Oznaczenia na projektach budowlanych

Oznaczenia na rysunkach budowlanych wykonywane są na podstawie poniższych norm

PN-B-01701:1984 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-01530:1964 Gazownictwo. Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach.

PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-E-01200-11:1992 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-EN-806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi — Część 1: Postanowienia ogólne

Dla urządzeń sieci zewnętrznej stosowane są normy:

    8. PN-B-01027:2002 Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

    9. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

Wybrane oznaczenia instalacji wod-kan.

*w rzucie poziomym, ** w rzucie pionowym

Oznaczenia według normy PN-EN 806-1:2004

Oznaczenia literowe rur

Wybrane oznaczenia na rysunkach

Oznaczenia w instalacjach centralnego ogrzewania