Armatura zaporowa

15.1 Armatura zaporowa

 

Preizolowana armatura odcinająca w pełni odpowiada warunkom pracy sieci cieplnych. Funkcję armatury odcinającej w systemie PRIM pełnią przede wszystkim preizolowane zawory kulowe.

Wymiary armatury preizolowanej podano na kartach katalogowych systemu, . Warunki montażu i eksploatacji określono w dziale „Montaż sieci cieplnych podziemnych”.

  Preizolowane zawory odcinające mogą być  instalowane w dowolnym miejscu rurociągu jednak

na etapie projektowania, sugerujemy przestrzeganie kilku podstawowych zasad  w zakresie lokalizacji na sieci armatury preizolowanej. I tak:

– maksymalne rozstawy armatury przyjmować zgodnie z obowiązującymi w kraju normami, (zob. p. 1)

– armatury nie należy umiejscawiać w pobliżu kolan kompensacyjnych – w strefie kompensacji

czynnej długości ramienia kompensacyjnego – rysunek R-1.

 

 R-1. Strefa w której należy unikać projektowania armatury.

 

– trzpienie armatury należy umieszczać w specjalnie

wykonanych obudowach – rysunek R-2 – a w przypadku armatury o mniejszej średnicy nominalnej trzpienie można obudowywać we wspólnej obudowie łącznie z króćcami odpowietrzającymi czy odwadniającymi – rysunek R-3.

– trzpienie muszą być obłożone strefami kompensacyjnymi dobranymi na wielkość przemieszczenia przewodu w miejscu w którym został zastosowany element odcinający.

armaturę należy lokalizować poza obszarem dróg o dużych obciążeniach komunikacyjnych. Jeżeli lokalizacja taka jest nieunikniona, należy obudowy trzpieni montować na odpowiednio dobranych żelbetowych płytach odciążających.

– w przypadku montowania armatury na odgałęzieniach od rurociągu głównego w miejscu odgałęzienia elastycznego, element odcinający powinien być zlokalizowany jak najbliżej naturalnego punktu stałego.

  

 

 

UWAGA!

– W przypadku technologii mieszanej (komora tradycyjna – sieć bezkanałowa) w systemie PRIM nie należy stosować typowej armatury o połączeniach kołnierzowych bez zastosowania układów zabezpieczających armaturę przed niepożądanym wzrostem naprężeń.

– W miejscach gdzie zawory mogą być zalewane wodą należy stosować kaptury z blachy stalowej

ocynkowanej założone na trzpień zaworu lub inne zabezpieczenia w tym także uszczelniające.

– Preizolowane zawory odcinające wykonywane są również z zaworami kulowymi, ze stali nierdzewnej,

do odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu.

 

 

15.3