Vademecum geodezji

Geodezja to nauka zajmująca sie ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktu na jej powierzchni. Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego rodzaju opracowania graficzne np. mapy, czy profile, a także dokumenty o charakterze prawnym.

Kto to jest GEODETA?

Geodeta jest to osoba pracująca w terenie i w biurze. Zajmuje się pomiarami terenowymi i opracowywaniem wyników tych pomiarów. Sporządza mapy i plany geodezyjne.
Osoba wykonująca ten zawód pracuje zwykle w firmach zajmujących się  budownictwem lub przedsiębiorstwach geodezyjnych.
Geodeta może pracować także w urzędach. Stanowisko to jest potrzebne na każdym szczeblu administracji samorządowej.
W każdej gminie musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta.
Geodeci pracują także w wybranych jednostkach administracji państwowej, w wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach, gdzie trzeba sporządzać mapy terenu. 

Warto uzyskać tytuł technika geodety ponieważ zawsze jest dużo ofert pracy  w tym zawodzie, a praca ta jest szanowana i dobrze płatna.

Na technika geodetę składają się obecnie 2 kwalifikacje.

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
 
         Dziedziny geodezji
 
 • Geodezja ogólna – nazywana dawniej geodezją niższą lub miernictwem, zajmuje się pomiarami  i sporządzaniem wielkoskalowych map małych obszarów. Mapa wielkoskalowa oznacza opracowanie, które ma mały mianownik skali mapy. Będą to skale 1:500,1:1000,1:2000, 1:5000.

 • Geodezja wyższa – zajmuje sie badaniem kształtów i wymiarów Ziemi, pomiarmi i przedstawianiem dużych obszarów , dla których powierzchnią odniesienia nie może byc płszczyzna pozioma, ale pewna płaszczyzna zastępcza zbiżona do rzeczywistych rozmiarów bryły ziemskiej. Rozszerzenie opracowań do tzw. „dużych obszarów” wymaga uwzględnienia w obliczeniach wpływu zakrzywienia Ziemi. Za „duże obszary” przyjmuje się powierzchnie większe od powierzchni koła o promieniu ponad 15,6 km i polu większym niż 750 km², np.: powierzchnie regionów, państw, kontynentów i całej kuli ziemskiej.
 • Kartografia – jest nauka o mapach, metodach ich sporządzania i sposobach wykorzystywania.
 • Topografia –zajmuje się wykonywaniem map ogólnogeograficznych w skalach 1:5000 ; 1:10000 ; 1:25000; 1:50000 ; 1:100000.Mapy tego tymu nazywamy mapam topograficznymi

 • Fotogrametria zajmuje się techniką wykonywania, opracowaniem i wykorzystaniem zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych dla celów pomiarowych i kartograficznych.

 • Instrumentoznastwo geodezyjne – jest to nauka o przyrządach geodezyjnych wykorzystywanych w geodezji, zajmuje się konstrukcją, badaniem, użyt­kowaniem i konserwacją przyrządów geodezyjnych.

 • Rachunek wyrównawczy zajmuje się metodami obliczeń geodezyjnych wyrównywaniem wyników pomiarów i szukanych wielkości, oceną dokładności pomiarów i wielkości wyrównanych.

 • Geodezja gospodarcza  jest geodezją stosowaną w różnych dziedzinach gospo­darki. Wyróżniamy zatem geodezję: inżynieryjno-przemysłową, rolną, leśną, górniczą, 

 • Astronomia geodezyjna – zajmuje się okreslaniem położenia punktów i orientacją kierunków na powierzchni Ziemi za pomocą obserwacji ciała niebieskich.

 • Geodezja dynamiczna – zajmuje się wyznaczaniem kształtu i położenia przestrzennego geoidy w oparciu o domiary grawimetryczne, których celem jest badanie przyspieszenia i potencjałów siły ciężkości w różnych punktach na powierzchni Ziemi.

  Geoinformatyka(geomatyka) – jest dziedziną wiedzy ściśle powiązaną z informatyką i dotyczy problemów związanych z pozyskiwaniem, przesyłanie.

Zgodnie z Ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne” do wykonywania samodzielnych funkcji

w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.  

Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:

 1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;

 2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;

4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;

5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

 Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3) geodezyjne pomiary podstawowe;

4) geodezyjna obsługa inwestycji;

5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

6) redakcja map;

7) fotogrametria i teledetekcja.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowcy, zwanej dalej „osobą zainteresowaną”.

Strona w trakcie tworzenia.