Zasady sporządzania rysunku budowlanego

Wykonywanie rysunków w projekcie budowlanym wymaga odpowiedniego przygotowania arkusza rysunkowego, jak też posługiwania się odpowiednimi standardami rysunkowymi, przy kreśleniu obiektów. Innymi liniami rysuje się np. krawędzie widoczne, innymi niewidoczne, jeszcze inne dotyczą osi symetrii, czy przekrojów. Wszystkie zasady ujęte są w normach i mają za zadanie uczynić rysunek czytelnym i zrozumiałym dla każdego inżyniera i technika.

 

Arkusze rysunkowe

Formaty arkuszy stosowanych do wykonania rysunków technicznych są znormalizowane wg PN-EN ISO 5457:2002. Prostokątny kształt arkusza rysunkowego został tak dobrany, żeby każdy arkusz dwa razy większy lub dwa razy mniejszy był podobny do pierwotnego, tzn. aby stosunek boku dłuższego do krótszego był zawsze taki sam. Formatami podstawowymi są formaty szeregu A. Są one oznaczane symbolami literowo-cyfrowymi (np. A4, A3, itd.). Podstawą formatów szeregu A jest format wielkości A0, którego pole powierzchni wynosi 1 m2.

Wymiary i zastosowanie formatów podstawowych

Format Wymiary po obcięciu [mm] Zastosowanie
A0 841×1189 Kreślenie dużych rysunków zestawieniowych
A1 594×841 Kreślenie rysunków zestawieniowych i aksonometrycznych
A2 420×594 Kreślenie rysunków zestawieniowych podzespołów, rysunków detali, małych rysunków aksonometrycznych
A3 297×420 Kreślenie rysunków detali, schematów
A4 210×297 Kreślenie rysunków detali, schematów