Ustawy i Rozporządzenia

Poniżej przedstawiam najbardziej isotne z punktu widzenia zawodu geodety Ustawy i Rozporządzenia. Z uwagi na objętość plików, na stronie zamieszczono tylko tytuły i linki do pobrania pełnych wersji.

  

Lp

Nazwa aktu prawnego

Pobierz

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U z 2015 r. poz. 2028) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2028/1
2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.2101) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2101/1
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/263/1572
4

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000352