Budynki socjalne i administracyjne

Wymagania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdział 4 „Warunki socjalne i higieniczne”

 § 30. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.

§ 31. 1. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania się

urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

2. Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, o której mowa w ust. 1, powinny być

dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

§ 32. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

§ 33. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w § 1 ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

§ 34. Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc siedzących,

jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

§ 35. Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II, określone

w § 30 załącznika nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 33.

§ 36. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu

przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

§ 37. 1. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty budowlane,

albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić osobom wykonującym takie roboty

pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w odpowiednià do liczby zatrudnionych osób liczbę stołów i krzeseł z oparciami.

3. Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne powinny posiadać wystarczające wyposażenie sanitarne, jadalnię, pomieszczenie do odpoczynku, półkę, szafki kuchenne, stoły i krzesła z oparciami, stosownie do liczby osób.

4. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 zapewnia się inne miejsca, wykorzystywane podczas przerw w pracy.

§ 38. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Normy pomieszczeń socjalnych można przyjmować według następujących wytycznych:

Powierzchnia użytkowa szatni odzieży czystej powinna wynosić 0,65 m2, a szatni odzież brudnej – 0,50 m2 na jednego pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej powinny mieścić się w wyodrębnionych pomieszczeniach.

Powierzchnia jadalni nie może wynosić mniej niż 0,70 m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany.

Przy zatrudnieniu na budowie więcej niż 5 kobiet należy dla nich urządzić kabinę higieny osobistej o powierzchni co najmniej 1,50 m2, wyposażoną w bidet i umywalkę z ciepła i zimna wodą. Jedna kabina powinna przypadać najwyżej na 200 kobiet.

W suszarni odzieży powinno przypadać co najmniej 0,40 m2 powierzchni na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdować się obok szatni.

Na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno w umywalni przypadać co najmniej jedno stanowisko do mycia.

Ciepła woda powinna być doprowadzona do co najmniej 60 % zainstalowanych umywalek.

Odległość od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekraczać 200 m, a do szatni – 500 m.

Jeżeli jadalnia nie sąsiaduje z umywalnią, należy wydzielić obok jadalni punkt mycia rąk (1 na 20 osób).

Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko ustępowe na 25 zatrudnionych.

Tablica 1. Wskaźniki powierzchni budynków socjalno-sanitarnych budowy

Lp.

Liczba

pracowników fizycznych

Powierzchnia netto [m2]

Razem powierzchnia netto

Powierzchnia brutto przy współczynniku kz=1,2

 

szatni

umywalni

jadalni – świetlicy

punktu opatrunkowego

WC

 
 

1

10

10,0

10,0

36,0

10,0

6,0

72,0

86,0

 

2

20

22,0

23,0

36,0

10,0

6,0

97,0

110,0

 

3

30

23,5

25,0

42,0

10,0

6,0

106,5

128,0

 

4

40

30,4

31,0

47,0

10,0

6,0

124,4

149,0

 

5

60

34,4

34,4

57,0

10,0

6,0

141,8

170,0

 

6

110

64,0

53,0

88,0

15,0

9,5

229.5

275,0

 

7

160

94,0

70,0

125,0

24,0

9,5

322,5

387,0

 

8

200

121,0

81,0

140,0

24,0

17,5

383,5

460,2

Tablica 2. Orientacyjne potrzeby w zakresie kadry, personelu budowy, jej zaplecza 

oraz sprzętu dla małych, średnich i dużych budów

Rodzaje potrzeb

Orientacyjne potrzeby budów zatrudniających robotników budowlanych (osoby)

10

40

160

budowy

małe

śred.

duże

1

2

3

4

Personel budowy

Kierownicy budowy i ich zastępcy

1

2

4

Mistrzowie (majstrowie) budowy

1

2

5

Operatorzy żurawi i wyciągów

1

3

6

Robotnicy budowlani

10

40

160

Inni pracownicy

4

10

25

Kontenerowe budynki zagospodarowania placu budowy

Kierownictwo budowy

1

3

8

Kierownictwa robót podwykonawców

1

2

6

Pomieszczenia robotników dziennego użytkowania

1

6

20

Kontener ambulatorium

1

1

Mieszkania robotników

4

12

Umywalnie i natryski

1

4

9

Magazyny budowy

1

2

4

Przewoźny D IX! – WC

2

3

8

Wyposażenie biurowe i łączności

Komputer osobisty z drukarka

1

2

6

Stacje telefoniczne

1

1

2

FAKS

1

2

3

Radiotelefony

2

8

16

Maszyny transportu pionowego

Żurawie wieżowe

0-1

2

4

Żuraw samochodowy

1

1

1

Wyciąg słupowy lub drabinowy

1

2-3

3-4