Obliczanie instalacji cyrkulacyjnej

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy przewód instalacji ciepłej wody o objętości

wewnątrz przewodu powyżej 3dm3 musi posiadać przewód cyrkulacyjny, zapewniający stałą wymianę

wody w instalacji ciepłej wody przy braku jej poboru.

Wynika stąd konieczność projektowania instalacji cyrkulacyjnych w budynkach.

Instalacja cyrkulacyjna zapewnia stały obieg wody w instalacji wody ciepłej i działa w przypadku braku

rozbioru wody ciepłej w budynku. Poprawne jej zaprojektowanie i wykonanie pozwala na uzyskanie przez

użytkowników instalacji wody o odpowiedniej temperaturze po upływie czasu nie dłuższego niż kilka

sekund, niezależnie od odległości punktu poboru wody od źródła przygotowania ciepłej wody.

Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem, temperatura wody ciepłej w punktach poboru nie może być

wyższa niż 60ºC i niższa niż 55 ºC .

Stad dopuszczalny spadek temperatury w instalacji ciepłej wody od źródła ciepła do punktów czerpalnych

wynosi 5ºC.

Dodatkowo projektując instalacje ciepłej wody i cyrkulacyjna należy pamiętać, że zgodnie z norma PN-B-

02421:2000, na przewodach poziomych i pionowych instalacji ciepłej wody i instalacji cyrkulacyjnej,

niezależnie od otoczenia, w jakim są usytuowane, należy stosować odpowiednią izolacją termiczną.

Zasady obliczania instalacji cyrkulacyjnej.

Obecnie stosowana metoda termicznego równoważenia instalacji cyrkulacyjnej polega na wyznaczaniu

strumienia wody cyrkulacyjnej na podstawie strat ciepła w przewodach rozprowadzających (inst. c.w.u.)

oraz w pionowych przewodach cyrkulacyjnych.

Przy określaniu strat ciepła uwzględnia się rodzaj i grubość izolacji termicznej przewodów, oraz

występującą różnicę temperatur pomiędzy czynnikiem płynącym w przewodach a otoczeniem.

W obliczeniach na wstępie przyjmuje sie schłodzenie wody w instalacji. Tak przyjęta metoda zapewnia

jednakowe temperatury w każdym pionie przy jednoczesnym zróżnicowaniu przepływu przez poszczególne

piony.

Założenia i podstawowe wzory.

Temperatura wody opuszczającej urządzenie przygotowujące ciepłą wodę: tcwu =60ºC

Minimalna temperatura wody w punkcie poboru: tmin = 55ºC

spadek temperatury c.w.u. w instalacji: Dtcwu = 5ºC

Temperatury otoczenia przewodów wynoszą odpowiednio:

– dla nie ogrzewanych piwnic: to = 5 ºC

– dla przewodów prowadzonych po wierzchu ścian w pomieszczeniach mieszkalnych: to = 20

ºC

– dla przewodów prowadzonych w szachtach instalacyjnych: to = 25 ºC

– dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych: to = 40 ºC

Straty ciepła w poszczególnych odcinkach instalacji oblicza sie wg zależności:

gdzie:

Dz – średnica zewnętrzna przewodu [m]

K – współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]

tp – temperatura na początku odcinka [ºC]

tk – temperatura na końcu odcinka [ºC]

to – temperatura otoczenia odcinka [ºC]

L – długość odcinka [m]

h – sprawność izolacji – przyjmuje sie: h = 0,7÷0,9

K – współczynnik przenikania ciepła wyznaczany wg wzorów w tabeli:

Δt – różnica temperatur pomiędzy temperaturą wody a otoczenia

Strumień wody cyrkulacyjnej dla całej instalacji:

∑Q – suma strat ciepła [kW]

ρ  – gęstość wody [kg/m3] – 1000 kg/m3

cw – ciepło właściwe wody [kJ/kgK] – 4,19 kJ/kgK

Δtcwu – spadek temperatury c.w.u. w instalacji [K]

Natężenie przepływu cyrkulacyjnego w poszczególnych pionach, wyznaczone metoda punktów węzłowych:

Vo– obliczeniowy strumień objętościowy wody w pionie cyrkulacyjnym; dm3/s

Vc – obliczeniowy całkowity strumień objętościowy wody wypływającej z podgrzewacza ciepłej wody

do instalacji; dm3/s

Qo – obliczeniowa strata ciepła w pionie cyrkulacyjnym odgałęzienia; [W]

Qp – obliczeniowa strata ciepła w pozostałej części instalacji za węzłem; [W]

Strumień wody cyrkulacyjnej w poziomym przewodzie cyrkulacji (strumień przechodzący):

Na podstawie obliczonych przepływów wody w poszczególnych działkach dokonuje sie doboru średnic

przewodów cyrkulacyjnych, przy zachowaniu założenia wg PN – 92/B- 01706: prędkość przepływu wody w instalacji cyrkulacyjnej v = 0,2 ÷ 0,5 m/s (max 1,0 m/s)

Stratę ciśnienia dla najniekorzystniejszego obiegu z uwzględnieniem straty na termostatycznym zaworze

cyrkulacyjnym oblicza sie z zależności:

Δpp- straty w obiegu ciepłej wody i cyrkulacji potrzebne do doboru pompy cyrkulacyjnej; Pa

Δpl- straty liniowe na odcinkach obliczeniowych; Pa

Δpm- straty miejscowe na odcinkach obliczeniowych; Pa

ΔpR- strata ciśnienia na urządzeniu regulacyjnym (np. termostatycznym zaworze regulacyjnym); Pa

Δpw- strata ciśnienia na urządzeniu przygotowującym ciepłą wodę użytkową; Pa

Dla termostatycznego zaworu cyrkulacyjnego MTCV firmy Danfoss stratę na zaworze wyznacza sie z

zależności:

wartość kv [m3/h] odczytywana jest z katalogu producenta w zależności od nastawy zaworu Vo – podstawić do wzoru w dm3/h

Doboru pompy cyrkulacyjnej dokonuje sie dla obliczonych wartości przepływu i ciśnienia dyspozycyjnego umożliwiającego pokonanie strat ciśnienia w najniekorzystniej pod względem hydraulicznym usytuowanym obiegu, t.j.