Warunki hydrogeologiczne i klimatyczne

Przy budowie  sieci c.o. podziemnej czy nadziemnej, znajomość lokalnych warunków hydrologicznych jest sprawą kluczową wpływającą na rozwiązania techniczne sieci. Parametry hydrotechniczne niezbędne do projektu budowlanego to:

– poziom wód gruntowych

– okresowe wahania poziomu wód

– rodzaj gruntów

a także: układ warstwicowy gruntu, istniejące w pobliżu znaki wysokościowe (repery), znaki triangulacyjne do założenia siatki geodezyjnej, istniejące zadrzewienie, zbiornik wodne, itp. Przy sieciach prowadzonych napowietrznie niemniej ważną informacją projektową jest też tzw. „strefa obciążenia wiatrem”, określająca przewidywaną wielkość i siłę wiatru. W Polsce wyróżnia się trzy strefy obciążenia wiatrem. Strefa I obejmuje większość kraju, strefa II występuje w górach świętokrzyskich i na pomorzu, przy czym na wybrzeżu Bałtyku wyróżnia się dwie podstrefy IIa- przybrzeżny pas lądu o szerokości 2 km, IIb – strefę wydm i pas przybrzeżny morza o szerokości 200m.

siecco5.gif

Rys.1 Strefy obciążenia wiatrem wg   PN-77/B-02011

W lipcu 2009r. została wprowadzona zmiana Az1 do normy wiatrowej PN-77/B-02011

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Jej nowa mapkę prezentuję poniżej:

siecco6.gif

Rys.2 Strefy obciążenia wiatrem wg Az1.

Komentarz do stref:

– utrzymany został podział terenu Polski na trzy strefy wiatrowe,

– zlikwidowane zostały strefy nadmorskie IIa i IIb,

– skorygowano granicę między strefami I i II na obszarze zachodniopomorskim,

– usunięto pole strefy II z obszaru Gór Świętokrzyskich, zastępując je uzależnieniem wartości

prędkości wiatru od wysokości H nad poziomem morza (dla H > 300m),

– obszar strefy III nie uległ większym zmianom.

siecco7.gif

Rys.3  Wartości prędkości wiatru Vk w poszczególnych strefach wg zmiany Az1 do PN-77

siecco8.jpg

Tabela 1 Charakterystyczne wartości prędkości wiatru Vk

siecco9.jpg

Tabela2  Porównanie charakterystycznych wartości ciśnienia prędkości wiatru qk

Współczynnik ekspozycji Ce

Zmiana Az1 wprowadziła korektę współczynnika ekspozycji Ce w obszarze wysokości do 100m (patrz rys. 4)

siecco10.gif

Rys.4 Zmiany zależność współczynnika ekspozycji od wysokości i rodzaju terenu

___________ – wykres wg PN-77/B-02011

– – – – – – – – – – – wykres wg zmiany Az1 do PN-77/B-02011

siecco11.jpg

Tabela 3.  Porównanie wartości współczynnika ekspozycji Ce dla „początkowych” wysokości

Współczynnik obciążenia

Zmiana współczynnika obciążenia dla wiatru:

– wg normy PN-77/B-02011 było: gf = 1,3 ,

– wg zmiany PN-77/B-02011:Az1 jest: gf = 1,5 ,

Zwiększenie wartości gf : (1,5 – 1,3) / 1,3 = 15,4 %

Warunki klimatyczne

Do obliczeń cieplnych w projekcie sieci c.o. powinny być podane obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego. Wartości tych temperatur wraz z dokładną mapką stref klimatycznych podałem w dziale trzeci projektowania instalacji grzewczych (strefy klimatyczne).