Przejścia przez ścianę

PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY.

Rozróżnia się dwa, główne, rodzaje uszczelnień przejść przewodów sieci cieplnych przez przegrody

budowlane:

– przejścia uszczelnione przy użyciu pierścieni gumowych,

– przejście uszczelnione przy użyciu dławicowego przejścia typu „szczelnego”.

W przypadku małych średnic rur oraz tylko osiowych ruchów rurociągu w obrębie przegrody, stosuje się przejścia uszczelnione pierścieniami gumowymi – rysunki R-22 i R-23. Dla pozostałych średnic rur, warunków jak powyżej oraz występujących wód gruntowych należy stosować przejścia „szczelne”.

W przypadku małych średnic oraz ruchu bocznego rurociągów należy stosować łączniki technologiczne z polietylenu – rysunek R-24.

   

R22, 23, 24 Od lewej Przejście przez ścianę do 24 cm, 25 i więcej cm, z wykorzystaniem łącznika technologicznego.