współrzędnej X punktu S1, YS1=736,90 m
 10. Obliczenie współrzędnej Y punktu S1, YS1=863,93 m
 11. Obliczenie kąta wierzchołkowego przy W2 = 112,2722g
 12. Obliczenie kąta zwrotu stycznych α = 87,7278g
 13. Obliczenie stycznej  t2 = 24,71 m
 14. Obliczenie długości odcinka WS2 = 8,87 m
 15. Obliczenie współrzędnej X punktu P2, XP2=706,76 m
 16. Obliczenie współrzędnej Y punktu P2, YP2=904,02 m
 17. Obliczenie współrzędnej X punktu K2, XK2 =668,65 m
 18. Obliczenie współrzędnej Y punktu K2, YK2=902,30 m
 19. Obliczenie współrzędnej X punktu S2, YS2=687,40 m
 20. Obliczenie współrzędnej Y punktu S2, YS2=909,09 m
 21. Obliczenie danych do tyczenia punktów pośrednich

 

Szkic dokummentacyjny w trakcie opracowywania.

Wyznaczenie łuku poziomego

W terenie  pomierzono punkty A i B leżące na stycznych oraz wierzchołek W łuku kołowego i obliczono ich współrzędne. Oblicz współrzędne punktów głównych łuku wiedząc, że promień wynosi 250,00m. Określ kilometraż trasy dla punktów głównych łuku i punktów hektometrowych na całej trasie jeżeli punkt A jest początkiem trasy o kilometrażu 0/0. Oblicz dane do tyczenia punktów głównych oraz punktów pośrednich na łuku. Punkty pośrednie do środka łuku wyznacz metodą biegunową od stycznej, a punktu pośrednie za środkiem łuku wyznacz metodą ortogonalną od drugiej stycznej.

Nr punktu

X

Y

A

645,14

398,72

W

798,43

912,55

B

143,85

664,51

Przykładowe zadanie z kwalifikacji B.36

Dokonaj podziału działki o numerze ewidencyjnym 16-442 na trzy działki o równych powierzchniach, linie podziału powinny być prostopadłe do boku działki oznaczonego numerami punktów 16-596 i 16-598. Działki o numerach ewidencyjnych 16-616 i 16-439 są drogami. Oblicz współrzędne punktów granicznych nowo utworzonych działek i ich czołówki. Dane do wykonania zadania poniżej.