Zasady wykonywania inwentaryzacji budowlanej

Inwentaryzacja budowlana

 

Inwentaryzacja budowlana polega na wykonaniu rysunków i opisu istniejącego stanu

obiektu lub jego części. W zależności od potrzeb może dotyczyć konstrukcji lub urządzeń,

instalacji czy też robót wykończeniowych.

Inwentaryzację instalacji sanitarnych, przemysłowych, konstrukcji stalowych, budowli,

zagospodarowania terenu, itp. Przeprowadza się wówczas, gdy istnieje taka potrzeba, np. gdy

brak dokumentacji projektowej lub gdy istniejąca dokumentacja jest nieaktualna.

Inwentaryzacja instalacji rurowych jest również potrzebna do przygotowania jej adaptacji do

nowych warunków lub przeprowadzenia remontu.

Inwentaryzacja może być:

– całkowita (np. budynek),

– częściowa (np. klatka schodowa),

– cząstkowa (np. detal architektoniczny).

Rysunki inwentaryzacyjne wykonuje się na podkładach budowlanych. W wyniku

inwentaryzacji odtwarza się stan istniejący.

Często mamy dokumentację projektową instalacji rurowych; wówczas nanosi się na nią

tylko zmiany, jakich dokonano w czasie wykonywania, bądź w okresie eksploatacji.

Podczas wykonywania rysunków inwentaryzacyjnych pierwszą czynnością jest dokładne

poznanie instalacji i naszkicowanie jej, następnie dokonanie pomiarów, które umieszczamy

na szkicu.

Pomiary najlepiej wykonywać w zespołach trzyosobowych. Wtedy jedna osoba szkicuje,

a dwie za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego dokonują pomiaru i podają wielkości

zmierzone. Do pomiarów stosuje się taśmy miernicze i metrówki. Przy wykonywaniu szkiców

należy pamiętać o zachowaniu właściwej kolejności, np. od piwnicy przez pietra na strych.

Obmiar przewodów przeprowadza się po osi rur. Kształtek i łączników się nie odlicza.

Nie należy do długości przewodów wliczać syfonów, zaworów, przyborów, aparatów itp.

Urządzenia te należy wyraźnie przedstawić wyraźnie na szkicu i opisać je.

Rysunki inwentaryzacyjne wykonuje się bez podziałki, mogą to być rysunki odręczne

lub w oparciu o szkice.

Najważniejszą częścią dokumentacji inwentaryzacyjnej są rzuty poziome.

Na rys. 1 przedstawiono szkic inwentaryzacyjny zagospodarowania działki szkolnej.

Z rysunku możemy odczytać, że działka jest ogrodzona. Strzałkami oznaczono główne wejścia

do budynków. Na poszczególnych budynkach umieszczono w kółkach cyfry rzymskie I÷IV.

Oznacza to, że budynek ma I – kondygnację, II – dwie kondygnacje itd. Na rysunku jest też

bieżna, a teren oświetlony.

Rys. 1 Inwentaryzacja działki budowlanej

Rys.2 Inwentaryzacja powykonawcza budynku.

Inwentaryzację wykonuje się na podstawie szkiców odręcznych i pomiarów przeprowadzonych bezpośrednio na obiekcie. Metody wymiarowania pokazują poniższe rysunki.

Rys. 3 Szkic inwentaryzacyjny pomieszczenia

Rys.4 Rysunek inwentaryzacyjny. Pomiary od punktów bazowych, którymi są naroża budynku.

Rys.5 Inwentaryzacja z wykorzystaniem pomiarów prowadzonych w przeciwnych kierunkach.

Rys. 6 Jeszcze jeden sposób wymiarowania obiektu. Kierunek wymiarowania zaznaczony strzałką. Wymiarowanie metodą rzędnych i odciętych.