Znaki ostrzegawcze

Na stronie przedstawiono znaki bezpieczeństwa stosowane w zakładach pracy według normy PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa Ochrona przeciwpożarowa , PN-92/ N-01256-02Znaki bezpieczeństwa Ewakuacja , PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. Obecnie wprowadzane jest nowa norma PN-EN ISO 7010:2012.

 

Wiadomości wstępne

– Pracodawca powinien zapewnić stosowanie znaków lub sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować  zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy.

– W zależności od rodzaju stosowanego transportu – w zakładzie pracy powinny być stosowane znaki i sygnały używane w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i powietrznym.

– Pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania sie pracowników, których mogą one dotyczyć.

– Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako znaki stałe.

– Miejsca, w których istnieje ryzyko upadku lub kolizji z przeszkodami, powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa lub znakiem bezpieczeństwa.

– Drogi powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa (np. krawędzie drogi barwą białą lub żółtą).

 

Zaleca sie stosowanie następujących barw:
czerwona – oznaczająca sytuację zagrożenia, stan nieprawidłowy, awarie,
żółta – stan nienormalny, ostrzeżenie o zbliżającej sie sytuacji zagrożenia,
zielona – stan normalny, stan bezpieczeństwa,
niebieska – stan, w którym konieczne jest podjecie działań przez operatora.

Zaleca sie tak e stosowanie następujących dźwięków:

zagrożenie – dźwięki modulowane, impulsy dźwiękowe,

ostrzeżenie – ciąg impulsów o stałej wysokości dźwięku,

bezpieczeństwo – dźwięk ciągły o stałym poziomie,

konieczność działania – dźwięk o zmiennym natężeniu.

Kolor zielony jest kolorem oznaczającym bezpieczeństwo. Oznacza się nim wyłączniki bezpieczeństwa lub drogi ewakuacyjne. Kolor czerwony jest stosowany do oznaczania sprzętu ppoż. oraz zakazu (ukośne czerwono-białe pasy oznaczają zakaz przekraczania).

Kolor żółty stosuje sie do ostrzegania o niebezpieczeństwie i jest często stosowany do oznaczenia wewnętrznej powierzchni odchylanej osłony zakrywającej części wirujące. Barwy bezpieczeństwa

Ukośne żółto-czarne pasy, pod katem 45º, oznaczają ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.