Projektowanie systemów nadciśnieniowych

Zasady doboru przepompowni ścieków

Kryteria doboru zbiorników, pomp i urządzeń zabezpieczających omawiają szczegółowo normy:

– PN-EN 12050 cz.1-4 Pompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu

– PN-EN 12056   Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz.4 Pompownie ścieków-projektowanie układu i obliczenia.

Zgodnie z powyższymi normami pomieszczenia na przepompownie ścieków powinny posiadać wymiary umożliwijące lokalizację zbiorników w minimalnej odległości 600 mm od innych przegród, umożliwiając konserwację i wymianę wszystkich elementów. Pomieszczenie dla pompowni ścieków fekalnych powinno posiadać odpływ podłogowy z osobną pompą ścieków, aktywną wentylację i oświetlenie. Pompownia ścieków fekalnych nie powinna być konstrukcyjnie związana z budynkiem   zaleca się w tym wypadku instalowanie urządzeń wolnostojących.

                Zbiorniki ścieków  fekalnych  muszą być wentylowane rurą wyprowadzoną ponad dach lub podłączoną do systemu wentylacyjnego instalacji grawitacyjnej. Minimalna średnica wentylacji wynosi 50mm. Zbiorniki ścieków szarych mogą być wentylowane przez zawór napowietrzający.

Projektowanie przewodów

                Generalną zasadą doboru przepompowni jest ograniczenie ilości dopływających do niej ścieków . Projektant powinien w miarę możliwości przewidzieć wydzielenie w budynku przyborów które mogą być podłączone w sposób grawitacyjny do kanału odpływowego, doprowadzając do zbiornika przepompowni tylko przybory niekorzystnie położone. Zmniejszamy tym samym wielkość zbiornika jak i moc zainstalowanych pomp.

prokan10.jpg

Rys. 1 Sposób rozwiązania systemu kanalizacji ciśnieniowej w budynku. A) nieprawidłowy – wszystkie ścieki z przyborów kierowane są do zbiornika przepompowni, B) prawidłowy – część przyborów położonych powyżej poziomu terenu podłączona jest w sposób grawitacyjny (rys. KESSEL).

Średnica przewodów tłocznych powinna być tak dobrana aby prędkość przepływu ścieków w tych przewodach nie była mniejsza niż 0,7m/s i nie większa niż 2,5m/s. Minimalne średnice przewodów tłocznych wynoszą wg PN-EN 12050-01:

– 80 mm – dla pompowni ścieków feklanych bez rozdrabniarek

– 32 mm – dla pompowni ścieków fekalnych z rozdrabniarkami, lub dla pompowni ścieków szarych

                Wszystkie podłączenia przewodów do pompowni ścieków powinny być wykonane w sposób ograniczający hałas.

Przewód odpływowy z pompowni powinien być wykonany w taki sposób aby posiadał lewar przepływu zwrotnego powyżej poziomu zalewania. Przewód ten powinien być podłączony do wywiewki kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego w budynku (zob. rys.). Zabrania się instalowania na tym przewodzie zaworu napowietrzającego.

                Przewody tłoczne powinny wytrzymywać co najmniej 1,5 krotne ciśnienie wytwarzane przez pompę ścieków.

prokan24.gif

Rys. 2 Schemat podłączenia pompowni ścieków fekalnych do kanalizacji. Ozn. 1-rury wywiewne, 2-pion kanalizacyjny, 3-przewód tłoczny, 4- przewód wentylacyjny pompowni ścieków, 5-poziom odpływowy, 6-przewód dopływowy do pompowni, 7-poziom zalewania, 8-pompownia ścieków z zaworem zwrotnym, 9-czyszczak, 10-lewar przepływu wstecznego

prokan25.gif

Rys.3 Schemat podłączenia do kanalizacji przepompowni dla ścieków szarych. Ozn. 1-pion wentylacyjny, 2,3- odgałęzienie przewodów wentylacyjnych, 4-przewód tłoczny z lewarem przepływu zwrotnego, 5-przeów odpływowy, 6-poziom zalania, 7-przepompownia, 8-czyszczak

Dobór pompowni

                Aby dobrać przepompownię ścieków należy wyznaczyć całkowitą wysokość podnoszenia ścieków Htot i wielkość dopływu ścieków Qi.  Następnie dobrać przepompownię o parametrach pracy Qp i Hp takich, aby:

Qp >Qi

Hp ≥ Htot

Wielkość dopływu ścieków Qi ustala się na podstawie normy PN-EN 12056-2 lub -3. Podobnie jak w przypadku systemu grawitacyjnego bierze się pod uwagę rodzaj przyborów sanitarnych, odpływy jednostkowe z przyborów oraz sposób wentylowania podejść. Wysokość podnoszenia ścieków Htot wyznacza się ze wzoru:

Htot = Hgeo + Hv

Gdzie: Hgeo – geometryczna wysokość podnoszenia ścieków równa różnicy wysokości pomiędzy minimalnym poziomem ścieków w zbiorniku a lewarem w instalacji. W praktyce poziom minimalny przyjmuje się zwykle równy poziomowi podłogi na której stoi przepompownia (rys.6).

Hv – wysokość strat ciśnienia w rurociągu tłocznym

Hv = Hv,a + Hv,r

Gdzie: Hv,a – straty miejscowe ciśnienia, Hv,r – straty liniowe ciśnienia

prokan26.gif

Rys. 9 Wyznaczanie wysokości geometrycznej podnoszenia ścieków

Straty liniowe i miejscowe zależą od rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane przewody oraz od ich średnicy, należy się tutaj kierować wymaganiami technicznymi i projektowymi producenta rur

Kontrola i konserwacja przepompowni

Przepompownie powinny być kontrolowane raz w miesiącu przez sprawdzenie co najmniej dwóch cyklów pracy.

Konserwacja przez wykwalifikowaną osobę powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż:

– co kwartał dla urządzeń w budynkach handlowych

– co pół roku dla budynków wielorodzinnych

– raz na rok dla urządzeń obsługujących budynki jednorodzinne

Konserwacja powinna obejmować:

– wizualne sprawdzenie stanu wszystkich połączeń

– sprawdzenie działania zaworów

– sprawdzenie przez zamknięcie i otwarcie zaworów i klap zwrotnych

– wyczyszczenie urządzenia pompowego, sprawdzenie wirnika i łożysk, sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie poziomu oleju

– wyczyszczenie zbiornika (jeśli jest wymagane przez producenta)

– wizualna kontrola części elektrycznej

– raz na dwa lata przepłukanie zbiornika czystą wodą