Obliczanie strat ciepła w przewodach (dobór izolacji)

Obliczanie strat ciepła rurociągów cieplnych sprowadza się do wykonania następujących obliczeń:

– obliczenie lub ustalenie temperatur nośnika ciepła, temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej powierzchni przewodu, gruncie otaczającym (przy przewodach poprowadzonych w ziemi
– obliczenie strat ciepła w przewodzie w warunkach roboczych
– określenie temperatury na końcu przewodu (określenie spadku temperatury)
– dobór grubości i rodzaju izolacji
5.1 Strata ciepła do otoczenia z przewodu prowadzącego czynnik grzejny może być obliczona ze wzoru
 
gdzie:
l- długość odcinka w [mm]
tśr – średnia temperatura czynnika grzejnego w rozpatrywanym odcinku [K]
te – średnia temperatura otoczenia [K]
R – suma oporów przepływu ciepła pomiędzy otoczeniem a czynnikiem grzejnym [mK/W]
Całkowity opór ciepła można obliczyć z zależności:
gdzie:
R– opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej przewodu
Rs – opór przewodzenia w ściance przewodu
Rλ – opór przewodzenia izolacji
Re – opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej przewodu do otaczającego powietrza
5.1 Obliczanie oporu przejmowania ciepła po stronie nośnika ciepła
gdzie:
dw – średnica wewnętrzna przewodu [m]
ha – współczynnik przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej przewodu [W/m2K]
Opór przejmowania ciepła po stronie nośnika zależy  w dużej mierze od prędkości przepływu wody. Im większa – tym większy ha, a tym samym mniejsza wartość oporu. Współczynnik przejmowania ciepła [ha] waha sie od 250 dla przepływu laminarnego do nawet 10000 dla przepływu burzliwego. W warunkach instalacji, przy prędkościach przepływu rzędu 1m/s panują warunki burzliwe, tym samym wartość Ra jest pomijalnie mała.
5.2 Opór przewodzenia ciepła dla przewodu jednowarstwowego (rury lub izolacji)
gdzie:
λ – współczynnik przewodzenia ciepła materiału
dz – średnica zewnętrza przewodu [m]
dw – średnica wewnętrzna materiału [m]
5.3 Opór przejmowania ciepła ze zewnętrznej powierzchni materiału
gdzie:
he – współczynnik przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej przewodu
d– średnica zewnętrzna przewodu
Przekazywanie ciepła od przewodu do otoczenia odbywa sie na drodze promieniowania i konwekcji, dlatego wartość he można obliczyć ze wzoru:
gdzie:
hf – współczynnik przejmowania ciepła na drodze radiacji
hk – współczynnik przejmowania ciepła  na drodze konwekcji
 Współczynnik przejmowania ciepła na drodze radiacji opisuje równanie:
gdzie:
ε – emisyjność powierzchni zewnętrznej przewodu (przyjmuje wartości od 0-1, dla stali =0,77)
σ – 5,67×10-8W/m2K4
τe – temperatura powierzchni przewodu
te – temperatura otoczenia
Współczynnik przejmowania ciepła na drodze konwekcji opisuje równanie
gdzie:
ti- temperatura otoczenia [K]
τe – temperatura powierzchni przewodu [K]
  średnica zewnętrzna izolacji [m]