Obliczanie przyłącza wodociągowego

Projekt przyłącza wodociągowego sprowadza się do wyznaczenia:
a) przepływu obliczeniowego wody dla całego budynku
b) doboru wodomierza głównego
c) obliczeniu wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej
d) dobrania średnicy i materiału rur przyłącza

 Przebieg obliczeń prześledzimy na przykładzie projektu przyłącza wodociągowego dla  budynku mieszkalnego. Dane do zadania: najwyżej położony zawór czerpalny znajduje sie 3,2m nad poziomem terenu, rurociąg ułożony jest na głębokości 1,6m pod poziomem terenu, straty ciśnienia w instalacji (na podstawie osobnych obliczeń ) wynoszą 20 m.

a) obliczenia hydrauliczne, wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla całego budynku

Przepływ obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu”. Dla budynku mieszkalnego przepływ obliczeniowy wyznacza się ze wzoru:

gdzie qn – przepływ obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposażenia sanitarnego budynku (normatywny wypływ z punktów czerpalnych) 

stąd obliczeniowy przepływ wody wynosi:

 

b) dobór wodomierza

Obliczeniowy przepływ wody w przyłączu do projektowanego budynku wynosi

q = 1,38 [dm3/s] =4,97 [m3/h]

Umowny obliczeniowy przepływ dla wodomierza przyjmuje sie dwa razy większy, czyli:

qw = 2q = 9,94 [m3/h]

Doboru wodomierza dokonano porównując umowny przepływ obliczeniowy qw = 9,94 [m3/h] z maksymalnym strumieniem objętości qmax = 12 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

Dobór wodomierza jest prawidłowy, jeśli spełnione są warunki:

gdzie:

DN – nominalna średnica dobranego wodomierza [mm],

d – średnica przewodu, na którym wodomierz ma być zainstalowany [mm]. Ponieważ z obliczeń wydatku wynika przepływ obliczeniowy 1,38 dm3/s, to średnica przyłącza spełniająca warunek dopuszczalnej prędkości przepływu wody £ 1,0 m/s wyniesie d=50mm. Dobrano wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej DN = 32 [mm] i maksymalnym strumieniu objętości qmax = 12 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

Wymagane ciśnienie wody

hb – minimalne ciśnienie wypływu przed baterią czerpalną = 10,0 [m]

hl – straty ciśnienia w instalacji równe stratom liniowym i miejscowym powiększonym  (w naszym przypadku 20 [m]) 

hwod – straty ciśnienia na wodomierzu, straty te obliczamy ze wzoru 

Przykładowy opis techniczny do projektu:

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  (podać miasto) zasilanie w wodę budynku (podać rodzaj budynku) będzie wykonane z rur polietylenowych (PE) typu SDR11 PN12,5 o średnicy Ф50. Po wejściu instalacji do budynku należy zamontować zestaw wodomierzowy z dwoma zaworami odcinającymi DN50, wodomierzem DN32 i zaworem antyskażeniowym DN32. Projektowany węzeł włączeniowy wykonać przy Użyciu opaski z nawiertką. Na

odgałęzieniu zamontować zasuwę odcinającą wraz z obudową teleskopową i skrzynką

uliczną .

Rurociąg prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Rury wodociągowe należy układać na głębokości 1,5-1.6m na 10cm podsypce piaskowej. Nad rurami PE na wysokości 0.30 m należy układać taśmę ostrzegawczą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową.

Rurociągi z PE układać na wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podłożu z gruntu rodzimego, zwracając szczególną uwagę by nie naruszać podłoża przy głębieniu wykopu, oraz by podłoże nie zawierało gród i kamieni.

W przypadku stwierdzenia podłoża skalistego, zbitych iłów, należy stosować podsypkę piaskową grub. 10 cm, z jednoczesnym jej zagęszczaniem. Przed zasypaniem rurociągu wykonać warstwę ochronną o wys. 30 cm ponad wierzch rury , na której ułożyć taśmę ostrzegawczą z folii z wkładem metalicznym.

Warstwę ochronną wykonać z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzą go grunty piaszczyste bez grud i kamieni.

Zasypanie rurociągu wykonać w trzech etapach:

-wykonać warstwę ochronną rurociągu z wyłączeniem złączy,

-wykonać próbę szczelności i uzupełnić warstwę ochronną na połączeniach,

-zasypać wykop po powierzchni terenu.

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próby szczelności i wytrzymałości projektowanego odcinka sieci wodociągowej zgodnie z PN-81-/B-10725. Próbę ciśnieniową hydrauliczną wykonać ciśnieniem próbnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE dokładnie przepłukać. W przypadku stwierdzenia, że woda z płukanego rurociągu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną (pochloryn wapnia lub sodu zawierający 50 mg Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociąg należy ponownie dobrze przepłukać czystą wodą i wykonać analizę bakteriologiczną.