Odgałęzienia

15.5 ODGAŁĘZIENIA

 

 Ważną rolę dla bezawaryjnej pracy sieci cieplnej odgrywa prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie

odgałęzień zarówno dla sieci bezkanałowych, kanałowych oraz przejścia sieci kanałowych

w bezkanałowe i odwrotnie. W celu prawidłowego zaprojektowania tego elementu rozpatrzymy układ rozgałęzienia przedstawiony na rysunku R-1.

 ZASADY OGÓLNE.

– Średnica rury przewodowej odgałęzienia nie może być większa od średnicy rury przewodowej przedłużenia przelotu tj. muszą spełniać warunek d3 ≥ d1 > d2 w przeciwnym wypadku odgałęzienia należy wykonać tak jak na rysunku R-2.

– Odgałęzienie sieci preizolowanej powinno być

wykonane w sposób umożliwiający zmniejszenie

oddziaływania odgałęzienia na punkt jego włączenia w rurociąg główny co zostało przedstawione na rysunku R-2, R-3 oraz rysunku R-4.

– Dobrane długości odcinków powinny spełniać

wymagania kompensacji przemieszczeń rurociągu

głównego i odgałęzienia.

– W przypadku stosowania trójników „odgałęzienie

boczne”, trójnik należy zabezpieczyć poprzez układ kompensacji lub rzeczywisty punkt stały – rys. R-5.

 

 

  

 – Punkt odgałęzienia nie powinien się znajdować

w bezpośredniej strefie kolana kompensacyjnego – rysunek R-6 poniżej

 

  

– Stosowanie średnic rur przewodowych odgałęzienia

pozostających w zależności d1=d2=d3 dopuszcza się tylko i wyłącznie w przypadkach hydraulicznie uzasadnionych.

UWAGA!

Trójniki jako elementy preizolowane wykonywane są w układzie d3 = d1 < d2

 

ODGAŁĘZIENIA OD SIECI KANAŁOWYCH. 

– Dla rur preizolowanych o średnicach poniżej 200/315 mm, należy stosować łącznik technologiczny wykonany z polietylenu -rysunek R-7.

– Dla przedstawionego na rysunku R-7.

schematu, przemieszczenie punktu W nie może być większe od 0.05 m a odgałęzienie wykonywać

z odciążeniem.

– Dla rur o średnicach od 250/400 mm należy

zaprojektować niszę kanałową – rysunek R-8.

Przejście rur przez ścianę niszy wykonać jako

szczelne.

– W przypadku przedstawionym na rysunku R-9.

sposób odejścia nie jest zależny od średnic

rurociągów.

 

 

– Dla odgałęzień od komory – rysunek R-10. – obowiązują zasady wcześniej omówione.

– Stosowanie odciążeń przy użyciu kompensatorów osiowych należy ograniczyć uzależniając ich

zastosowanie od średnicy i siły reakcji kompensatora.
  

– Stosowanie rzeczywistych punktów stałych jak na rysunku R-11 jest dopuszczalne pod warunkiem

występowania punktu stałego tylko na sieci bezkanałowej. Długość odcinka kompensuje przemieszczenie punktu włączenia sieci bezkanałowej do kanałowej. Nisza lub łącznik muszą umożliwić ruch rurociągu w ścianie obudowy.

– Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na przemieszczenia rurociągów w kanale wywołane

ruchami odgałęzienia sieci bezkanałowej, które mogłyby spowodować „zrzucenie” rurociągów z podpór ślizgowych.