Opis techniczny i zasady jego sporządzania

Opis techniczny

 

Opis techniczny jest uzupełnieniem części rysunkowej projektu technicznego. Podaje się

w nim dane techniczne, których nie można przedstawić na rysunkach, a które głównie dotyczą

warunków wykonania oraz niezbędne dane konstrukcyjne i materiałowe. Ponadto umieszcza

się między innymi informacje o miejscu wznoszenia obiektu, dane o inwestorze i instytucji

zatwierdzającej projekt.

W projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest

rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto

czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne.

Po przeczytaniu opisu technicznego monter powinien być dokładnie zorientowany

w przeznaczeniu dokumentacji i w przyjętych rozwiązaniach.

Przykładowy opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

– Zlecenie Inwestora.

– Upoważnienie Inwestora.

– Mapa do celów projektowych.

– Opinia geotechniczna z grudnia 2006r.

– Zgoda na dysponowanie terenem.

– Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta.

– Mapa do celów projektowych.

– Warunki techniczne do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego

i kanalizacji sanitarnej.

– Warunki techniczne do projektowania i wykonania podłączenia do miejskiej sieci

cieplnej.

2. DANE WYJŚCIOWE

– Źródłem wody dla potrzeb budynku jest wodociąg miejski Dn 110 w ul. Krótkiej.

– Minimalne ciśnienie w wodociągu miejskim wynosić będzie 0,35–0,38 MPa.

– Przyłącze wodociągowe wraz z zestawem wodomierzowym ujęto w odrębnym

opracowaniu.

– Ścieki fekalne z projektowanego budynku odprowadzane będą do projektowanej

kanalizacji osiedlowej.

– Przykanaliki sanitarne ujęto w odrębnym opracowaniu.

– Ścieki deszczowe z dachów, utwardzonych ciągów pieszo – jezdnych i parkingów

rozprowadzane będą po terenie własnych nieutwardzonych działek według warunków

technicznych.

– Dane ogólne – ilość mieszkań: 60, zakładana liczba mieszkańców: 180.

– Założeniowe zużycie wody: 120 l/mieszkańca.

Wyszczególnienie przyborów z.w. i c.w.u.

WC 60 szt.               q = 0,13 dm3/s

Umywalki 69 szt.         q = 0,14 dm3/s

Zlewozmywaki 60 szt.     q = 0,14 dm3/s

Wanny 55 szt.            q = 0,30 dm3/s

Pralki 60 szt.           q = 0,25 dm3/s

Natryski 5szt.           q = 0,30 dm3/s

3. OBLICZENIA

– Obliczenia wody zimnej projektowanego budynku.

– Obliczenia wody ciepłej.

– Obliczenia kanalizacji bytowej.

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

4.1. Instalacja wody zimnej

– Instalację wody zimnej projektuje się jako jednostrefową z rozdziałem dolnym.

– Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnic. Piony wody zimnej

prowadzone są w obudowanych szachtach instalacyjnych wraz z przewodami wody

ciepłej i cyrkulacji.

– Projekt zakłada opomiarowanie zimnej wody dla każdego mieszkania. Wodomierze

mieszkaniowe projektuje się w szachtach instalacyjnych odczyty wodomierzy

dostępne będą od strony klatki schodowej. Rozprowadzenie instalacji wodnej do

przyborów w mieszkaniach w systemie podposadzkowym w układzie z trójnikami,

a podłączenia do punktów poboru elastycznymi króćcami.

– Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2% w kierunku spustów wody.

4.2. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

– Projektuje się centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Przygotowanie wody ciepłej

odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym znajdującym się w piwnicy

budynku.

– Piony wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone są w obudowanych szachtach

instalacyjnych wraz z przewodami wody zimnej, wykonać z rur stalowych

ocynkowanych.

– Rozprowadzenie instalacji wodnej do przyborów w mieszkaniach w systemie

podposadzkowym w układzie z trójnikami, a podłączenie do punktów poboru

elastycznymi króćcami.

– Przewody rozprowadzające w poziomie piwnic wykonać z rur stalowych

ocynkowanych wg PN–82/H–74200 z podwójnym ocynkiem wg ZN–72/8640–01

i zaizolować.

– Kompensacja trasy występuje na załamaniach trasy.

– Średnice przewodów prowadzone są wg części rysunkowej opracowania.

– Regulację rozpływu ciepłej wody projektuje się przez zastosowanie podpionowych

termostatycznych zaworów regulacyjnych ze złączkami odcinającymi

MTCV – A firmy Danfoss.

4.3. Instalacja p. poż.

Projektowany budynek zabezpieczony jest pod względem p. poż. przez sieć istniejących

hydrantów zewnętrznych.

 

4.4 Kanalizacja sanitarna

– Projektuje się instalację z rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej.

– Przewody poziome wykonane będą pod stropem piwnicy. Piony wykonane będą

w szachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów będą w warstwie posadzek

i w listwach przyściennych.

– W piwnicy przy zaprojektowanych umywalkach przewiduje się zamontowanie

agregatów podnoszących SOLOLIFT+ D–3 firmy Grundfos, wyposażonych w pompę

i zawór zwrotny, w celu ciśnieniowego odprowadzenia ścieków do instalacji

kanalizacyjnej.

4.5. Instalacja centralnego ogrzewania

– Obliczeń strat ciepła budynku i obciążeń strat cieplnych poszczególnych pomieszczeń

dokonano na podstawie programu Kan ozc.

– Źródłem ciepła będzie projektowany wymiennikowy węzeł cieplny dwufunkcyjny

zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym.

– Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej c.o. projektuje się w układzie

mieszkaniowym, rozdzielaczowym w systemie KAN–therm. Do rozprowadzenia

czynnika zastosowano rury polietylenowe PE–Xc z osłoną antydyfuzyjną. Rury

układane w podłodze w peszlu. Należy zaizolować rurociągi prowadzone

w posadzkach przy długich ciągach przewodów, gdzie może występować znaczne

schłodzenie wody, obszarów o dużym zagęszczeniu rur prowadzonych w posadzkach

(przy rozdzielaczach, klatki schodowe) ze względu na możliwość występowania

podwyższonej temperatury posadzki w tych obszarach, prowadzenia rur

w posadzkach nad piwnicami, garażami i pomieszczeniami nie ogrzewanymi.

– W instalacji c.o. przewidziano grzejniki płytowe stalowe PURMO firmy RETTIG

HEATING Sp. z o.o. z podłączeniem dolnym w mieszkaniach, z podłączeniem

bocznym na klatce schodowej