Profil podłużny sieci

Rysunek profilu podłużnego sieci obrazuje przebieg sieci cieplnej pod powierzchnią terenu. Z danych zawartych na rysunku można odczytać:

– głębokość położenia sieci, rzędne terenu i rzędne rurociągu

– uzbrojenie podziemne na trasie przebiegu sieci

– sposób rozwiązania przejść pod jezdniami, chodnikami, wejść do budynków, itp.

– rodzaj nawierzchni (np. trawnik, chodnik, asfalt, itp.), informacje te mogą stanowić kolejny wiersz tabeli.

Rysunek profilu podłużnego sieci sporządza się w skali 100/500, co oznacza, że w pionie wszystkie wielkości są zmniejszone 100 razy, a w poziomie 500 razy. Jeśli zachodzi taka potrzeba na rysunku można oznaczyć inne ważne elementy, jak np. załamania trasy rurociągu (ozn. Z1, Z2, itd. przy czym podaje sie kąt załamania oraz jego kierunek – strzałka w górę oznacza załamanie w prawo, strzałka w dół załamanie w lewo, zob.rys.2), włączenie do komory cieplnej (ozn. W), budynek (B).

Rys.1 Profil podłużny trasy przyłącza cieplnego.

Rys.2 Profil podłużny fragmentu sieci cieplnej.