Obliczanie ilości powietrza dla kuchni

Na podstawie VDI 2052

Ilość powietrza usuwanego przez okap kuchenny

projwe30.jpg

gdzie:

VK – strumień konwekcyjny powstający nad urządzeniami projwe31.jpg kuchennymi obsługiwanymi przez okapy [m3/h]

a – współczynnik zwiększający związany z zaburzeniami strumienia konwekcyjnego przez strumienie nawiewne

Tabela Wartości współczynników zwiększających

Wartość strumienia konwekcyjnego

projwe32.jpg

gdzie:

k – współczynnik wyznaczony doświadczalnie = 18

QJ – strumień ciepła powstający nad urządzeniami kuchennymi [W]

dh – średnica hydrauliczna źródła ciepła dh = 2L∙B/(L+B) [m], L- długość źródła ciepła [m], B- szerokość źródła ciepła [m]

z – wysokość między źródłem ciepła a okapem [m]

r – współczynnik zmniejszający wynikający z ustawienia źródła ciepła

projwe33.jpg

Strumień ciepła z urządzeń może być obliczony ze wzoru

projwe34.jpg

gdzie:

QJ – ciepło jawne oddawane przez urządzenia kuchenne [W]

b – udział ciepła oddawanego przez konwekcję, najczęściej przyjmujemy 0,5

φ – współczynnik jednoczesności pracy urządzeń przyjmowany na poziomie 0,6-0,7

Tabela Zyski ciepła urządzeń kuchennych ogrzewanych gazem wg VDI 2052

projwe35.jpg

projwe36.jpg

Tabela Zyski ciepła od urządzeń kuchennych elektrycznych

projwe37.jpg

projwe38.jpg

Tabela Zalecane wartości zysków ciepła dla urządzeń kuchennych przemysłowych

projwe39.jpg

projwe40.jpg

projwe41.jpg

projwe42.jpg

projwe43.jpg

projwe44.jpg

projwe45.jpg

projwe46.jpg

* – do określenia zysków ciepła można wykorzystać moc znamionowa urządzenia [W]. Dla urządzeń wyposażonych w okapy zyski na drodze promieniowania stanowią tylko 15-45% mocy, przy braku okapu można przyjąć 50%, przy czym 66% stanowi ciepło jawne, a 34% utajone

** – zyski na drodze promieniowania dla urządzeń wyposażonych w okap przyłączony do systemu wyciągowego

*** – zyski ciepła od urządzeń bez okapu

Obliczanie ilości powietrza nawiewanego przy wentylacji nawiewającej

projwe47.jpg

gdzie:

QJ – ciepło jawne oddawane przez urządzenia kuchenne [W]

φ – współczynnik jednoczesności pracy urządzeń przyjmowany na poziomie 0,6-0,7

cp – ciepło właściwe powietrza = 1,005 kJ/kgK

Δt – różnica temperatur między powietrzem nawiewanym a usuwanym

Obliczanie ilości powietrza nawiewanego przy wentylacji nawiewającej współpracującej z okapami

projwe48.jpg

gdzie:

Vu – strumień powietrza usuwany

Vnd – opcjonalny dodatkowy strumień powietrza nawiewanego ograniczający rozprzestrzenianie się strumienia konwekcyjnego poza obszar okapu

Vkomp – strumień wyrównujący ciśnienie poprzez kompensację strumienia nawiewanego usuwany przez wywiew sufitowy, przy czym musi być spełniony warunek:

projwe49.jpg

Ilość powietrza wentylacyjnego w kuchni można tez w przybliżeniu obliczyć z nomogramu

projwe50.jpg

Nomogram do obliczania ilości powietrza wentylacyjnego dla kuchni.