Przepisy ogólne według COBRTI Instal

Przepisy ogólne (na podstawie przepisów wewnętrznych przedsiębiorstw cieplnych i warunków technicznych wykonania i odbioru sieci preizolowanych wydanych przez COBRTI Instal Zeszyt 4 w 2002 r.)

 Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza i sieci  ciepłowniczej powinien zawierać:

– podstawę opracowania projektu, w tym warunki techniczne przyłączenia do sieci węzła ciepłowniczego

– opis techniczny

– obliczenia hydrauliczne, w tym: obliczenia średnic rur, obliczenia wytrzymałościowe, obliczenia punktów stałych

– zestawienie wszystkich materiałów

– rysunki, w tym:

– plan sytuacyjny na aktualnej mapie do celów projektowych z zaznaczeniem trasy sieci i przebiegu przyłącza

– rzut piwnic lub pomieszczeń przez które przechodzi przyłącze sieci cieplnej

– profil podłużny przyłącza i sieci cieplnej z zaznaczeniem wysokościowym podziemnej infrastruktury

– schemat montażowy sieci

– schemat instalacji alarmowej

– rzuty i przekroje elementów konstrukcyjnych sieci, np. studzienek cieplnych, punktów stałych, punktów przesuwnych, przejść pod jezdniami, itp.

– sposób rozwiązania odwodnień i odpowietrzeń sieci

– spis wszystkich rysunków

– wytyczne wykonania i odbioru

– wymagane uzgodnienia

Dokumentacja projektowa sieci z rurociągów preizolowanych oprócz podstawowych wymagań powinna zawierać:

a) wymiary stref kompensacyjnych,

b) rozstaw kompensatorów z podaniem typu, zdolności kompensacyjnych, naciągów

wstępnych itp,

c) sposób odwadniania i odpowietrzania sieci,

d) wymiary betonowych bloków podpór stałych,

e) wymiary studzienek / komór dla armatury,

f) schemat systemu alarmowego – sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń.

W opisie technicznym dokumentacji należy podać sposób płukania lub czyszczenia od wewnątrz przewodów przed oddaniem rurociągów do eksploatacji. Płukanie jest obowiązkowe dla rurociągów o średnicach nominalnych DN32÷DN500.

 Na rurociągach magistralnych należy projektować zawory sekcyjne w odległości nie większych niż 500m.  Odgałęzienia od rurociągu głównego należy projektować z odejściem do góry lub z boku rurociągu głównego.

Każde odgałęzienie od rurociągu głównego musi być wyposażane w armaturę odcinającą.

Przewody

1 Do budowy sieci ciepłowniczych podziemnych należy stosować rury preizolowane, posiadające aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w ciepłownictwie oraz spełniające wymagania norm:

rura przewodowa – rura stalowa bez szwu oraz innych połączeń, rury powinny spełniać wymagania norm: PNEN253: 2005 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, PN-EN 253:2005/A1:2006 -Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

rura osłonowa – wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, spełniająca wymagania normy PN-EN 253:2005 oraz PN-EN 253:2005/A1:2006

Wybór technologii

Zależy od uwarunkowaniach technicznych na danym terenie i odrębnych przepisów w spółkach ciepłowniczych. Generalnie sieci ciepłownicze mogą być prowadzone:

–  podziemnie, jako sieci preizolowane

– naziemnie

– systemem tradycyjnym w komorach ciepłowniczych lub przez budynki

Ogólne zasady projektowania sieci i przyłączy cieplnych

1. Przebieg trasy przyłącza i sieci cieplnej musi uwzględniać:

– istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu

– uzbrojenie podziemne

– istniejące i projektowane budynki

– ukształtowanie terenu, z zaznaczeniem zmian do stanu istniejącego

– istniejąca i planowaną zieleń, w razie potrzeby uwzględniać zakres wycinki drzew

2. Trasę sieci cieplnej należy projektować poza jezdniami, z wyjątkiem przejść poprzecznych oraz poza miejscami postojowymi na zorganizowanych parkingach. Przebieg trasy sieci cieplnej musi uwzględniać możliwość wykonywania remontów, konserwacji oraz usuwania skutków ewentualnych awarii. Sieć cieplną należy prowadzić poza zabudowaniami, po możliwie najkrótszej trasie. Przyłącza ciepłownicze należy projektować bezpośrednio do pomieszczenia węzła cieplnego

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie sieci cieplnej w obiektach do których istnieje możliwość stałego dostępu po podpisaniu stosownej umowy z właścicielem obiektu.

4. Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej powinna zawierać szczegółowe rozwiązania istniejących kolizji, uzgodnione branżowo, zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń infrastruktury podziemnej. Dopuszcza się prowadzenie sieci cieplnej zarówno nad jak i pod urządzeniami infrastruktury podziemnej.

5. Przejścia pod jezdniami i torami kolejowymi należy projektować w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych o podwyższonej wytrzymałości. W miejscach małego natężenia ruchu (jezdnie lokalne, parkingi osiedlowe) w zależności od głębokości posadowienia dopuszcza się zastosowanie

płyt odciążających. Szczegółowe rozwiązania powinny być zawarte w dokumentacji projektowej. Przejścia rurociągów pod torami kolejowymi należy rozwiązywać indywidualnie na podstawie uzgodnień z właścicielem torowiska. W przypadku przechodzenia pod przeszkodą metodą przecisku należy stosować grubościenne rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

6. Przejścia pod torami kolejowymi należy projektować na głębokości 1,5 m poniżej górnej powierzchni główki szyny, zgodnie z RMGM z dnia 10.09.1998r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie dot. skrajni podziemnej budowli.

7. Rurociąg zasilający sieci ciepłowniczej powinien znajdować się z prawej strony patrząc od źródła ciepła w kierunku przepływu nośnika ciepła.

8.  Minimalne odległości sieci cieplnych od innych obiektów i urządzeń należy przyjmować według Tabeli 2.

9. Sieci ciepłownicze należy prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odwodnienie rurociągów. Min. spadek sieci nie powinien być mniejszy niż 3‰.

10.Wymiary wykopu pod sieci preizolowane powinny być określone przez producenta rur, wymiary minimalne można przyjmować według rys.1 i tabeli 1

Rys.1 Minimalne wymiary wykopu pod sieć preizolowaną.

Tabela 1. Zalecane wymiary wykopu w zależności od średnicy rury osłonowej.

siecic2.jpg

Tabela 2 Minimalne odległości sieci cieplnych od innych obiektów w terenie.

siecic3.jpg

–  ” W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego, dopuszcza się możliwość zmniejszenia odległości wskazanych powyżej, po zastosowaniu dodatkowych rozwiązań zabezpieczających.”

Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych, montażu kompensatorów, stref kompensacyjnych, jak tez w miejscach odgałęzień. Wymiary wykopu dla rur preizolowanych prowadzących więcej niż jedną rurę przewodową należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta rur.

11. Dno wykopu powinno być oczyszczone z kamieni i zniwelowane, wykopy o zagłębieniach większych niż 1m w gruntach niespoistych zaleca się wykonywać z pochyłymi skarpami.

Montaż na słupach (sieci nadziemne)

12. Prowadzenie sieci c.o. w sposób napowietrzny wymaga wykonania elementów betonowych (słupów, estakad) o rozmiarze,  ilości i rozstawie zgodnym z projektem techniczno-budowlanym. Prace należy wykonywać zgodnie z WTWiO robót ziemnych i budowlanych oraz normy PN-B-06050. Elementy betonowe powinny być zabezpieczone przeciwwilgociowo adekwatnie do stopnia agresywności gruntu.

13. Podpory i słupy podlegają odbiorowi częściowemu w zakresie rzędnych podparcia rurociągów na podporach, punktów ślizgowych, itp.

Montaż rur preizolowanych

14. każda rura preizolowana przed montażem powinna być poddana kontroli, sprawdza się przy tym stan rury osłonowej, poprawność działania systemu alarmowego, stan izolacji cieplnej. Uszkodzoną i utlenioną piankę poliuretanową należy usunąć aż do odsłonięcia części suchej.

15. Cięcie rur na placu budowy powinno się odbywać przy temperaturach powyżej 0°C. Płaszcz z  tworzywa przed cięciem  zaleca się  podgrzać do temperatury  20-30C. Przy cięciu należy zwrócić uwagę aby nie dopuścić do uszkodzenia systemu alarmowego.

16. Rury w wykopie należy układać na tymczasowych podkładach wykonanych z piasku lub innych materiałów, z rozstawem nie większym niż 3m. Podkład przed zasypaniem wykopu musi być usunięty.

17. Przy montażu obok siebie dwóch rur w wykopie (zasilającej i powrotnej) zasadą powinno być układanie rury zasilającej zawsze po prawej stronie patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym.

18. Przy prowadzeniu rurociągów jeden nad drugim rurociąg zasilający powinien być na górze. Wyjątek stanowią rury preizolowane podwójne w których rura zasilająca powinna się znajdować na dole. Zapewnia to mniejsze straty ciepła.

19. Łączenie rur przewodowych z innych materiałów niż stal węglowa należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta rur preizolowanych. Roboty montażowe powinny być wykonywane w pełnej zgodności z tymi instrukcjami.

20. Przed rozpoczęciem łączenia należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na przewidziane do łączenia elementy preizolowane. .

21. Rury i elementy preizolowane z rurą przewodową z miedzi (Cu) mogą być łączone przy pomocy mosiężnych złączek zaciskowych – w zakresie mniejszych średnic oraz przy pomocy złączek z miedzi do lutowania twardego.

22. Rury i elementy preizolowane z rurą przewodową z polibutylenu (PB) można łączyć poprzez zgrzewanie polidyfuzyjne i elektrooporowe, przy zastosowaniu muf z polibutylenu oraz przy pomocy połączeń mechanicznych, tj. mosiężnych złączek zaciskowych, zaciskowoskręcanych itp.

23. Rury i elementy preizolowane z rurą przewodową z polietylenu usieciowanego PE-X można łączyć przy pomocy mosiężnych złączek zaciskowych lub skręcanych dwuzłączek, ze złączkami wkrętnymi, końcówkami do spawania i innymi.

24. Rury i elementy preizolowane z rurą przewodową ze stali stopowych mogą być łączone za pomocą specjalnych złączek przyłączeniowych dostarczanych przez producentów.

25. Wykonane połączenie rury przewodowej podlega badaniu i odbiorowi częściowemu sieci w zakresie zgodności z instrukcjami wykonania producenta preizolowanych rur i kształtek.

Wykonanie zasypki rurociągów

– Zasypka rurociągu cieplnego składa się z trzech stref, strefy tarcia (strefy bezpośrednio stykającej się z rurociągiem), strefy zagęszczania i strefy nawierzchniowej. W strefie tarcia można stosować piasek lub żwir o strukturze określonej projektem, w strefie zagęszczania wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy pozbawiony kamieni i skała o strukturze jak sąsiedztwo wykopu, zagęszczanie należy prowadzić co 30 cm.

– Podsypkę w strefie tarcia należy wypełnić do głębokości 10 cm pod rurociągiem materiałem zgodnym z projektem technicznym. Strefa tarcia powinna sięgać minimum 10 nad rurę, z każdej strony. Strefę tę należy zasypywać powoli, małymi porcjami. Zabrania się zsypywania żwiru lub piasku w tej strefie bezpośrednio z samochodu. Przy zagęszczaniu podsypki można stosować wodę.

– Nad rurociągami w odległości 20-50 cm należy ułożyć jedną lub dwie taśmy ostrzegawcze. Kolor taśmy zgodny z wymaganiami przedsiębiorstw geodezyjnych.

– Ostatnia warstwa nawierzchniowa powinna być wykonana zgodnie z wymogami przyszłej nawierzchni.

siecic4.jpg

5.7. Przejścia pod jezdniami, torami i inne kolizje

5.7.1. Szczegółowe rozwiązania przejść pod jezdniami i torami powinna zawierać dokumentacja techniczna sieci.

5.7.2. Odcinki rur preizolowanych usytuowane pod jezdniami zaleca się prowadzić w grubościennych stalowych

tulejach-rurach ochronnych, zabezpieczonych anty korozyjnie. 5.7.3. W miejscach małego natężenia ruchu – jezdnie

lokalne, parkingi osiedlowe dopuszcza się stosowanie płyt betonowych dla rozłożenia miejscowych nacisków na

rurociągi.

5.7.4. W przypadku prowadzenia rurociągów pod torami kolejowymi, rurociągi należy prowadzić również w

obudowach (tulejach, kanałach ochronnych), a szczegółowy sposób ochrony rurociągów należy uzgodnić z właściwym

właścicielem torów.

5.8. Przejścia przez przegrody budowlane

5.8.1. Przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną – ścianę budynku, komory, studzienki itp. należy wykonać wg

dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna

być wyprowadzona co najmniej 20 cm za ścianę.

5.8.2. Przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy zastosowaniu specjalnych

pierścieni uszczelniających.

5.8.3. W przypadku grubych przegród budowlanych należy stosować dwa pierścienie uszczelniające – zarówno od

wewnętrznej jak i zewnętrznej strony przegrody.

5.8.4. Przy położeniu podpory stałej rurociągu preizolowanego w przegrodzie budowlanej, dopuszcza się zabetonowanie

jej w przegrodzie, po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej.