Testy

Przykładowe zadania testowe z kwalifikacji B.34

Zadanie 1.

Na przedstawionym obok fragmencie mapy na budynku umieszczono opis „b2”

Takim opisem oznacza się:

 1. budynek w budowie – planowane 2 kondygnacje
 2. budynek mieszkalny dwukondygnacyjny
 3. budynek biurowy dwukondygnacyjny
 4. budynek biurowy dwupiętrowy

Zadanie 2.

Na tym samym fragmencie mapy znajdują się dwa włazy okrągłe kanalizacji sanitarnej, jaki opis powinien znajdować się obok symboli włazów:

 1. opis: ks z rzędną określającą wysokość przewodu
 2. opis: ks z rzędną określającą wysokość włazu
 3. opis: k z rzędną określającą wysokość przewodu
 4. opis: k z rzędną określającą wysokość włazu

Zadanie 3.

Poniższy szkic powstał podczas pomiaru sytuacji metodą:

 1. domiarów prostokątnych
 2. wcięć
 3. przedłużeń
 4. biegunową

Zadanie 4.

Przedstawionym na zdjęciu instrumentem można wykonać:

 1. bezpośredni pomiar długości
 2. pośredni pomiar długości
 3. niwelację precyzyjną
 4. niwelację techniczną

Zadanie 5.

Wyznaczenie wysokości krzyża na niedostępnej wieży kościelnej wymaga zastosowania:

 1. metody niwelacji barycznej
 2. metody niwelacji trygonometrycznej
 3. metody niwelacji geometrycznej
 4. metody przeniesienia wysokości

Zadanie 6.

Zadanie Hansena w geodezji polega na :

 1. wyznaczeniu współrzędnych punktu szukanego na podstawie pomiarów kątów z punktu szukanego do dwóch punktów znanych
 2. wyznaczenie współrzędnych punktu szukanego na podstawie pomiarów kątów i długości z punktu szukanego do dwóch punktów znanych
 3. równoczesnym wyznaczeniu współrzędnych dwóch punktów szukanych na podstawie pomiarów kątów z punktów szukanych do dwóch punktów znanych
 4. równoczesnym wyznaczeniu współrzędnych dwóch punktów szukanych na podstawie pomiarów kątów i długości z punktów szukanych do dwóch punktów znanych

Zadanie 7.

Na mapie zasadniczej opisy nazw ulic, alei i placów pisze się wg następujących zasad:

 1. do nazw ulic alei i placów stosuje się skróty odpowiednio „ul., al., pl”
 2. nazwy ulic alei i placów pisze się bez żadnych skrótów
 3. nazwy ulic pisze się bez skrótu ul., do alei i placów stosuje się skróty odpowiednio al., pl.
 4. Nazwy ulic i alei pisze się bez skrótu ul., i al., do nazw placów stosuje się pl.

Zadanie 8.

Poniżej przedstawiony dziennik zawiera dane z pomiaru:

 1. niwelacji terenowej metodą punktów rozproszonych
 2. sytuacyjno-wysokościowego metoda biegunową
 3. tachimetrycznego za pomocą teodolitu
 4. sytuacyjno-wysokościowego metoda niwelacji trygonometrycznej

Zadanie 9.

Wyznaczenie współrzędnych punktów metodą wcięcia wstecz wymaga wykonania następujących obserwacji:

 1. pomiaru długości i kierunków z punktu wcinanego do dwóch punktów o znanych współrzędnych
 2. pomiaru kierunków z punktu wcinanego do trzech punktów o znanych współrzędnych
 3. pomiaru długości z dwóch punktów o znanych współrzędnych do punktu wcinanego
 4. pomiaru kierunków z trzech punktów o znanych współrzędnych do punktu wcinanego

Zadanie 10.

W celu wyznaczenia położenia i wysokości bezwzględnej punktu niedostępnego do pomiaru bezpośredniego metoda przestrzennego wcięcia w przód należy wykonać następujące obserwacje:

 1. z dwóch punktów bazowych dowolnie usytuowanych – kąty poziome i pionowe do punktu wcinanego oraz wysokości instrumentu
 2. z dwóch punktów bazowych o znanych współrzędnych XYH – kąty poziome i pionowe do punktu wcinanego, wysokość instrumentu oraz długość bazy
 3. z dwóch punktów bazowych o znanych współrzędnych XYH – kąty poziome i pionowe do punktu wcinanego, wysokości instrumentu i przewyższenie pomiędzy punktami bazy
 4. z dwóch punktów bazowych o znanych współrzędnych XYZ – kąty poziome i pionowe do punktu wcinanego oraz wysokości instrumentu

Zadanie 11.

Wykonano pomiar taśmą odcinka o długości 150m z błędem średnim +/- 6cm. Błąd względy tego pomiaru wyniesie:

 1. 1:2 500
 2. 1:9 000
 3. 1:5 000
 4. 1:1 500

Zadanie 12.

Jaki będzie odczyt na łacie wprzód aby zrealizować H proj = 173.000 , jeżeli H rep = 175.000, odczyt na Lacie wstecz wynosi 0925.

 1. 2925
 2. 0975
 3. 2825
 4. 0955

 

Zadanie 13.

Godło na arkuszu mapy zasadniczej 6.229.19.4.25.4.4 oznacza mapę sporządzoną:

 1. w skali 1:500 w układzie współrzędnych 2000
 2. w skali 1:1000 w układzie współrzędnych 2000
 3. w skali 1:500 w układzie współrzędnych 1965
 4. w skali 1:1000 w układzie współrzędnych 1965

Zadanie 14

Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do:

 1. wojewody
 2. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
 3. starosty
 4. marszałka województwa

Zadanie 15.

Materiały zasobu bazowego i użytkowego tracą swą przydatność użytkową:

 1. od upływie trzech lat od chwili przyjęcia ich do zasobu
 2. gdy zostały zniszczone, a ich odnowienie na podstawie dokumentów istniejących w zasobie nie jest możliwe
 3. gdy stały się nieaktualne i minęło trzy lata od przyjęcia ich do zasobu
 4. gdy na ich podstawie zostały wykonane kopie zabezpieczające

Zadanie 16

Skrót EMUiA oznacza bazę danych
         A. ewidencji miast, ulic i adresów.
        B. widencji miejscowości, ulic i adresów.
        C. ewidencji miast, urzędów i adresów.
        D. ewidencji miejscowości, urzędów i adresów.

Zadanie 17

Jaką metodę pomiaru wysokości słupa energetycznego przedstawia rysunek?

             A.   Niwelację precyzyjną.
B.   Niwelację techniczną.
C.   Niwelację geometryczną.
D.   Niwelację trygonometryczną.

Zadanie 18

Podczas pomiaru tachimetrycznego wykorzystuje się punkty osnowy:

 1. wysokościowej
 2. poziomej
 3. wysokościowej i poziomej
 4. poziomej i czasami wysokościowej

Zadanie19

Wartość przewyższenia h jako przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym o podstawie równej długości d i  kącie nachylenia (celowej) α obliczamy ze wzoru

 1. d·tgα
 2. d·ctgα
 3. tgα ·d
 4. tgα d

Zadanie 20

Jakościowe i ilościowe zagospodarowanie terenu przedstawione jest na mapach

 1. gospodarczych.
 2. sozologicznych.
 3. fizjograficznych.
 4. Demograficznych

Prawidłowe odpowiedzi do zadań testowych z kwalifikacji B.34

1.C, 2.D, 3.C, 4.B, 5.B, 6.D, 7.C, 8.B, 9.B, 10.B, 11.A, 12.A, 13.A, 14.D, 15.B, 16.B, 17.B, 18.C, 19.A, 20.A

Przykładowe zadania testowe z kwalifikacji B.35

 Zadanie 1

 Z czynności wytyczenia obiektu budowlanego w terenie geodeta sporządza dokument nazywany

A. szkicem tyczenia.
B. szkicem sytuacyjnym.
C. szkicem dokumentacyjnym.
D. planem zagospodarowania działki.
 Zadanie 2
 Szkicem dokumentacyjnym jest szkic
A. archiwalny pomiaru sytuacyjnego terenu.
B. przedstawiający elementy projektu budowli.
D. zawierający wyniki pomiaru inwentaryzacyjnego.
C. zawierający wyniki geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki
 
 Zadanie3 
            Pochylenie odcinka linii AB wynosi iAB = -1%. Odległość pozioma między punktami A i B wynosi 100,00m. Ile                  wynosi różnica wysokości ∆hAB ?
A. -1,00 m
B. -0,10 m
C. 0,10 m
D. 1,00 m
 
            Zadanie 4
            Obiektem budowlanym nie jest
A. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
B. budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową.
C. tymczasowy obiekt budowlany.
D. obiekt małej architektury.
            Zadanie 5
            Sieci telekomunikacyjne na mapie zasadniczej kreśli się kolorem
A.  pomarańczowym.
B. fioletowym.
C. brązowym.
D. zielonym.
              Zadanie 6
             Jeżeli występują rozbieżności między wynikami pomiarów wykonywanych w trakcie budowy a projektem, fakt                 ten należy odnotować
A. na szkicu tyczenia.
B. w dzienniku budowy.
C. w dzienniku pomiarowym.
D. na szkicu dokumentacyjnym.
 
              Zadanie 7.
              Inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu wykonuje się na podstawie
A. danych branżowych.
B. bezpośredniego pomiaru w wykopie.
C. dokumentacji projektowej.
D. odczytu ułożenia przewodu z mapy.
              Zadanie 8
              Przy prowadzeniu mapy zasadniczej w systemie nakładek tematycznych rzeźbę terenu przedstawia się na:
A. nakładce W
B. nakładce R
C. nakładce E
D. nakładce S
 
Zadanie 9
W której grupy dokładnościowej należą elementy naziemne uzbrojenia podziemnego terenu.
   A. pierwszej.
   B. drugiej.
   C. trzeciej.
   D są wyłączone do oddzielnej klasyfikacji.
 
Zadanie 10
Niwelację trasy drogowej wykonuje się metodą
A.  profilów podłużnych i poprzecznych.
B.  punktów rozproszonych.
C.  tachimetryczną.
                            D.  siatkową
 
      Zadanie 11
Pomiary realizacyjne zajmują się:
A. przeniesieniem w teren z wymaganą dokładnością projektów budowli
B. opisaniem w przyjętej formie usytuowania w przestrzeni istniejącego  naturalnego i sztucznego pokrycia terenu
C. opisaniem zmian w usytuowaniu w  przestrzeni i w położeniu wzajemnym obiektów sztucznych i naturalnych
D. określeniem wielkości odkształceń obiektów
 
Zadanie 12
Pomiary geodezyjne związane z tyczeniem obiektów w terenie oraz z robotami budowlanymi i montażowymi należy oprzeć na geodezyjnej osnowie
A. pomiarowej
B. szczegółowej
C. realizacyjnej
D. dwufunkcyjnej
 
Zadanie 13
Mapa do celów projektowych powinna obejmować teren inwestycji oraz tereny otaczające w pasie co najmniej:
A. 20 m
B. 30 m
C. 40 m
D. 50 m
 
Zadanie 14
Szkic dokumentacyjny wykonuje się:
A. przed tyczeniem obiektu
B. w trakcie tyczenia obiektu
C. po wytyczeniu obiektu
D. na różnych etapach tyczenia obiektu
 
Zadanie 15
Pomiary inwentaryzacyjne zajmują się:
A. przeniesieniem w teren z wymaganą dokładnością projektów budowli
B. opisaniem w przyjętej formie usytuowania w przestrzeni istniejącego naturalnego i sztucznego pokrycia terenu
C. opisaniem zmian w usytuowaniu w  przestrzeni i w położeniu wzajemnym obiektów sztucznych i naturalnych
D.określeniem wielkości odkształceń obiektów
Zadanie 16
Szkic tyczenia wykonuje się:
A. przed tyczeniem obiektuw
B. trakcie tyczenia obiektu
C. po wytyczeniu obiektu
D. na różnych etapach tyczenia obiektu
Zadanie 17
Minimalna ilość punktów koniecznych do wyznaczenia rozjazdu zwyczajnego w torze kolejowym wynosi
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Zadanie 18
Kontrolą pomiarów realizacyjnych objęte są 
A. wszystkie etapy prac związane z tyczeniem obiektu.
B. poziome wymiary wykopów i nasypów
C. nachylenia skarp
D. spadki podłużne
          
Zadanie 19
Dokumentację pomiarów przemieszczeń i odkształceń należy przechowywać przez 
A. pierwszy rok eksploatacji obiektu.
B. cały okres eksploatacji obiektu
C. dwa lata eksploatacji obiektu
D. pięć lat eksploatacji obiektu
 
Zadanie 20      
Punkty umieszczone na budowli i charakteryzujące jej ruchy nazywamy punktami
A. sprawdzającymi.
B. kontrolowanymi.
C. ubezpieczającymi.
D. zabezpieczającymi.
 
Zadanie 21      
Rysunek przedstawia tyczenie prostej metodą
A. ze środka.
B. na siebie.
C. w przód.
D. wstecz .
.
Zadanie 22
Inwentaryzowany przewód uzbrojenia terenu należy pomierzyć na podstawie
A. danych zawartych w projekcie.
B. istniejącej osnowy pomiarowej.
C. granic użytków gruntowych.
D. punktów mających cechę wysokościową
 
Zadanie 23
Potwierdzenie wykonania pomiarów w dokumentacji geodezyjnej może dokonać osoba
A. szczególnych predyspozycjach.
B. wyznaczona przez starostę powiatu.
C. posiadająca uprawnienia zawodowe.
D. dużym doświadczeniu zawodowym.
Zadanie 24
Ustalenie dokładności wyznaczenia przemieszczeń wynika
A. z określenia granicznego błędu wyznaczenia przemieszczeń.
B. ze średniego błędu zastosowanej metody pomiaru.
C. ze sposobu identyfikacji punktów stałych.
D. z błędu pomiaru osnowy.
Zadanie 25
Na mapie zasadniczej, znakiem umownym oznaczenia armatury naziemnych uzbrojenia podziemnego dla sieci elektroenergetycznej jest
A. e
B. en
C. n
D. En
Zadanie 26
Łuk koszowy to:
A.  krzywa o zmiennej w sposób ciągły krzywiźnie.
B. kilka łuków kołowych o różnych promieniach następujących po sobie w odpowiedni sposób.
C.  kombinacja kolejno po sobie następujących łuków: kołowego, klotoidy, kołowego.
D. kombinacja połączonych ze sobą klotoid.
 
Zadanie 27
Biklotoidę można zrealizować gdy:
A. kąt zwrotu stycznych głównych będzie równy iloczynowi kątów zwrotu stycznych poszczególnych          klotoid.
B. kąt zwrotu stycznych głównych będzie równy sumie kątów zwrotu stycznych poszczególnych klotoid.
C. kąt zwrotu stycznych głównych będzie równy różnicy kątów zwrotu stycznych poszczególnych klotoid.
D. kąt   zwrotu   stycznych   głównych  będzie   równy   średniej   wartości   z  kątów   zwrotu   stycznych       poszczególnych klotoid.
 
Zadanie 28
W projekcie regulacji torów wykres kątów sporządza się na podstawie:
A. przeprowadzonego pomiaru rzędnych i odciętych względem osnowy sytuacyjnej.
B. przeprowadzonego pomiaru metodą biegunową za pomocą total stadion.
C. przeprowadzonego pomiaru metodą strzałek.
D. przeprowadzonego pomiaru rozstawu osi szyn.
 
Zadanie 29
Początek rozjazdu zwyczajnego torów znajduje się:
A. w punkcie dziobowym krzyżownicy.
B. początku iglicy.
C. w punkcie geometrycznym rozjazdu.
D. w miejscu styku szyn od strony iglicy.
 
Zadanie 30
Symbole określające typ rozjazdu S42 – 265 -1:10 oznaczają kolejno:
A. symbol typu użytej stali – długość rozjazdu – skos rozjazdu.

B. symbol typu użytych szyn – długość rozjazdu – skos rozjazdu.

C. symbol typu użytych szyn – promień toru odgałęźnego – skos rozjazdu.
D. symbol typu użytych szyn – promień toru odgałęźnego – stosunek długości toru odgałęźnego do długości toru zasadniczego.
 
Zadanie 31
Rama geodezyjna to:
 A. osnowa realizacyjna w postaci prostokąta, związana geometrycznie z  układem osiowym obiektu            budowlanego.
B. geodezyjnie wytyczony zasięg budowli, najczęściej w formie prostokąta.
C. przybite poziomo na palach deski, umiejscowione w narożnikach budowli poza zasięgiem wykopów.

D. linia łącząca zewnętrzne punkty osnowy realizacyjnej obiektu budowlanego.

 
Zadanie 32
 Wskaźnik konstrukcyjny to:
A. znak przeznaczony do wskazywania miejsca montażu elementu konstrukcyjnego .
B. symbol  literowo  – cyfrowy elementu konstrukcyjnego,  wyznaczający jego  pozycję  w  wykazie            materiałowym projektu.
C. znak na elemencie konstrukcyjnym wyznaczający jego środek geometryczny .
D.  parametr określający wytrzymałość danego elementu konstrukcyjnego, np. na zginanie.
 
Zadanie 33
Odchyłka montażu, stanowiąca różnicę między istniejącym położeniem elementu konstrukcyjnego a jego położeniem określonym przez wskaźnik konstrukcyjny jest wynikiem:
A. wpływu błędów wytyczenia wskaźników konstrukcyjnych .
B. wpływ błędów usytuowania elementu konstrukcyjnego w położeniu wyznaczonym wskaźnikami.
C. łącznego wpływu błędów tyczenia wskaźników konstrukcyjnych i usytuowania według nich elementu.
D. złego określenia położenia osi konstrukcyjnej danego elementu w projekcie.
 
Zadanie 34
Profilem terenu nazywamy:

A. rysunek zawierający zgeneralizowaną krawędź przecięcia terenu z płaszczyzną pionową poprowadzoną przez linię obranej trasy.

B. rysunek lokalizujący w płaszczyźnie pionowej urządzenia podziemne wzdłuż obranej trasy.
C. rysunek  zawierający  zgeneralizowaną krawędź przecięcia  terenu  z płaszczyzną pionową  wraz z usytuowaniem urządzeń podziemnych, wykonany wzdłuż linii obranej trasy.
D. podłużne i poprzeczne przekroje terenu narysowane w dwóch różnych skalach: innej wysokościowej i innej odległościowej.
 
Zadanie 35
Tolerancją wymiarową nazywamy:

            A.  dokładność zrealizowania zadanego projektem wymiaru.

            B.  dozwolone normą odchyłki od wielkości nominalnej.
            C.  różnicę górnego i dolnego wymiaru tolerowanego.
             D.  przedział zawarty między wymiarem nominalnym powiększonym o odchyłkę montażową górna, a wymiarem               nominalnym pomniejszonym o odchyłkę montażową dolną.
 
Zadanie 36
Krzywizna łuku kołowego to:
            A. stosunek promienia łuku do długości łuku
            B. stosunek długości  łuku do promienia łuku
            C. odwrotność promienia łuku
            B. odwrotność długości łuku
 
Zadanie  37
Program wykonywania badań przemieszczeń i odkształceń powinien zawierać:

          A. plan osnowy i plan punktów kontrolnych

            B. opis warunków geologicznych i geotechnicznych
            C. harmonogram obserwacji
            D. sposób identyfikacji punktów stałych
 
Zadanie 38
Przy realizacji cieków wodnych powinny być wytyczone w szczególności:

            A. granice pasa cieku

            B. przekroje podłużne i poprzeczne
            C. linie zalewowe zbiorników wodnych
            D. linie energetyczne przechodzące nad działami wodnymi
 
Zadanie 39
             Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy sporządzony po jej zakończeniu powinien                             zawierać:      
            A. opinię co do metryki budowli

            B.  szkice tyczenia

            C.  szkice kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego

            D. operat pomiarów przemieszczeń i odkształceń
 
       Zadanie 40
                    Przedmiotem tyczenia w odniesieniu do zakładu przemysłowego są:
             A. granice zewnętrzne zakładu
             B. granice rezerwy terenowej
             C. układ komunikacyjny zakładu
             D. granice obszarów przeznaczonych dla poszczególnych wykonawców
 

Prawidłowe odpowiedzi do pytań testowych z kwalifikacji B.35

A.1, 2.D, 3.A, 4.C, 5.A, 6.B, 7.B, 8.A, 9.A, 10.A, 11.A, 12.C , 13.B, 14.A, 15.B, 16.C, 17.A, 18.A, 19.B, 20.B, 21.A, 22.B, 23.C, 24.A, 25.A, 26.B, 27.B, 28.C, 29.D, 30.C, 31.A, 32.C, 33.C, 34.A, 35.C, 36.C, 37, A, C, D , 38.B, 39.B, C, D, 40.A,B.D

 

Przykładowe zadania testowe z kwalifikacji B.36

 
Zadanie 1.
Zdolność produkcyjna gleb jest czynnikiem, który zadecyduje o podziale gleb na
A. klasy bonitacyjne.
B. użytki gruntowe.
C. użytki zielone.
D. użytki rolne.
Zadanie 2
Klasyfikacją gleboznawczą nie są objęte użytki gruntowe oznaczone symbolem
A. E/RV
B. Bi
C. S/RIIIa
D. Ps
 
Zadanie 3
Użytek gruntowy jest to obszar gruntu
A. wyodrębniony ze względu na jednolity sposób użytkowania lub zagospodarowania.
B. ciągły i wyodrębniony ze względu na jednolity sposób użytkowani lub zagospodarowania.
C. ciągły i wyodrębniony ze względu na jednolity sposób użytkowana lub władania.
D. ciągły i wyodrębniony ze względu na jednolity sposób władania lub zagospodarowania.
 
Zadanie 4
Symbol Bz oznacza
A. tereny przemysłowe.
B. inne tereny zabudowane.
C. zurbanizowane tereny niezabudowane.
D. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
Zadanie 5
Mapa ewidencyjna tworzona jest w skali
A.1:5 000.
B. 1:5 000 i 1:1 000.
C. 1:5 000, 1:1 000 i 1:2 000.
D. 1:500, 1:1 000, 1:2 000 lub 1:5 000.
 
Zadanie 6
Treścią mapy ewidencyjnej jest
A. kontur budynku.
B. uzbrojenie terenu.
C. rzeźba terenu.
D. mała architektura.
 
Zadanie 7
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków jest to wprowadzanie
A. zmian do bazy danych ewidencyjnych z urzędu.
B. udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych na wniosek strony.
C. udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych z urzędu lub na wniosek strony.
D. zmian do bazy danych ewidencyjnych z urzędu i na wniosek strony.
 
Zadanie 8
Operat ewidencji gruntów i budynków składa się z operatów
A. geodezyjno-kartograficznego i opisowo-prawnego.
B. geodezyjno-kartograficznego lub opisowo-prawnego.
C. geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego.
D. geodezyjno-prawnego oraz w szczególnych przypadkach opisowo kartograficznego.
 
Zadanie 9
Raportem podstawowym operatu ewidencji gruntów i budynków jest
B. wykaz lokali.
C. wykaz budynków.
D. wykaz gruntów.
 
Zadanie 10
Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego należy poprzedzić
A. rokowaniami o nabycie nieruchomości.
B. pomiarem granic nieruchomości.
C. wykonaniem podziału nieruchomości.
D. wykonaniem rozgraniczenia nieruchomości.
 
Zadanie 11
Celem publicznym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest
A. wydzielenie gruntów pod drogi publiczne.
B. opieka nad nieruchomościami zabytkowymi.
C. budowa pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych.
D. budowa pawilonów handlowych.
 
Zadanie 12
Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza
A. wójt.
B. burmistrz.
C. starosta.
D. marszałek województwa.
 
Zadanie 13
Projekt wymiany gruntów może zostaćzatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu
A. wszyscy uczestnicy wymiany przyjęli go bez zastrzeżeń.
B. 1/2 uczestników wymiany przyjęła go bez zastrzeżeń.
C. 1/3 uczestników wymiany przyjęła go bez zastrzeżeń.
D. 3/4 uczestników wymiany przyjęła go bez zastrzeżeń.
 
Zadanie 14
Celem scalenia i wymiany gruntów nie jest
A. racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów.
B. poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych.
C. dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych.
D. dostosowywanie powierzchni działek, pod projektowane zakłady przemysłowe.
 
Zadanie 15
Plan zagospodarowania przestrzennego nie zawiera
A. ustalenia dotyczącego przeznaczenia terenu.
B. rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.
C. określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
D. rozmieszczenia granic obszarów, na których przewidziane jest postępowaniew sprawie scalenia i wymiany gruntów.
 
Zadanie 16
Obowiązkowo w planach zagospodarowania przestrzennego umieszcza się
A. zasady sprzedaży nieruchomości na terenach objętych planem.
B. zasady finansowania inwestycji określonych w planie.
C. granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleńi podziałównieruchomości.
D. warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tymzakaz zabudowy.
 
Zadanie 17
W planie miejscowym nie określa się
A. granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleńi podziałów nieruchomości.
B. granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleńi wymiany gruntów.
C. granic terenów pod budowęobiektów handlowych.
D. granic obszarów wymagających przekształceńlub rekultywacji.                              
 
Zadanie 18
Dział I księgi wieczystej zawiera wpisy dotyczące:
A. właściciela nieruchomości
B. oznaczenia nieruchomości
C. obciążenia nieruchomości
D. dokumentów własności
 
Zadanie 19
Podstawą stabilizacji trwałymi znakami geodezyjnymi granic nowych działek po podziale geodezyjnym jest:
A. postanowienie.
B. prawomocna decyzja.
C. pozwolenie na budowę.
D. odpis z księgi wieczystej.
 
Zadanie 20
Nie wydaje się decyzji administracyjnej dotyczącej podziału nieruchomości w przypadku gdy:
A. decyzja została wydana w wyniku przestępstwa.
B. zmarł właściciel lub jeden ze współwłaścicieli.
C. podział został wykonany nieprawidłowo.
D. o podziale orzeka sąd.
 
Zadanie 21
Załącznikiem do decyzji zatwierdzającej wykonany podział nie jest:
A. wykaz synchronizacyjny.
B. wykaz gruntowych.
C. mapa z projektem podziału.
D. mapa uzupełniająca.
 
Zadanie 22
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych działa przeciwko
A. prawu dożywocia.
B. stanowi rzeczywistemu jeżeli jest on niezgodny ze stanem ujawnionym w kw.
C. służebności drogi koniecznej.
D. służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku.
 
Zadanie 23
Danymi ewidencyjnymi budynku są:
A.  rodzaje elewacji, numer ewidencyjny budynku,
B. oznaczenie funkcji użytkowej, pole powierzchni zabudowy
C. oznaczenie funkcji użytkowej, główne elementy architektoniczne
D. wartość budynku, kolory stolarki i elewacji
 
Zadanie 24
 Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w dziale II księgi wieczystej:
A. ostateczne decyzje administracyjne, akty notarialne.
B. akty własności nadane przez rodziców.
C. akty własności nadane przez króla.
D. prawomocne orzeczenia sądowe, umowy kupna-sprzedaży.
 
Zadanie 25
 
Do której grupy rejestrowej zalicza się zasób nieruchomości Skarbu Państwa (z wyjątkiem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste).
A. 1
B. 5
C. 7
D. 15
 
Zadanie 26
Rozgraniczenie wykonuje się przypadku, gdy:
A. nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
B. brak jest decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
C. nieruchomość przeznaczona jest w planach miejscowych na cele publiczne
D. brak jest dokumentów pozwalających jednoznacznie wyznaczyć granice na gruncie.
 
Zadanie 27
Z czynności okazania i przyjęcia przebiegu granic w terenie, geodeta sporządza
A. szkic polowy.
B. szkic realizacyjny.
C. operat pomiarowy.
D. protokół graniczny.
 
Zadanie 28
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje opinie o zgodności proponowanego projektu
podziału z ustaleniami planu miejscowego w formie postanowienia, na które przysługuje
stronie:
A. zażalenie w terminie 7 dni od daty wydania.
B. odwołanie w terminie 14 dni od daty wydania.
C. zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia.
D. odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
Zadanie 29
Wyrysu z mapy ewidencyjnej nie sporządza się w celu:
A. okazania granic na gruncie.
B. uzyskania pozwolenia na budowę.
C. odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej.
D. określenia przemieszczeń budowli wysmukłych.
 
Zadanie 30
W ewidencji gruntów jednostkami powierzchniowymi podziału kraju nie są:
A. użytek gruntowy.
B. obręb ewidencyjny.
C. działka ewidencyjna.
D. jednostka ewidencyjna.
 
Zadanie 31
Podstawowym aktem prawnym, zawierającym zasady dotyczące wykonywania podziałów nieruchomości jest
A. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
B. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
C. Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów.
D. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 
Zadanie 32
Z czynności wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi sporządza się protokół, który nie zawiera
A. oznaczenia i daty wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
B. zgody właścicieli nieruchomości sąsiednich na podział.
C. oznaczenia wyznaczanych i utrwalanych punktów granicznych.
D. listy i podpisów osób obecnych przy czynnościach wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych.
 
Zadanie 33
Scalenia i podziału nieruchomości można dokonaćna wniosek właścicieli posiadającychna obszarze przewidzianym do scalenia
A. ponad 15% powierzchni gruntów.
B. ponad 50% powierzchni gruntów.
C. ponad 40% powierzchni gruntów.
D. ponad 30% powierzchni gruntów.
 
Zadanie 34
Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać z urzędu pod warunkiem, gdy gmina
jest właścicielem
A. ponad 15% powierzchni gruntów.
B. ponad 40% powierzchni gruntów.
C. ponad 50% powierzchni gruntów.
D. ponad 30% powierzchni gruntów.
 
Zadanie 35
Uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości nie musi zawierać
A. opracowanych geodezyjnie granic gruntów objętych scaleniem i podziałem.
B. wypisów i wyrysów z planu miejscowego.
C. oznaczenia punktów osnowy występujących na obszarze scalenia.
D. geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości.
 
Zadanie 36
Załącznikiem do wniosku o podział nieruchomości jest
A. protokół z rozgraniczenia nieruchomości.
B. wypis i wyrys z EGiB.
C. zgoda właścicieli nieruchomości sąsiednich na podział.
D. mapa do celów projektowych.
 
Zadanie 37
Aby geodeta mógł samodzielnie wykonywać podziały nieruchomości musi posiadać uprawnienia geodezyjne z zakresu
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
 
Zadanie 38
16. Rejestr nieruchomości (stosowany w przypadku wykupu lub wywłaszczenia) zawiera
A. elementy naziemne uzbrojenia terenu.
B. wartość nieruchomości.
C. elementy podziemne uzbrojenia terenu.
D. wysokościową osnowę geodezyjną.
 
Zadanie 39
Celem publicznym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest
A. budowa pawilonów handlowych.
B. wydzielenie gruntów pod drogi wewnętrzne.
C. budowa pomieszczeń dla niepublicznych szkół wyższych.
D. opieka nad nieruchomościami zabytkowymi.
 
Zadanie 40
Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz
A. inwestora.
B. osoby fizycznej
C. samorządu gminy.
D. Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.