Zasady projektowania ogrzewania podłogowego

Obliczanie ogrzewania podłogowego (OGRZEWANIE PODŁOGOWE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (PE-AL-PE) SYSTEMU KISAN)

 

1. Założenia wstępne do projektowania

2. Metodyka obliczeń dla pomieszczeń bez strefy brzegowej

3. Metodyka obliczeń dla pomieszczeń ze strefą brzegową.

 1. Założenia wstępne do projektowania

 

– maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C, w łazience 33°C,

-minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s,

– temperatura wody zasilającej 35-55°C,

– maksymalny spadek temperatury wody dla strefy pobytowej Δt = 10 K, w strefie brzegowej Δt=6 K (dla strefy brzegowej ogrzewanej oddzielną wężownicą),

– maksymalne opory przepływu w pojedynczej wężownicy Δpmax=20 kPa,

– maksymalna długość wężownicy l=120 mb,

Wskazówki do projektowania

– minimalna grubość płyty grzejnej 0,065 m,

– minimalna odległość ułożenia wężownic od ściany pomieszczenia 0,15 m

– rozstaw rur (moduł „a”) w strefie brzegowej przyjmuje się 0,10 lub 0,15 m

a w strefie pobytowej 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 m,

– w tablicy 6 podano temperaturę podłogi dla temperatury pomieszczenia ti=20°C;

dla pomieszczeń o ti=25°C (łazienki) do wartości temperatury podłogi podanej w tablicy 6 należy dodać 4°C,

– dane w tablicach można interpolować,

– szerokość strefy brzegowej 0,60-1,00 m,

-w tablicy 6 podano dane dla wykładzin podłogowych o oporach cieplnych Rλ = 0,02; 0,05 i 0,09 m2K/W

 
2. Metodyka obliczeń dla pomieszczeń bez strefy brzegowej

 

2.1  Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej),

2.2. Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta, a następnie odczytać z tabeli 5 odpowiadającą jej wartość Rλ oporu cieplnego,

2.3 Obliczyć orientacyjną gęstość strumienia ciepła z 1 m2 podłogi.

qor – orientacyjna gęstość strumienia ciepła [W/m2]

Q – straty ciepła pomieszczenia [W]

F – przewidziana do ogrzewania powierzchnia podłogi [m2]

 

Do dalszych obliczeń przyjmuje się pomieszczenie, w którym qor jest największe

(z wyłączeniem łazienki, gdzie najczęściej wymagane jest zastosowanie dodatkowego

grzejnika).

 

2.4. Założyć temperaturę zasilania i powrotu instalacji i obliczyć .średnią różnicę temperatur

tśr- średnia różnica temperatur między czynnikiem grzewczym a temperaturą pomieszczenia [K]

tz – temperatura zasilania [oC],

tp – temperatura powrotu [oC],

ti – temperatura wewnętrzna pomieszczenia [oC],

Wartości tśr dla najczęściej stosowanych przypadków podane są w tablicy 4

2.5. Z tablicy 6 wybrać moduł ułożenia rur „a”, dla którego q≈qor oraz nie jest przekroczona

dopuszczalna temperatura podłogi

 

TABLICA 6

2.6. Obliczyć wydajność cieplną z 1 mb wężownicy

ql – wydajność cieplna z 1 mb wężownicy [W/m],

q – faktyczna gęstość strumienia ciepła [W/m2],

a – moduł ułożenia rur [m],

 

2.7 Obliczyć wymaganą długość wężownicy „l”,

l – długość wężownicy [m],

Q – straty ciepła pomieszczenia [W],

ql – wydajność cieplna z 1 mb wężownicy [W/m],

 

2.8. Jeżeli l >120 mb wężownicę należy podzielić na kilka obwodów, dla których przeprowadza się oddzielne obliczenia cieplne i hydrauliczne, wyznaczając ilość ciepła oddawaną przez te wężownice.

Qi – ciepło oddawane przez i-tą wężownicę [W],

Q – straty ciepła pomieszczenia [W],

Fi – powierzchnia podłogi zajmowana przez i-tą wężownicę [m2],

F – całkowita powierzchnia podłogi [m2],

Temperatura zasilenia dla wężownic połączonych równolegle jest jednakowa.

2.9. Przy obliczeniach wydajności cieplnych wężownic ogrzewających pomieszczenia, przez które prowadzone są odcinki tranzytowe przyjmuje się zapotrzebowanie cieplne danego pomieszczenia pomniejszone o zyski ciepła od przewodów tranzytowych, 

Q – straty cieplne pomieszczenia pomniejszone o zyski z tranzytów [W],

Qtr – zyski ciepła od odcinków tranzytowych wężownicy [W/m],

Q – straty cieplne pomieszczenia [W],

ltr – długości odcinków tranzytowych wężownicy [m],

ql – wydajność cieplna z 1 mb wężownicy [W/m],

2.10. Narysować wężownicę na rzucie poziomym pomieszczenia

2.11. Obliczyć strumień masy wody

G – strumień masy wody [kg/h],

Q – straty cieplne pomieszczenia [W],

Δt – różnica temp. między zasilaniem i powrotem czynnika grzewczego [K],

 

2.12. Obliczyć opory przepływu wody przez wężownicę

Δp – opory przepływu przez wężownicę [Pa],

R – jednostkowy liniowy spadek ciśnienia [Pa/m], wg tab. 7,

 

TABELA 7 Jednostkowy spadek ciśnienia dla rur KISAN

l – długość wężownicy [m],

Z – opory miejscowe [Pa],

Przy obliczaniu oporów miejscowych należy przyjąć współczynnik oporów miejscowych

ξ=0,5 dla pojedynczego kolana wężownicy:

Z – opory miejscowe [Pa],

Z1 – jednostkowe opory miejscowe danej wężownicy,

ξ- współczynnik oporów miejscowych, wg tablicy 8,

Jeżeli Δp > 20 kPa, wężownicę należy podzielić na krótsze odcinki i powtórzyć obliczenia cieplne i hydrauliczne dla każdego z nich.

 
3. METODYKA OBLICZEŃ DLA POMIESZCZEŃ ZE STREFĄ BRZEGOWĄ

 

3.1. Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej),

3.2. Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta a następnie odczytać z tabeli  odpowiadającą jej wartość   oporu cieplnego,

3.3. Wstępnie założyć że strefa brzegowa i pobytowa ogrzewane są tą samą wężownicą

3.4. Określić powierzchnię Fb jaką zajmie strefa brzegowa (długość. powinna być równa długości ściany zewnętrznej, szerokość 0,6 -1,0 m), oraz powierzchnię Fp jaką zajmuje strefa pobytowa

Fb – powierzchnia strefy brzegowej [m2],

Fp – powierzchnia strefy pobytowej [m2],

3.5. Obliczyć średnią różnicę temperatur tśr. patrz pkt. 2.4.

3.6. Założyć moduł ułożenia rur 0,10 lub 0,15 [m], odczytać z tablicy 6 gęstość strumienia ciepła w strefie brzegowej qb [W];

 

Nie wolno przekroczyć maksymalnej temperatury podłogi w strefie brzegowej 35 [oC],

3.7. Obliczyć wydajność cieplną grzejnika podłogowego w strefie brzegowej

Qb – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie brzegowej [W],

qb – gęstość strumienia ciepła w strefie brzegowej [W],

Fb – powierzchnia strefy brzegowej [m],

3.8. Obliczyć wydajność cieplna z 1 mb wężownicy w strefie brzegowej,

qlb – wydajność cieplna z1 mb wężownicy w strefie brzegowej [W/m],

qb – gęstość strumienia ciepła w strefie brzegowej [W/m2],

ab – moduł ułożenia rur w strefie brzegowej,

3.9. Obliczyć długość wężownicy w strefie brzegowej

Qb – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie brzegowej [W],

lb – długość wężownicy w strefie brzegowej [m],

qlb – wydajność cieplna z 1 mb wężownicy w strefie brzegowej [W/m],

3.10. Obliczyć wydajność cieplną grzejnika podłogowego w strefie pobytowej,

Qp – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie pobytowej [W],

Q – straty cieplne pomieszczenia [W],

Qb – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie brzegowej [W],

3.11. Obliczyć orientacyjną gęstość strumienia ciepła dla strefy pobytowej

qp or – orientacyjna gęstość strumienia ciepła dla strefy pobytowej [W/m2],

Qp – wydajność cieplna grzejnika podłogowego w strefie pobytowej [W],

Fp – powierzchnia strefy pobytowej [m2],

Dalsze obliczenia wykonywać wg pkt. 2.5 – 2.7.

3.12. Całkowita długość wężownicy

l – Całkowita długość wężownicy [m],

lb –  długość wężownicy w strefie brzegowej [m],

lp –  długość wężownicy w strefie pobytowej [m],

3.13. Obliczenia hydrauliczne przeprowadzić jak w pkt. 2.10.,

3.14. Jeżeli   długość wężownicy wraz ze strefą brzegową l >120 m, lub opory przepływu przekraczają Δp=20 kPa, strefę brzegową należy zaprojektować jako oddzielną wężownicę (z zalecanym spadkiem temperatury wody Δt=6 K)