Przepisy i procedury uzyskania pozwolenia na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach określonych w ustawach: Prawo

budowlane i o wyrobach budowlanych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego

Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zbiór przepisów dotyczących prawa budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.).

Składa się ona z kilkunastu rozdziałów mówiących o:

– przepisach ogólnych, dotyczących prawa budowlanego,

– samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie,

– prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego,

– postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych,

– budowie i oddawaniu do użytku obiektów budowlanych,

– utrzymaniu obiektów budowlanych,

– katastrofach budowlanych,

– organach państwowego nadzoru budowlanego,

– przepisach karnych,

– odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

– przepisach przejściowych i końcowych.

Procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

W budownictwie występują dwa rodzaje dokumentacji:

– prawna,

– techniczna.

Do dokumentacji prawnej zaliczamy lokalizację ogólną (stwierdzenie potrzeby danej

inwestycji na danym terenie) i lokalizację szczegółową (określa dokładnie w którym miejscu ma stanąć

obiekt).

Do dokumentacji technicznej zaliczamy wszystkie uzgodnienia z dostawcami, np. wody,

energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu. Bez tych uzgodnień nie można projektować danej

inwestycji, a bez uzyskania zgody (pozwolenia) – rozpoczynać budowy.

Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres

i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia

03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr

120, poz. 1133 z 2003 r.).

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w „decyzji o warunkach

zabudowy zagospodarowania terenu”, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym. Projekt powinien zawierać:

– projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,

– projekt architektoniczno-budowlany,

– stosownie do potrzeb:

– oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,

wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

– oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą

publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

– w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne

warunki posadowienia obiektów budowlanych,

– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

w przypadku przedsięwzięcia): określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z

późniejszymi zmianami.

W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą

być wymagane uzgodnienia i dokumenty z różnymi instytucjami np.: Urząd Miasta –

Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w Starostwie Powiatowym danej miejscowości w biurze podawczym. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę” (WUiAB).

2. Załączniki:

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane

(WUiAB), może to być np. akt notarialny nabycia działki+ opinia o przekształceniu gruntu na cele budowlane (opinię taką wydaje się na wniosek inwestora)

– warunki techniczne dostawy gazu do celów socjalno-bytowych lub grzewczych

wydane przez Zakład Gazowniczy,

– warunki techniczne dostawy wody na cele bytowo-gospodarcze i warunki odprowadzenia ścieków bytowych wydane przez zakład wodociągowy

– warunki zasilania budynku w energię elektryczna wydane przez zakład energetyczny (tzw. zgoda na zasilanie budynku energią elektryczną)

– opinia dotycząca stanu technicznego istniejących przewodów wentylacyjnych,

dymowych i spalinowych wraz ze wskazaniem możliwości podłączenia pieca

gazowego i wentylacji pomieszczenia wykonana przez Mistrza Kominiarskiego lub

osobę posiadającą uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności,

– wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gruntu (wydany przez gminę na wniosek inwestora)

– upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

– projekt budowlany w 4 egzemplarzach, przy czym: przy uzyskiwaniu pozwolenia na budynek nowy wymagane sa osobne projekty, 1. architektoniczno-budowlany, 2 – instalacji wod-kan, 3 – instalacji grzewczej, 4- instalacji elektrycznej, 5- instalacji gazowej (jeśli takowa istnieje). Jeśli projekt dotyczy tylko przebudowy obiektu lub rozbudowy domu o nowe pomieszczenia, bierze się pod uwagę tylko te instalacje, które występują w projektowanej części. Z czterech egzemplarzy projektu dwa zostają w starostwie powiatowym, jeden jest dla wykonawcy, a jeden dla inwestora jako archiwum. 

3. Do wglądu:

– uprawnienia projektanta.