Obliczanie zapotrzebowania gazu

Wielkość szczytowego zużycia gazu przez urządzenia gazowe (ΣUG), w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub na danym odcinku instalacji, wyznaczamy wg wzoru:

projga11.jpg

gdzie:

VKG – zużycie gazu przez kuchenkę gazową (KG), w m3/h;

fKG – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kuchenek gazowych (z piekarnikiem lub

bez piekarnika);

VGW – zużycie gazu przez grzejnik wody (GW), w m3/h;

fGW – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla grzejników wody (przepływowych lub

zbiornikowych);

VOG – zużycie gazu przez gazowy ogrzewacz pomieszczeń (OG), w m3/h;

fOG – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla ogrzewaczy pomieszczeń (promiennikowych,

konwekcyjnych, konwekcyjno promiennikowych);

VKGW  – zużycie gazu przez kocioł ogrzewczy wodny (KGW), w m3/h;

fKGW – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kotłów ogrzewczych wodnych;

VKGWD – zużycie gazu przez kocioł ogrzewczy wodny dwufunkcyjny (KGWD), w m3/h;

fKGWD – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kotłów ogrzewczych wodnych dwufunkcyjnych.

Oczywiście postać wzoru zależy od wyposażenia budynku w urządzenia gazowe i może dotyczyć  zarówno jednej jak i wszystkich ww. pozycji.

Wielkość zużycia gazu przez pojedyncze urządzenie gazowe możemy odczytać z tablicy 1 lub

wyznaczyć z wzoru:

projga12.jpg

gdzie:

QUG moc cieplna urządzenia gazowego, w kW;

ηUG sprawność urządzenia gazowego;

Wd wartość opałowa gazu w MJ/m3.

Tabela 1 Wielkość zużycia gazu przez typowe urządzenia gazowe

projga13.jpg

W tablicy 2 podano współczynniki jednoczesności rozbioru gazu w budownictwie mieszkaniowym

dla poszczególnych grup urządzeń gazowych (wg wymagań niemieckich). Uwaga: dla kotłów

ogrzewczych wodnych dwufunkcyjnych współczynniki jednoczesności wyznaczono zgodnie z zasadami

rachunku prawdopodobieństwa.

Tabela 2 Współczynniki jednoczesności rozbioru dla różnych urządzeń gazowych.

projga14.jpg

Wartości współczynników jednoczesności w budownictwie jednorodzinnym podawane sa tylko dla maksymalnej liczby urządzeń =50 i wynoszą wtedy odpowiednio: 0,114; 0,082; 0,512; 0,293. Dla większej liczby odbiorców przyjmuje sie wartości jak wyżej.

W budownictwie wielorodzinnym, komunalnym wielkość zapotrzebowania na gaz oblicza się ze wzoru:

  projga6.gif

gdzie: Vs – suma obciążeń nominalnych urządzeń gazowych

          n – liczba odbiorców

          f – współczynnik jednoczesności rozbioru (w tabeli oznaczono pg)

Tabela 3 Współczynniki jednoczesności rozbioru gazu wysokometanowego dla budynków mieszkalnych

projga15.jpg

Powyższa tabela nie oddaje w pełni wszystkich warunków zużycia gazu, wrzucając do jednego worka różne wyposażenie instalacji w przybory gazowe. W praktyce dla budownictwa wielorodzinnego wyposażonego tylko w kuchenki gazowe i grzejniki wody przepływowej, można stosować tabelę 4.

Tabela 4 Współczynniki jednoczesności rozbioru gazu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w kuchenki gazowe i grzejniki gazowe wody przepływowej.

projga25.jpg