Redukcje średnicy

REDUKCJE ŚREDNICY

 

W przypadku redukcji średnic rur przewodowych należy stosować zwężki preizolowane. Zwężki należy projektować za trójnikami oraz za przewidywanym w przyszłości ewentualnymi miejscami odgałęzień od sieci rysunek R-8.

Projektując redukcję średnicy na rurociągach

preizolowanych należy pamiętać o przeanalizowaniu

skokowego wzrostu naprężeń w rurze stalowej

o mniejszej średnicy, który jest proporcjonalny do

stosunków powierzchni przekroju rur stalowych –

rysunek R-9.

Ponadto przy stosowaniu zwężki, należy pamiętać

aby:

– nie wykonywać na jednej zwężce zmiany

średnicy o więcej niż dwie dymensje średnicy

nominalnej rury przewodowej ,

– w przypadku rurociągów unieruchomionych

przez grunt, w których występują naprężenia zbliżone

do dopuszczalnych nie należy wykonywać na jednej

zwężce redukcji większej niż jedna dymensja

a ponadto należy pamiętać o konieczności

wykonania „strefy kompensacyjnej” z poduszek

piankowych wokół zainstalowanego elementu

preizolowanego.

UWAGA!

– W przypadku konieczności stosowania

większych redukcji należy stosować rzeczywiste

punkty stałe – rysunek R-10. – lub trójniki odgałęzienia.

R-10. Rzeczywisty punkt stały w miejscu zainstalowania zwężki preizolowanej