Projektowanie drenażu rozsączającego

6.1 Wiadomości wstępne

6.2 Właściwości rozsączajace gruntu.

6.1 Wymagania ogólne dla instalacji drenażu rozsączającego

Rura drenarska powinna być ułożona w rowie drenarskim o szerokości co najmniej 50 cm. Nitki

drenarskie powinny zostać zaplanowane w odstępie minimum 1,5 metra od siebie. Rury ukłąda się dość płytko od 0,5-0,6m maksymalnie 1,0 m pod powierzchnią gruntu. Dreny układa się ze spadkiem 3-5‰. Rura powinna być przykryta geowłókniną, która ma za zadaniem chronić rurę drenażową przed zamuleniem ziemią, przed

korzeniami oraz pełnić rolę izolacji termicznej rury. Brzegi geowłókniny zawinięte są do góry.

Ścieki muszą dopływać do rowów drenarskich w bardzo małych dawkach. Jest to warunek ich dalszego,

skutecznego unieszkodliwiania.  Drenaż rozsączający musi mieć długość proporcjonalną do

ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. Przyjmuje się 12 mb drenażu na jednego użytkownika. Przy

terenie podmokłym lub gruncie słabo przepuszczalnym należy wymiary drenażu pomnożyć przez 2.

Jedna nitka drenażowa nie powinna przekraczać 20 metrów.

6.2 Właściwości rozsączające gruntu.

Projektowanie drenażu rozsączajacego rozpoczyna się od określenia ilości ścieków w budynku, zdolności rozsączającej gruntu i głębokości położenia wody gruntowej. Właściwości rozsączające  określa się na podstawie testu perkolacyjnego. Test polega na sprawdzeniu wodoprzepuszczalności gruntu. W tym celu wykonuje się odkrywkę gruntu na głębokość położenia drenów a następnie w dnie wykonuje się otwór o wymiarach 0,3×0,3 m i głębokości 0,15m (brzegi nie powinny być wygładzone). Do tak przygotowanego otworu wlewa się 10 litrów wody w celu nawilżenia gleby. Następnie wlewa się kolejne 12,5 litra wody i mierzy czas jej wsiąkania. Wyniki testu przedstawiono w tabeli 1. Dopuszczalna dobowa ilość ścieków dla instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.) nie może

1) przekraczać 5m3/d 

2) BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %;

3) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Tabela 1 Właściwości perkolacyjne różnych gruntów.

prokan42.gif

Tabela 2 Dopuszczalne obciążenie gruntu

prokan43.gif 

Tabela 3 Dobór drenażu rozsączającego.

prokan44.gif

6.3 Drenaż rozsączający w gruncie dobrze przepuszczalnym.

prokan4.jpg

Rys. Drenaż w gruncie dobrze przepuszczalnym. Ozn. 1- dopływ ścieków, 2- wywiewka, 3-studzienka rozdzielcza, 4-rury drenażu rozsączającego, 5-geowłaknina, 6-grunt rodzimy, 7-osadnik gnilny, 8-podsypka żwirowa, 9-studzienka końcowa zamykająca.

Drenaż układa się tutaj na podsypce ze żwiru o miąższości min. 25 cm.

6.4 Drenaż rozsączający w gruncie bardzo dobrze przepuszczalnym

prokan5.jpg

Rys. Drenaż w gruncie bardzo dobrze przepuszczalnym. Ozn. 1- dopływ ścieków, 2- wywiewka, 3-studzienka rozdzielcza, 4-rury drenażu rozsączającego, 5-geowłaknina, 6-grunt rodzimy, 7-osadnik gnilny, 8-piasek, 9-studzienka końcowa zamykająca, 10-podsypka żwirowa, 11- grunt silnie przepuszczalny

Przy gruncie silnie przepuszczalnym np. spękanych skałach, żwirze, zbyt szybkie przesiąkanie ścieków może zanieczyścić wody gruntowe. Konieczne jest spowolnienie przesączania ścieków poprzez wykonanie dodatkowej warstwy filtracyjnej z drobnego piasku o miąższości minimum 0,6m.

6.5 Drenaż w gruncie słabo przepuszczalnym.

prokan6.jpg

Rys. Drenaż w gruncie słabo przepuszczalnym. 8-podsypka żwirowa, 10-grunt słabo przepuszczalny. Pozostałe oznaczenia jw.

Jeśli grunt jest słabo przepuszczalny warstwę filtracyjna żwiru zwiększa się do 0,3-0,6m.

6.6 Drenaż w gruncie nawodnionym lub trudno przepuszczalnym.

Jeśli grunt rodzimy ma płytko zalegającą wodę gruntową lub jest słabo przepuszczalny (gliny) drenaż wykonuje się w postaci kopców filtracyjnych. Rozstaw drenów wynosi wtedy 1,0m, cała konstrukcja jest wyniesiona ponad poziom gruntu. Dreny zalegają na podsypce ze żwiru płukanego o miąższości 0,1m poniżej której znajduje się warstwa pisaku o granulacji 1-4mm i miąższości 0,6m.  kopiec nad drenami wykonany jest z gruntu rodzimego. Przed wypływem ścieków z kopca chronią ściany boczne (groble) wykonane z gliny. W razie potrzeby ścieki ze studzienki za osadnikiem gnilnym przepompowuje się do studzienki rozdzielczej  zlokalizowanej na wyższym poziomie.

prokan7.jpg

Rys. Drenaż w gruncie o płytko położonych wodach gruntowych. Ozn. 3-przepompowania ścieków, 4-studzienka rozdzielcza, 5-dreny, 6-geowłoknina, 7-grunt rodzimy, 10-zakotwienie osadnika, 11 grunt nawodniony, 12-piasek, 13-podsypka żwirowa, 14-warstwa nieprzepuszczalna.