Wyznaczanie przepływu obliczeniowego ścieków deszczowych

Obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych qd oblicza się ze wzoru:

prokan6.gif

gdzie:
ψ – współczynnik spływu (bezwymiarowy),

A – powierzchnia odwadniana [m2],

I – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s×ha)].

Wartość współczynnika spływu zależy od rodzaju pokrycia powierzchni na którą pada deszcz i należy go przyjmować zgodnie z tabelą 3.

Tabela 3. Wartości współczynników spływu wg PN–92/B–01707

prokan7.gif

 

Wartość współczynnika spływu „ψ” ujmuje zmniejszenie ilości odpływających do kanału ścieków deszczowych ze względu na parowanie i wsiąkanie w teren, może on być zdefiniowany jako stosunek ilości ścieków, które spłyną do kanału qspł. do ilości deszczu, który spadł na daną powierzchnię qop.:

 prokan8.gif

Miarodajne natężenie deszczu zgodnie z PN–92/B–01707 można przyjmować jako równe

150, 200, 300, i 400 dm3/(s×ha)), zaleca się przyjmować natężenie nie mniejsze niż I = 300

dm3/(s×ha)).