Rury ochronne

 RURY OCHRONNE

Stosowanie tego rozwiązania kolizji – skrzyżowania z innym uzbrojeniem terenu – wiąże się zazwyczaj z koniecznością zachowania istniejącej nawierzchni terenu (drogi, torowiska) lub koniecznością ochrony sieci cieplnej przed oddziaływaniem prac remontowych prowadzonych na innym uzbrojeniu przebiegającym w bezpośredniej strefie oddziaływania sieci cieplnej. Rurociąg bezkanałowej sieci cieplnej może bez większych komplikacji, zostać ułożony w rurze ochronnej lub istniejącym przepuście. Warunkiem jest zapewnienie mu, jednorodnych warunków pracy. W związku z tym, należy rurociąg sieci cieplnej ułożyć na podkładkach dystansujących (pierścienie, sanki) umożliwiających zachowanie stałej odległości między płaszczem osłonowym rury preizolowanej a rurą ochronną oraz chroniących sieć przed nadmiernymi ugięciami. Minimalny odstęp zachowany między zewnętrzną powierzchnią płaszcza osłonowego a wewnętrzną powierzchnią rury ochronnej powinien wynosić k=0.05 m – rysunek R-20. Rozstaw płóz należy dobrać tak aby nie przekroczyć naprężeń dopuszczalnych w ściance płaszcza osłonowego.

siecco307.gif

R-20 Przykładowe rozwiązanie przejścia pod jezdnią

 

Rury ochronne należy zamknąć manszetami. Przykład prowadzenia rurociągów w rurzeochronnej pod jezdnią przedstawiono na rysunku R-20. Dopuszcza się wypełnienie przestrzeni między rurami (ochronną i płaszczem osłonowym) piaskiem drobnym. Przejście w rurze ochronnej powinno być

zaprojektowane jako część samokompensacji o niewielkich przemieszczeniach w taki sposób, aby

była możliwość wymiany odcinka sieci ułożonej w rurze ochronnej bez konieczności demontażu

pozostałych odcinków sieci.

R-21 Przykład wykorzystania rury ochronnej do przekraczania niewielkiej rzeki.

Należy unikać prowadzenia przewodów sieci

cieplnej w rurach ochronnych jeżeli będą one

znajdować się w strefie unieruchomienia przez grunt. W wyjątkowych przypadkach, rura ochronna może zostać wykorzystana jako konstrukcja wsporcza przy pokonywaniu przeszkód terenowych typu cieki wodne czy wąwozy – rysunek R-21.